Menu

Search form

Number of results: 70981

 • ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဖၣ်စံး. ပှၤက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတၢ်လိၣ်ကွဲြပၢ လၢ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤနၢၤ

  news Karen News, 22 May 2016 (6 years ago )
  တၢ်လိၣ်ကွဲြပၢလၢ ပှၤက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤအဆိကတၢၢ်တဘျီ ဖဲလါမ့ၤ (၁၇) သီ, ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် ကညီကီၢ်စဲၢ်အ ပူၤလီၤ. ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဖၣ်စံး တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိလၢ တၢ်လိၣ်ကွဲြပၢလၢဘျီ၀ဲအံၤအဂီၢ်မ့ၢ်ဒ် သိးတၢ်ကသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်ပှၤလၢ က့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဖၣ် အလုၢ်အပှ့ၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ပယီၤထူၣ်စုညါလွဲၢ်ဂီၤ (Myanmar R...
 • ပှၤဖီၣ်စုကဝဲကလုာ်ဒူၣ်သၢဒူၣ်အဲၣ်ဒိးဟးထီၣ်ကွံၤဝဲဒၣ်လၢကီၢ်ပယီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

  news Radio Free Asia, 05 May 2015 (7 years ago )
  ကလုာ်ဒုၣ်ပှၤဖီၣ်စုကဝဲၤသၢဖုပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢကဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်လၢကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအလံာ်ပတြီာ်ဖဲမုာ်ယူာ် အနံၤမ့ၢ်လၢကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်သုးမုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ထီၣ်ဒုးဒံးဝဲတၢ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဃိ,တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢအဟးဂီၤညီလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤကဘၣ်ဝံၤဝဲတဲာ်ဝဲလၢနံၣ်ဆံ...
 • ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကွၢ်ဝဲတၢ်ဃုထၢလၢတၢ်သးစဲဒိးတၢ်ပျံၤတၢ်ဘ့ၣ်ကဆှၣ်

  news Myanmar Times, 07 Oct 2015 (6 years ago )
  ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကလံၤထံးတကပၤနဲစွဲၤသဝီအချၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိလၢအါန့ၣ်ဒံး၁၄,၀၀၀ဂၤလၢအိၣ်ဟဲလၢကယါကီၢ်စဲၣ်အပူၤအိၣ်ဒီး တၢ်ကတိၤဂ့ၢ်လိာ်လိာ်အသးဖဲကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်ခီဖျိတၢ်ဃုထၢလၢကအိၣ်ထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ.လၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိဂီၢ်မုၢ်အကျါဖဲကီၢ်ကၠီၣ် တဲၣ်အပူၤမ့ၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဘၣ်ဒၣ်လဲာ်-တအိၣ်ဒီးထံဖိကီၢ်ဖိလံာ်အုၣ်သး(ခိၣ်ဂီ...
 • ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလၢအက့ၤကဒါ, ၀့ၢ်တကူၣ်ပဒိၣ် ဘှါၡဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီဘၣ်ဃး ဟံၣ်လီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိး

  news Myanmar Times, 23 Dec 2016 (5 years ago )
  ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ လၢအဟဲက့ၤကဒါလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် လၢခံကတၢၢ်မၤန့ၢ်အဟံၣ်, ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဂုာ်တဲ၀ံၤတဲက့ၤတၢ်ဒီးပဒိၣ်ဘၣ်ဃး ဟံၣ်အလုၢ်အပှ့ၤ တဘျုးနွံ၀ံၤအလီၢ်ခံလီၤ. ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ၁၇ ဂၤလၢအဟဲက့ၤဆူ၀့ၢ်တကူၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် ကဟ့ၣ်ဆိပာ်စၢၤဟံၣ်အပှ့ၤ ဖဲအဘၣ် ဖဲလဲၢ်သၣ်ယၣ်ကီၢ် ဆၣ်အပူၤ, အဂ့ၢ် အ၀ဲသ့ၣ်စံးဘၣ် The Myanmar Times တ...
 • ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအတၢ်က့ၤကဒါက့ၤဆူဟံၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်မၤယံာ်ထီၣ်

  news Bangkok Post, 16 Jul 2014 (7 years ago )
  ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢစံးဝဲလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤတၢ်အိၣ်သးအံၤတအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိအိၣ်ဆိးလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒဲကဝီၤအပူၤယံာ်တ့ၢ်မးလံသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအတၢ်က့ၤကဒါက့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဟ့ၣ်ခီဆၢက့ၤ(VOA)ပယီၤတၢ်ကစီၣ်အတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အပူၤ,(Akahi Ito)ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢခၢၣ်စးလၢကီၢ်ပယီၤစံးဝဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤအါ...
 • ပှၤမၤကၤအံသၣ်ဆၢ စးထီၣ်ထုးထီၣ်သူၣ်ကဒီးကထံ ဖဲတၢ်ထုးထီၣ်အံသၣ်ဆၢလီၤစှၤ

  news Myanmar Times, 04 Jan 2018 (4 years ago )
  အံသၣ်ဆၢအပှ့ၤလီၤ၀ဲ ဖဲတၢ်ြတီတၢ်က့ၤဆါကဒါအံသၣ်ဆၢဆူတရူးကီၢ် ဖဲ ၂၀၁၇, ဒီးပှၤကၤတၢ်ဖိတဖၣ်ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်တသ့ၣ် ညါလၢၤဘၣ်လီၤ. သနာ်က့, အပှ့ၤဟဲဂၢၢ်ထီၣ်ကဒါက့ၤ ဖဲတၢ်ထုးထီၣ်အံသၣ်ဆၢလီၤစှၤအဆၢကတီၢ်လီၤ. အရ့ဒိၣ်န့ၢ်ဒံးမ့ၢ်, ကီၢ် ပူၤပှၤကၤသံသၣ်ဆၢအါဂၤ စးထီၣ်သူၣ်ကထံလၢကီၢ်ပူၤအတၢ်လိၣ်အဂီၢ်လီၤ. "ပှၤကၤသံသၣ်ဆၢတဖၣ် ၡူ၀ဲဖးဒိၣ...
 • ပှၤမၤစံာ်ဖိစၢဖှိၣ်ကရၢ မၤစၢၤတၢ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤ စံာ်လီၢ်လၢတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ် ၁၈,၀၀၀ အ့ခၢၣ်

  news Eleven Myanmar, 02 Jul 2018 (3 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤပှၤမၤစံာ်ဖိစၢဖှိၣ်ကရၢ Myanmar Farmer Union (MFU) မၤစၢၤတၢ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤ စံာ်လီၢ်လၢတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ် ၁၈,၀၀၀ အ့ခၢၣ် လၢအပူၤကွံာ်ယဲၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤ, အဂ့ၢ် ကရၢအပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စူၣ်စူၣ်နွ့ၤ, စံး၀ဲလီၤ. "စးထီၣ် ၂၀၁၂ တုၤ ၂၀၁၇, စံာ်လီၢ်အ့ခၢၣ် ၁၀,၀၀၀ ဘျဲၣ်လၢသုးဟံးန့ၢ်ဆူၣ်၀ဲတဖၣ် ဘၣ်တၢ်က့ၤဟ့ၣ်က့ၤဆူအကစၢ်န့ၣ်...
 • ပှၤမၤစံာ်ဖိတဖၣ်ထူစံာ်ဖဲကရ့ၣ်နံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လၢတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်တဖၣ်အပူၤ

  news Democratic Voice of Burma, 28 May 2014 (8 years ago )
  ဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤပှၤမၤစံာ်ဖိအါန့ၢ်ဒံး(၂၀၀)ဂၤပူထီၣ်ထီဒါတၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ခီဖျိပယီၤသုးအံၤဖဲဝ့ၢ်ဖရူစိၣ်ကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢအပူၤကွံာ်အနံၣ်(၁၀)အတီၢ်ပူၤပယီၤခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(၅၃၁)ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်စံာ်ဧိၤပှဲၤဧိၤအါန့ၢ်ဒံး(၁,၂၀၀)အ့ကၢၣ်လၢစိကၠၣ်ခုၣ်သဝီဖိ(၁၀၉)ဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.ခီဖျိလၢပဒိၣ်ပှၤန့ၢ်စိ...
 • ပှၤမၤတၢ်ဖိ ကန့ၢ်အါထီၣ်အဘူးအလဲ

  news Mizzima, 27 Apr 2018 (4 years ago )
  ပှၤမၤတၢ်ဖိ, တၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ဒီးပှၤနီၣ် ဂံၢ်စရီကိတိာ် ကျဲၤစၢးမၤလီၤတံၢ် ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် တၢ် ကဟ့ၣ်လီၤအ၀ဲသ့အလဲလၢ အစှၤကတၢၢ်တၢ်မၤအလဲ လၢတၢ်ဘၣ်က့ၤ၀ဲ စးထီၣ်လါမ့ၤ, အဂ့ၢ် ထံကီၢ်တၢ်ကစီၣ် သန့ ပာ်ဖျါအပူၤကွံာ်တၢ်ကစီၣ်လၢ Myawady Daily ပာ် ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤ. အစှၤကတၢၢ်တၢ်မၤအလဲ တၢ်ဘှီဘၣ်၀ဲခံနံၣ်တဘျီလီၤ. ဖဲ...
 • ပှၤရၢၢ်ခၢၣ်ဖိ ဒီးခၠီဖိ အဂၤလၢအကယၤ ဃ့ၢ်ဆူကီၢ်ဘဲကလါဒ့ၡ် ဖဲကီၢ်ပယီၤသုးဒီး ရၢၢ်ခၢၣ်သုး ခးလိာ်အသးလၢပလဲၢ်၀ၣ်

  news The Irrawaddy, 06 Feb 2019 (3 years ago )
  ၀့ၢ်တကူၣ် - ရၢၢ်ခၢၣ်ဒီးခၠီကလုာ်ဒူၣ် ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံ ၂၅၀ ဃၣ်ဃၣ် လၢခၠီကီၢ်ဆၣ် ပလဲၢ်၀ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ် ဃီဆူကီၢ်ဘဲကလါဒ့ၡ် မဟါတနွံ ခီဖျိတၢ်ဒုးဆူၣ်လၢကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒီး ရၢၢ်ခၢၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ် Arakan Army (AA) အဘၢၣ်စၢၤအဃိ လီၤ. တၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ဖိသၣ် တနီၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အကျါ အိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်နးမး မ့ၢ်...