Menu

ပဒိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပာ်သးလၢကမၤဘၣ်လိာ်ဖိးမံဝဲတၢ်လၢ(NCCT)ဃ့ထီၣ်ဝဲတဝာ်

...

ပဒိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပာ်သးလၢကမၤဘၣ်လိာ်ဖိးမံဝဲတၢ်လၢ(NCCT)ဃ့ထီၣ်ဝဲတဝာ်

Mizzima News, 06 May 2014

URL: http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/11148-government-prepared-to-meet-ncct-half-way-says-aung-min/11148-government-prepared-to-meet-ncct-
ဖဲလၢလါမ့ၤ(၄)သီအနံၤပဒိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံာ်တံးပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခိၣ်ခံအူအီၣ်မ့စံးဝဲလၢပဒိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပာ်အသးလၢကမၤဘၣ်လိာ်ဖိးမံဝဲ(NCCT)အတၢ်ဃ့ထီၣ်လၢအိၣ်လီၤတဲာ် တဖၣ်အါန့ၢ်ဒံးတဝာ်န့ၣ်လီၤ.

အူအီၣ်မ့လၢအမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးကိတိာ်ခိၣ်တဂၤလၢကီၢ်ခိၣ်ဝဲၤဒၢးကတိၤလီၤတၢ်အံၤဖဲန့ၣ်ပၠံၣ်ဒီၣ်ဖဲလၢကီၢ်ခိၣ်သ့စ့ၣ်မၤတၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်ဟါခီတၢ်အီၣ်လၢသးစၢ်ဖျိးစိတဖၣ်အဂီၢ်အံၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအူအီၣ်မ့စံးကတိၤဝဲအံၤဘၣ်ဃးဝဲဒၣ်ဒီးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဂီၢ်,တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်က တၢၣ်ပီၣ်သကိး(၁၂၂)ထံၣ်အကျါတၢ်ဂ့ၢ်လၢအိၣ်လီၤတဲာ်(၄၅)ထံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.
တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးအီၤဖဲလၢပဒိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်(၁၆)ဖုအဘၢၣ်စၢၤတၢ်မၤတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလံာ်ပြတီာ်ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ်ထီၣ်(၈)သီ
အနံၤဖဲဝ့ၢ်တကူၣ်အပူၤအံၤအိၣ်ထီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

“ပမ့ၢ်ဘၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဒီးမၤပိာ်ထွဲအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဃ့ထီၣ်(၁၀၀)မျးကယၤန့ၣ်ဒီးတမ့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်တီတၢ်ြတၢ်လၢၤဘၣ်”,အဂ့ၢ်အူအီၣ်မ့စံးဝဲန့ၣ်လီၤ.

အဝဲစံးဝဲ,“ပဒိးန့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်သ့ဝဲဖဲလၢပမ့ၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဖိးမံလိာ်သးယၢ်ခီယၢ်ခီန့ၣ်လီၤ.ဒီးပအိၣ်ဒီးတၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢပကတူၢ်လိာ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဃ့ထီၣ်တဖၣ်အံၤတဝာ်န့ၣ်လီၤ.
အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဖိးမံဝဲတၢ်ဃ့ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတဝာ်န့ၣ်ဒီးပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်န့ၣ်လီၤ.”

(NCCT)အခိၣ်နဲၣ်ဟၣ်သၣ်စံးဝဲ,“ခဲကိာ်တဝီတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤတၢ်မုၢ်လၢ်မၤအီၤဖဲလါမ့ၤထီၣ်သၢနွံတနွံန့ၣ်လီၤ.”