نموذج البحث

يوجد 10000 نتيجة

 • ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤဆဲးလဲၤဆူညါလၢဒဝဲၢ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်ဟီၣ်ကဝီၤတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ်

  news Pattaya Mail, 06 Dec 2013 (10 years ago )
  ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤအၢၣ်လီၤအီလီၤဝဲဒၣ်လၢကမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်မၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒဝဲၢ်ထံယိာ်ကဘီသန့တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးဃုဝဲပှၤဟဲဘျၢလီၤစ့လၢအသီတဖၣ်လၢကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤလၢအံၣ်တလံၣ်-ထဲ(Italian-Thai) အစုပူၤခီဖျိအံၣ်တလံၣ်-ထဲဆိကတီၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၤအံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအပူၤကွံာ်တနွံကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤပဒိ...
 • ကီၢ်ပယီၤပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိ ၄၁ ဂၤ

  news Voice of America, 11 Dec 2013 (10 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိ ၄၁ ဂၤဒ်အမ့ၢ်ခီၣ်ခါဆူညါတပတီၢ်လၢတၢ်မၤလၢပှဲၤထီၣ်ဝဲကီၢ် ခိၣ်သ့စ့ၣ်အတၢ်အၢၣ်လီၤလၢကပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိဖဲနံၣ်ကတၢၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်တဖၣ်စံးဝဲလၢပှၤလၢတၢ်ပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်အီၤဖဲမုၢ်ပျဲာ်အနံၤတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်မ့ၢ်ဝဲပှၤဟူးဂဲၤတၢ်ဖိလၢတၢ် ဟ့ၣ်အီၤတၢ်ကမၣ်ဒ်တ...
 • Govt Confirms Karen Language Will Be Taught In Pago Schools

  news Karen News, 15 Dec 2013 (10 years ago )
  Regional government officials from Pago confirmed that the Karen language is to be taught in every regional government primary school. Saw Jubilee San Hla, the minister of Pago Division Ethnic Karen Affairs, told Karen News that the teaching of the ethnic language would begin at the beginning of ...
 • Myanmar to build more industrial zones

  news Eleven Newsmedia, 28 Dec 2013 (10 years ago )
  The government is planning to build more industrial zones in the coming future as part of the strategy to contain the growing land prices, according to officials. “The matter of higher land prices is very difficult to tackle. [The government] is currently planning to create more industrial zones ...
 • မြန်မာနိုင်ငံတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမို​ဘိုင်းဖုန်းပါဝင်မှုခွင့်​ပြုလာခြင်း

  news Xinhua News, 27 Dec 2013 (10 years ago )
  မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ရှိသူများသည်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏GSMနှင့်WCDMAဖုန်းကိုပါဝင်လာမှုကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသောကြာနေ့ ပြည်တွင်း​မီဒီယာအစီရင်ခံစာများတွင်ပါရှိသည်။ အာဆီယမ်နိုင်ငံများအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း၃၃နိုင်ငံရှိအော်ပရေတာ၆၄လိုင်းမှGSM/WCDMAလတိုင်းပေး၍မှာယူသွားသူများ...
 • မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတဦးသိန်းစိန်မှအကျဥ်းသားများအားလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုခြင်း

  news Aljazeera, 31 Dec 2013 (10 years ago )
  လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဘယ်နှစ်ဦးရရှိခဲ့သည်ဆိုသည်ကိုရှင်းလင်းမှုမရှိဖြစ်နေပြီးလွတ်မြောက်ခွင့်ရသူများအတွက်တာဝန်ရှိသူများတွင်အချိန်ဇယားမရှိဖြစ်နေသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင်အကျဥ်းသား ၅ ယောက်အားလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီး၂၀၁၃ခုနှစ်ကုန်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားအားလုံးကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမည်ဟုပြောကြ...
 • ကီၢ်ယပၣ်ကဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဆူကီၢ်ပယီၤဖဲကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ယပၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်

  news Eleven Media, 15 Dec 2013 (10 years ago )
  ကီၢ်ခိၣ်သ့စ့ၣ်ဒီးကီၢ်ယပၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ရှံစိၣ်အ့ဘံၣ် (Shinzo Abe)ကမၤဝဲကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ယပၣ်ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲတ နံၤအံၤအတီၢ်ပူၤဖဲထိၣ်ကယိၣ်(Tokyo)ဖဲလၢတၢ်မုၢ်လၢ်ပာ်ဝဲဒၣ်လၢကီၢ်ယပၣ်ကဟ့ၣ်လိၣ်အါထီၣ်ဝဲစ့ဆူကီၢ်ပယီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အကတီၢ်ခိၣ်နၢ်ခံဂၤအံၤကတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဘၣ်ဃးကီၢ်ပယီၤဒီးကီၢ်ယပ...
 • Japan allows multiple-visas for Myanmar

  news Bangkok Post, 15 Jan 2014 (10 years ago )
  Japan has issued multiple-entry visas for Myanmar nationals, as part of efforts to increase Myanmar visitors to Japan and expand bilateral exchanges, the Japanese Foreign Ministry said. A multiple visa, effective Wednesday, will be valid for up to three years, allowing a bearer to stay in Japan f...
 • ကီၢ်ပယီၤအိးထီၣ်လံာ်ဟးကီၢ်ဝဲၤဒၢးအသီတဖၣ်ဖဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်အပူၤ

  news Irrawaddy News, 10 Jan 2014 (10 years ago )
  ပှၤကီၢ်ပယီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်ပတံထီၣ်ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲလံာ်ဟးကီၢ်သ့ဝဲဖဲတၢ်လီၢ် ၁၅ တီၤဖဲကီၢ်ပယီၤဒီဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤ ကွံာ်တၢ်ပတံထီၣ်ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ဟးကီၢ်အံၤသ့ဒၣ်ဖဲဝ့ၢ်တ ကူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. မီၣ်မီၣ်လ့လၢအမ့ၢ်ပၢၤကီၢ်မၤတၢ်ဖဲတၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤကီၢ်ပယီၤလံာ်ဟးကီၢ်အလီၢ်ဖဲတလၢၤကီၢ်စဲၣ်အံၤစံးဝဲလၢခီဖျိလၢပှၤပတံထီၣ်လံာ်...
 • ပဒိၣ်ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ထၢထံဖိကီၢ်ဖိနီၣ်ဂံၢ်လၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤတဖၣ်အဂီၢ်

  news Mizzima News, 14 Jan 2014 (10 years ago )
  ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၉ သီအနံၤ, တၢ်နုာ်လီၤဆူထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီးကမျၢၢ်နီၣ်ဂံၢ်ကိတိာ်ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်တဂၤစံးဘၣ်မံၣ်စံၣ်မၣ်တၢ်က စီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပဒိၣ်တ ဖၣ်တိာ်ပာ်ဝဲလၢကတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒ်သိးဒီးတၢ်ကဂံၢ်ဃုာ်ဝဲကီၢ်ဆၢဘၣ်ကီဘၣ် ခဲဒဲကဝီၤဖိတဖၣ်ဖဲတၢ်ထၢထံဖိကီၢ်ဖိနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ကမၤအီၤဖဲနံၣ်အဝဲအံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ...