Menu

نموذج البحث

يوجد 72812 نتيجة

 • ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢတၢ်ကသိၣ်လိကရ့ၣ်နံၣ်ကျိာ်ဖဲတၢ်မၤလိကၠိ

  news Democratic Voice of Burma, 12 Sep 2014 (8 years ago )
  ဖဲလါစဲးစပထ့ဘၢၣ်ထီၣ်(၈)သီအနံၤကီၢ်စဲၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲဝ့ၢ်လွဲၢ်ကီၢ်အကတီၢ်ကရ့ၣ်နံၣ်အကျိာ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢတၢ်ကသိၣ်လိဝဲဒၣ်လၢတၢ်မၤလိကၠိဖဲကလုာ်ဒူၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးကမျၢၢ်ပှၤကရ့ၣ်နံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကသိၣ်လိဝဲမိၢ်ပၢ်အကျိာ်အကတီၢ်ကမျၢၢ်(၈၀)မျးကယၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲဒၣ...
 • ဘျီၣ်ဒိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်ဆှၢနုာ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဘှီဘၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးသဲစး, လၢသုးအတၢ်ညိကွံာ်အဖီခိၣ်ဒၣ်လဲာ်

  news The Global New Light of Myanmar, 29 Jan 2019 (3 years ago )
  ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်၀ဲ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဃ့ထီၣ် လၢတၢ်ကဘှီဘၣ် ၂၀၀၈ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး လၢ တၢ်တဲာ်လိာ်ဃိ လိာ်၀ဲလၢအဂ့ၢ်အါ, မ့ၢ်ဒၣ်လဲာ်သုးခၢၣ်စးခဲလၢာ် ထီဒါ၀ဲန့ၣ်လီၤ. အူအီၣ်ကၠံၤမၠ့ၣ်, ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးခီ သဲစးကမံးတံာ်ကရၢဖိ, ဆှၢနုာ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲအံၤ လၢဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ကရ...
 • ဘျံးကီးတွံၢ်လဲာ်အသး တၢ်ဘုၣ်ပလဲအလီၢ် ကတူၢ်လိာ်မုာ်တမှံၤဟဲဟး ဖဲလါအီးထိဘၢၣ်

  news Myanmar Times, 23 Aug 2018 (4 years ago )
  ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢတမှံၤဟဲဟးတဖၣ် စးထီၣ်အိၣ်သကိးတၢ်ဘုၣ်ပလဲအလီၢ် လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ဒိၣ်သ့၀ဲ ဖဲလါအီးထိဘၢၣ်, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ အဆီၣ်ထွဲ တမှံၤတၢ်ဟဲဟးတခါအသိးန့ၣ်လီၤ, အဂ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤတမှံၤတၢ် ဟဲဟးကရၢစၢဖှိၣ်စံး၀ဲလီၤ. တၢ်ဘုၣ်ပလဲအလီၢ်လၢဘျံးကီးတွံၢ်လဲာ်အသး ညီနုၢ်တအိးထီၣ်လၢကမျၢၢ် တၢ်အိၣ်သကိးအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤမၤပနံ...
 • ဘျံးကီၢ်ဆၣ်ယဲပိၣ်ကဝီၤတၢ်ဒိးန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ကဘှီထီၣ်တီၤဖုၣ်ကၠိအသီ

  news The New Light of Myanmar, 30 Jun 2014 (8 years ago )
  ဘျံးကီၢ်ဆၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်လာ်ခီဝၣ်နၣ်ကၠီၣ်ထ့ၣ်အူထ့ၣ်မၠံၣ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လီၤဝဲတၢ်မၤလိကၠိအသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအမူးအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲဘျံးကီၢ်ဆၣ်,ယဲပိၣ်ကဝီၤတိၤဖုၣ်တၢ်မၤလိကၠိန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအမူးအံၤတနီတရံၣ်ကီၢ်ခီကိတိာ်ခိၣ်အူမၠၣ်ကိၤစံးဝဲပဒိၣ်ဟံမူဒါလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကၣ်သ့အဂီၢ်တၢ်သူ တၢ်စွဲတၢ်ပီးတၢ်လီဒ်အမ့ၢ်လါလဲ,တၢ်မၤစ...
 • ဘျံးတၢ်ကိးဆါညၣ်ဖၠါ ကစးထီၣ်အိးထီၣ် ခဲမဟိတနံၣ်အခီၣ်ထံး

  news Eleven Myanmar, 17 Dec 2018 (3 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ကိးဆါညၣ်အဖၠါလၢဘျံး၀့ၢ် ကစးထီၣ်အိးထီၣ်ခဲမဟိတနံၣ်အခီၣ်ထံး, အဂ့ၢ် ဖၠါအပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤပှၤ နဲၣ်တၢ် ထ့ထ့၀့ စံး၀ဲလီၤ. ဖၠါတၢ်အိးထီၣ်အမူးတၢ်မၤအီၤဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သနာ်က့, တၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်အီၤဘၣ်ဖၢလီၤ. တၢ်ကိးဆါညၣ်အဖၠါ အနီၢ်ကီၢ်အိၣ် ပာ်လံလၢအပူၤကွံာ် ၁၈ နံၣ်လီၤ. တၢ်အိးထီၣ်ကဒါအီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်...
 • ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဘၣ်ဃးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ဆှၢက့ၤကီၢ်ပယီၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိတဖၣ်

  news Democratic Voice of Burma, 16 Jul 2014 (8 years ago )
  ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢစံးဝဲလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤတၢ်အိၣ်သးအံၤတအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိအိၣ်ဆိးလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒဲကဝီၤအပူၤယံာ်တ့ၢ်မးလံသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအတၢ်က့ၤကဒါက့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဟ့ၣ်ခီဆၢက့ၤ(VOA)ပယီၤတၢ်ကစီၣ်အတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အပူၤ,(Akahi Ito)ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢခၢၣ်စးလၢကီၢ်ပယီၤစံးဝဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤအါမၠ...
 • ဘၣ်ဃးတၢ်မၢလဲပှၤမၤတၢ်ဖိ တၢ်လၢပဘၣ်ပဒ့ၣ်ဟးဆှဲး အတၢ်အိၣ်သးလၢကီၢ်ပယီၤ

  news Myanmar Times, 10 Nov 2018 (3 years ago )
  တၢ်မၤပနံာ်တၢ်မၤလၢကီၢ်ပယီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤအါ ဒ်တၢ် ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်အါအသိး, ဒီးခီပနံၣ်လၢအသူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ် လၢက မၤလဲၢ်ထီၣ်အတၢ်မၤလၢကီၢ်ပူၤ ကဘၣ်ပလီၢ်သးလၢ တၢ်ဘျၢလီၤဆီ ဒီးတၢ်မၤကျဲလၢအဘၣ်ထွဲဃုာ် လၢတၢ်ဆီထီၣ်ကျးအပူၤ လီၤ. တၢ်မၤသနၢၢ်အကျါလၢ ပှၤဘျၢလီၤစ့တဖၣ် ကဘၣ်ပာ်သူၣ် ပာ်သး၀ဲ ဘၣ်ဃးတၢ်မၤပနံာ်တၢ်မၤလၢကီၢ်ပယီၤမ့ၢ်, တ...
 • ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ် လၢကီၢ်ပယီၤအဂီၢ်လဲၣ်?

  news The Irrawaddy, 04 May 2017 (5 years ago )
  ယအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ၀့ၢ်ဆံးတဖျၢၣ်အပူၤ, ကၤယူၢ်ကွ့ၤ, ပကိကီၢ်ခီ, လၢကီၢ်ပယီၤလီၤ. ယဟးထီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤဖဲ ၂၀၀၅ ဒ်သိးက လဲၤမၤလိထီထီၣ်တၢ်လၢ ကီၢ်စံၣ်ကဖိလီၤ. ဖဲယဟဲက့ၤကဒါဆူကီၢ်ပယီၤ ဒ်သိးကနုာ်လီၤမၤတၢ် ဒ်ပှၤဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဂၤလၢ Consult-Myanmar, လၢအမ့ၢ်ကီၢ်ပယီၤပူၤခီပနံၣ်တခါလၢ အဃုသ့ၣ်ညါဒီး ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်, အခါ, ယ...
 • ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးကထုးထီၣ်ကွံာ်ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်လၢကရၢတဖိးဒီးသဲစးအစရီပူၤ

  news Irrawaddy News, 19 Jun 2014 (8 years ago )
  ပဒိၣ်ပှၤတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တဖၣ်စံးဘၣ်ယိၤဒိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဝံၤအလီၢ်ခံ,ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိလၢတဖိး ဒီးသဲစးဘၣ်အံၤတၢ်ကထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢတၢ်ကရၢကရိတဖိးဒီးသဲစးအစရီပူၤန့ၣ်လီၤ. ကိတိာ်ခိၣ်အီၣ်မ့စံးတၢ်အံ...
 • မကွေးနှင့်ပဲခူးတိုင်းရှိဝန်ကြီး(၄)ဦး နှုတ်ထွက်

  news Democratic Voice of Burma, 11 Jan 2018 (4 years ago )
  သမ္မတဦးထင်ကျော်သည် မကွေးတိုင်းနှင့်ပဲခူးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့များ၌ ဝန်ကြီး ၄ဦး၏ နှုတ်ထွက်စာများကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ယခုထိ ပြည်နယ်နှင့်ဒေသကြီးများမှ အနည်းဆုံး ဝန်ကြီးများ(၇)ဦးမှလည်း ၎င်းတို့၏နေရာများမှ ထွက်ခွာရန်ရှိသည်။ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းက ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် မန်း ဂျော်နီ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒ...