Menu

Search form

Number of results: 72966

 • ကၠီၣ်တဲၣ်-ပယီၤကီၢ်ဆၢ ပနံးတၢ်ကၤဟီၣ်က၀ီၤအသီ ဘူးထီၣ်လၢက၀ံၤလံ

  news FRONTIER MYANMAR, 06 May 2016 (6 years ago )
  ဒ်ထံကီၢ်တၢ်သစီၣ်သန့တဖၣ် စံး၀ဲအသိး, ကၠီၣ်တဲၣ်-ပယီၤကီၢ်ဆၢ ပနံးတၢ်ကၤဟီၣ်က၀ီၤယဲၢ်တီၤတတီၤ တၢ်ကစးထီၣ်အိးထီၣ် ၀ဲနံၣ်ဘူးကလၢာ်တီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ. ပနံးတၢ်ကၤဟီၣ်က၀ီၤ ဖဲမဲၢ်စဲၤ ကယါကီၢ်စဲၢ်အပူၤ ဘၣ်တၢ်တ့အီၤဘၣ်ဖၢလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်တိာ် ကျဲၤအပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်မၤ စံးဘၣ် Global New Light of Myanmar တၢ်ကစီၣ်လၢ တၢ်မၤတဖၣ် ဘူး...
 • ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤလဲၤဟးကသုၣ်ကွၢ်ကီ ကီၢ်တနီသရံၣ်

  news The Global New Light of Myanmar, 25 Apr 2016 (6 years ago )
  ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ကစီၣ်သန့တဖၣ်စံးဝဲလၢ, ခီဖျိကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ လၢဟီၣ်ကဝီၤအပူၤအဃိ ကမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါလၢ ပှၤကလဲၤဟးကသုၣ်ကွၢ်ကီ ကီၢ်တနီသရံၣ်အါထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠီၣ်တဲၣ်ခီပနံၣ်, ဖီဖံၣ်ဖၣ် သူၣ်ထီၣ်ဝဲဟိၣ်ထဲလ်တဖျၢၣ်လၢ လူၤထီၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤပတီၢ်ထီၣ်ဘး ဖဲတနီသရံၣ် အပူၤလၢအလီၤလၢစ့ US$ 125 ကကွဲၢ် ဒီးမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ကမၤ...
 • ကၠီၣ်တဲၣ်ပျဲ ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိ ဟဲအိၣ်သကိးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ခီဖျိကီးသီကျဲ

  news Eleven Myanmar, 11 Dec 2018 (3 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် အခဲအံၤလဲၤအိၣ်သကိးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်သ့ သူ၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလံာ်ပိာ်ကျဲ လၢတၢ်မၤသီ ထီၣ်အီၤ ခီဖျိ ကီးသီကျဲ, အဂ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ၀ဲၤကျိၤ စံး၀ဲလီၤ. ၀ဲၤကျိၤစးထီၣ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤ ကီၢ်ဆၢလံာ်ပိာ်ကျဲ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၈ သီ, လၢပှၤလၢအဲၣ်ဒိးလဲၤအိၣ်သကိး ရနီကီၢ်ရ့ၣ် လၢကီၢ် ကၠီၣ်တဲၣ်, သ့ၣ...
 • ကၠီၣ်တဲၣ်ပှၤဘျၢလီၤစ့ နာ်န့ၢ်အီၣ်ကီၢ်ပယီၤအမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်

  news Myanmar Times, 06 Oct 2017 (5 years ago )
  ကၠီၣ်တဲၣ်ပနံၤတၢ်မၤဒီး ပှၤဘျၢလီၤစ့တဖၣ် ပာ်ဖျါအတၢ်နာ်န့ၢ်အီၣ်အလၢအပှဲၤ လၢကီၢ်ပယီၤအမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်အဂံၢ်အဘါ ဒီးဆူ ညါတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအပူၤကွံာ် Myanmar Insight 2017 တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးအမူး တၢ်မၤဖဲဘီကီး, ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤခိၣ်နၢ်လၢ အဒိၣ်အ ထီထံၣ်လိာ်တဲသကိးတၢ်ဒီးပနံာ်တၢ်မၤဖိဒီး ပှၤဘျၢလီၤစ့လၢအအ...
 • ကၠီၣ်တဲၣ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ မ့ၣ်အူအူအီၣ် ပှၤအဂၤ ၄၀၀ ဟံၣ်ဃီတအိၣ်

  news Myanmar Times, 06 Mar 2019 (3 years ago )
  အစှၤကတၢၢ်ပှၤအဂၤ ၄၀၀ ကဲထီၣ်ပှၤဟံၣ်ဃီတအိၣ် ခီဖျိမ့ၣ်အူအူအီၣ်ဟံၣ်လၢအဖျၢၣ်လၢအဆံ ဖဲနိၣ်ဖိဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ လၢကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ကၠီၣ် တဲၣ်ကီၢ်ဆၢ, အဂ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါခိၣ်နၢ်တဂၤ လၢဟီၣ်က၀ီၤကရၢမၤစၢၤတၢ်, စံး၀ဲဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤလီၤ. စီၤဘှဲၣ်စ့, လၢအမ့ၢ် ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကမံးတံာ်နဲၢ်ရွဲၣ်, စံး၀ဲဟံၣ် ၈၈ ဖျၢၣ်ဟးဂီၤလၢမ့ၣ်အူအ...
 • ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ဒိးန့ၢ်စ့တၢ်မၤစၢၤ ၁၀, ၁၂၈ ကကၠဲၢ်ကၠး လၢပှၤတ၀ၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတၢ်တိာ် ကျဲၤအကီၢ်

  news Karen Information Center, 13 Sep 2018 (4 years ago )
  ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ဒိးန့ၢ်စ့တၢ်မၤစၢၤ ၁၀,၁၂၈ ကကွဲၢ်ကၠး လၢပှၤတ၀ၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတၢ်တိာ် ကျဲၤ community driven development (CDD) အဂီၢ်, လၢတၢ် မၤထွဲသကိးအီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်စ့တၢး, တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးဒီးတၢ် ဟ့ၣ်ထံကိတိာ်, ဒီးခိခိၣ်ဒူသ၀ီတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ၀ဲၤကျိၤအဘၢၣ် စၢၤ, လၢလွံၢ်နံၣ်တီၢ်ပူၤန...
 • ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ မြိတ်ကျွန်းစုအား မျက်စိကျ

  news Myanmar Times, 03 Oct 2016 (6 years ago )
  မြိတ်ကျွန်းစုသည် ဇိမ်ခံ အပျော်ရေလမ်း ခရီးသွားများအတွက် မကြာမီတွင် ရွေးချယ်စရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင် မည် ဖြစ်သည်။ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ဒေသခံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အတူ ထိုဒေသတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ထိုဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်က ပြောကြ...
 • ခရီးသွားလုပ်ငန်းပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာရန် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်

  news Frontier Myanmar, 29 Jan 2018 (4 years ago )
  တနင်္သာရီဒေသကြီးနှင့် အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကန်ချနဘူရီခရိုင်အတွင်း ပိုမိုနီးကပ်စွာ အချိတ်အဆက်ရှိခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ရှိလာစေဖို့ အကူအညီများ ဆောင်ကျည်းပေးနိုင်ကြောင်း ၊အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာလည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင်ဖြစ်ကြောင်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး က...
 • ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်အတွက် ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမည်

  news Myanmar Times, 06 Mar 2017 (5 years ago )
  မတ်လ(၁)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက လူမှုကွန်ယက်တွင် ဗွီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့ရာ ဗွီဒီယိုထဲတွင် ဒေသကြီးအစိုးရသည် ရန်ကုန်ရှိရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အဆောက်အဦး(၂၀၀)ဝန်းကျင်ကို တာရှည်ခံမှုရှိအောင် ထိန်းသိမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ " ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းအဆ...
 • ခိခိၣ်တၢ်လီၢ် ကဒိးန့ၢ်လီမ့ၣ်အူ လၢဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်လၢတၢ်ဂံၢ်ဘါလၢ တၢ်မၤသီထီၣ်သ့, ကိတိာ်ခိၣ် စံး

  news Myanmar Times, 03 Mar 2019 (3 years ago )
  ခိခိၣ်တၢ်လီၢ်လၢအိၣ်ယံၤဒီး ဒီကလုာ်လီမ့ၣ်အူပျံၤ ကမၤန့ၢ်လီမ့ၣ်အူ ခီဖျိတၢ်ဂံၢ်ဘါလၢတၢ်မၤသီထီၣ်သ့တဖၣ်, အဂ့ၢ် ကိတိာ်ခိၣ် ဘၣ်ဃး လီမ့ၣ် အူဒီးတၢ်ဂံၢ်ဘါကိတိာ်, အူ၀့ခဲၣ် စံး၀ဲလီၤ. အ၀ဲဒၣ်စံး၀ဲလၢ ပဒိၣ်ကဟ့ၣ်ထီၣ်လီမ့ၣ်အူလၢ တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အံၤအဂီၢ် ခီဖျိတၢ်ဂံၢ်ဘါလၢတၢ်မၤသီထီၣ်သ့, မ့ၢ်လၢပှၤကညီနီၣ်ဂံၢ် ဘူဒီးတၢ်သူလ...