Menu

Search form

Number of results: 74043

 • ကညီပၢၢ်ဆၢတၢ်သုးဖိဘၣ်တၢ်ခးသံအီၤဖဲမၠးဝဒံၣ်ဝ့ၢ်ပူၤ

  news Irrawaddy News, 19 Sep 2014 (8 years ago )
  လၢတၢ်ခးသံကညီပၢၢ်ဆၢတၢ်သုးဖိဖဲမၠၣ်ဝတံၣ်ဝ့ၢ်ပူၤအံၤဒုးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤဝဲပှၤအသးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအတၢ်အိၣ်ဖျါလၢကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဝ့ၢ်ခၢၣ်သးအပူၤ,ဒုးအါထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဒီးတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအံၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲတၢ်ဘၣ် ဂံာ်ဂူာ်သ့ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးအ့ၣ်ယၣ်ဝဒံၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖဲမုၢ်ဖီဖးအနံၤလၢမၠၣ်ဝတ...
 • ကညီပၣ်တံၣ်ကတီၤသးလၢ ကထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

  news Burma News International, 27 Aug 2016 (6 years ago )
  ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤအဖီလ်စံၣ် လၢဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အီၤဖဲ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ Karen National Union (KNU) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီ, စံး၀ဲလၢ အ၀ဲသ့ၣ်ကလူၤပိာ်မၤထွဲ ဒ်ဖီလ်စံၣ်တၢ်နဲၣ် လီၤဖီခိၣ် ဖဲတၢ်ကပာ်ဖျါတၢ်ဃ့ထီၣ် ဆူကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (လၢဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးလၢ ၂၁ ယၤဖှိၣ် ပ့ၢ်...
 • ကညီပၣ်တံၣ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤဝဲဒ်သိးကန့ၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဘၣ်တၢ်ဖဲလီၢ်ကဝီၤ

  news Myanmar Times, 07 Jul 2015 (7 years ago )
  ကညီကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်ပညိၣ်ပာ်ဝဲလၢကအိၣ်ဒီးတၢ်မၤနၢၤလၢလါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်တၢ်ဃုထၢဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကန့ၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဘၣ်ဝဲကညီကီၢ်စဲၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.ပှိၣ်-စှီၤဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်တံးပၣ်တံၣ်(PSDP)စံးဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်ကတဲာ်ကတီၤပာ်ဝဲပှၤဒိးဃုထၢသးအစရီလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး အတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.အဝဲသ့ၣ်မုၢ်လၢ်ဝဲဒၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်...
 • ကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တဖၣ်စးထီၣ်ထီဒါဒုးလီၤပှီၢ်ကွံာ်ကသံၣ်မူၤဘှီး

  news Karen News, 21 Jul 2014 (8 years ago )
  ကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်မၤသကိးတၢ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလၢကထီဒါဒုးလီၤပှီၢ်ကွံာ်တၢ်သူကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ကရူၢ်လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲလါယူၤလံ(၁၅)သီအနံၤအံၤဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ‘တၢ်ထီဒါကသံၣ်မူၤဘှီးကမံးတံာ်သဃဲၤ’န့ၣ်လီၤ.ကမံးတံာ်လၢကထီဒါ ဒုးလီၤပှီၢ်ကွံာ်တၢ်သူတၢ်မူၤတ...
 • ကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးလၢတၢ်ထီဒါဒုးလီၤပှီၢ်ကွံာ်ကသံၣ်မူၤဘှီး

  news Democratic Voice of Burma, 11 Jul 2014 (8 years ago )
  ခိၣ်နၢ်တဖၣ်လၢကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်ဃုဖုဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ကမံးတံာ်လၢကထီဒါသကိးတၢ်စူးကါဒီးတၢ်ထုးထီၣ်ကသံၣ်မူးဘှီးဖဲကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကီၢ်စဲၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(KNU),ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်(DKBA),ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရၢစိ(KPF),သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တဖၣ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဝဲဖဲသုးခိးကီၢ်ဆၢအဝဲၤလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲရွှ့ၣ်...
 • ကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တဖၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢ(KNU)ကတီခိၣ်ရိၣ်မဲဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲး

  news Karen News, 05 Mar 2016 (6 years ago )
  ဖဲလါဖ့ၣ်ဘြူၣ်အါရံၣ်၂၉သီ၂၀၁၆နံၣ်အနံၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကညီကီၢ်စဲၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ် ပီၣ်သကိးလၢအမ့ၢ်ကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်စၢဖှိၣ်ကမံးတံးတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဒ်အမ့ၢ်ခၢၣ်စးသ့ၣ်တဖၣ်လၢ(KNLA),(KNU/KNLA တၢ်မုာ်တၢ် ခုၣ်ကရၢ),(Democratic Karen Benevolent Army)ဒီး(De...
 • ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် ထီၣ်ဖဲဒရဲၣ်တၢ်မၤလီၢ်ပူၤတၢ်သိၣ်လိ

  news Karen News, 07 Dec 2016 (5 years ago )
  ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်သၢဖု ဒီး ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်လွံၢ်ပၣ်တံၣ် ထီၣ်တၢ်မၤလီၢ်ပူၤတၢ်သိၣ်လိ ဘၣ်ဃး ဖဲဒရဲၣ်သနူအဂ့ၢ်, ဖဲလ့က့ၣ်ကီၤ၀့ၢ်သီ, မၠး၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ်, ကညီကီၢ်စဲၣ်, လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၉-၃၀ သီကတီၢ်လီၤ. စီၤတၢ်မုၢ်လၢ်, လၢအမ့ၢ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ၀ဲၤဒၢး နဲၢ်ရွဲၣ်, စံး၀ဲ, "ပှၤသူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤဒိ...
 • ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် ကမၤလၤကပီၤသကိး ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤပှဲၤထီၣ် ၇၀ ၀ီတ၀ီ

  news Karen Information Center, 10 Oct 2018 (4 years ago )
  ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရၢလွံၢ်ဖု ကမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤပှဲၤထီၣ် ၇၀ ၀ီတ၀ီ, အိၣ်ဒီး သုးတၢ်လီၤဖရ့းဖဲ လါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီ, အဂ့ၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံးဘၣ်ကညီတၢ် ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူးဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီ သုးမုၢ်ဒိၣ်မၤဘျုးဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်, ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ/...
 • ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် ကပာ်ဖှိၣ်အသး လၢဒီကလုာ်ပတီၢ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲအဂီၢ်

  news Burma News International, 07 Dec 2016 (5 years ago )
  ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ (KNU) ထီဘိကမံးတံာ်ကရၢဖိ ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိစံးဘၣ် KIC တၢ်ကစီၣ်, "KNU ဒီးကညီကရူၢ်အဂၤခံဖု အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကတီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီကလုာ်ပတီၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ် ထွဲဒီးကညီဖိခဲလၢာ်အဃိ ပအၢၣ်လီၤဆၢတဲာ်သကိး လၢပကပာ်ဖှိၣ်ပသး လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်စံးက...
 • ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် မၤလၤကပီၤတၢ်ပၢၢဆၢမုၢ်နံၤ ပှဲၤထိၣ် ၇၀ ၀ီတ၀ီ - ပၣ်ဃုာ် မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်ဒိတၢ်ဂဲၤက လံၣ် ဒီကလုာ်တၢ်ြပၢ, အဆိကတၢၢ်တဘျီ

  news Karen News, 25 Jan 2019 (3 years ago )
  တၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်၀ဲလၢ ခၢၣ်စးလၢကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရၢခဲလၢာ် ကဟဲ နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ က ညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢပှဲၤထီၣ် ၇၀ ၀ီတ၀ီမုၢ်နံၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃၁, လၢကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ကညီကီၢ်စဲၣ်န့ၣ် လီၤ. ဟီၣ်က၀ီၤပှၤတ၀ၢတဖၣ် အသူၣ်ပိၢ် သး၀ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကမၤ ကညီမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ် ဒိတၢ...