Menu

Search form

Number of results: 74043

 • ကညီရဲးကဲးပှၤသး၀ံၣ်တၢ်ဖိ အတၢ်ကစီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤသးစၢ်အဂီၢ်, 'အဲၣ်လိာ်ပသး'

  news Democratic Voice of Burma, 29 Dec 2016 (5 years ago )
  ရဲးကဲးပှၤသး၀ံၣ်တၢ်ဖိ စီၤဖိခွါညီနုၢ်သး၀ံၣ်တၢ်လၢပျဲၢ်စီၢ်အဒိၣ်အထီဖီခိၣ် လၢတၢ်လီၢ်ဖးလဲၢ်အပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တယံာ် ဒံးဘၣ်, အ၀ဲဒၣ်ပာ် လီၤအသးလၢကလဲၤစိာ်အတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢ ဆူကၠိတၢ်ပျီပူၤလၢကီၢ်ပယီၤဒီတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤဖိခွါ, လၢအမ့ၢ်ကညီကလုာ်, ဟးအိၣ်သကိးဘၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအလီၢ်ကျဲ လၢကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကလံၤစိးယိၤဒိၣ်ကီၢ် စ...
 • ကညီသီခါဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢတၢ်မုၢ်တၢ်ခုၣ်အကျိၤအကျဲအဂီၢ်

  news ီDemocratic Voice of Burma, 14 Mar 2014 (8 years ago )
  တနွံညါအံၤအတီၢ်ပူၤကညီလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ်(သီခါဒီးခရံာ်ဖိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခံခါလၢာ်)ထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဝဲဖဲဝ့ၢ်ဖၣ်အၣ်ဒ်သိးကတၢၣ်ပီၣ်သကိးအဝဲသ့ၣ်အတၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဖဲ ကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်ဒီးပယီၤပဒိၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. သီခါစဲဟၤဝါရၣ်( Sandhawara)စံးဝဲလၢသီခါဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရ...
 • ကညီသုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစံးဝဲ-တၢ်လဲလိာ်ဘှီသီထီၣ်က့ၤတၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအဒိၣ်ကတၢၢ်

  news Karen News, 03 Jun 2014 (8 years ago )
  ဖဲလၢကညီတၢ်ကစီၣ်မၤတၢ်သမံသမိးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိအကတီၢ်,အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်အကလုၢ်,ဃ့ထီၣ်ဝဲပယီၤသုးမုၢ်ဆီၣ်ထွဲပဒိၣ်အံၤလၢကဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤထံကီၢ်တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်လၢတအိၣ်ဒီးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်အံၤ တချုး(၂၀၁၅)နံၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်မၤတၢ်ဃုထၢအိၣ်ထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဘျၢသဲစးအံၤဟ့ၣ်လီၤသုးမ...
 • ကညီသးစၢ်ဃုထၢထီၣ် လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ခဲလၢာ်အသီ လၢကဟံးစုနဲၣ်ကျဲတၢ်မၤ

  news Karen News, 12 Jul 2016 (6 years ago )
  ဖဲယဲၢ်၀ီတ၀ီကညီသးစၢ်ခီကရဲး တၢ်မၤအီၤဖဲလ့၀ါတၢ်လီၢ် (လီၢ်ဃံလၤ) ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ကညီကီၢ်စဲၢ် လါယူၤ (၂၉) သီအနံၤ, တၢ် ဃုထၢထီၣ်၀ဲ လီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်အသီ တဆံတဂၤန့ၣ်လီၤ. လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်သီလၢ တၢ်ဃုထၢထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ, စီၤလၢ နၢၤ ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ, စီၤအဲၣ်စိ ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ (၂), စီၤ လါဆဲး နဲၢ်ရွဲၢ်ခိၣ...
 • ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်သည့် အမျိုးသားအာဟာရဖွံ ့ ဖြိုးမှု ငါးနှစ်စီမံကိန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၆၀ ကျော် အသုံးပြုဖော်ဆောင်မည်

  news Myanmar Times, 28 Nov 2018 (4 years ago )
  ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသားအာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ငါးနှစ်စီမံကိန်းကို ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၆၀ ကျော် အသုံးပြု၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းစီမံ ကိန်း အနှစ်ချုပ်တင်ပြချက်အရ သိရသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန် ကြီးဌာနက ဦးဆောင်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနသုံ...
 • ကဗျာဝကမ်းခြေ သန့်ရှင်းသာယာလှပရေး ပြည်နယ်အစိုးရ အလေးထားဆောင်ရွက်သင့်ဟု တိုက်တွန်း

  news Burma News International, 14 Sep 2017 (5 years ago )
  ဧည့်သည်အများအပြား လာရောက်အပမ်းဖြေလည်ပတ်လျက် ရှိသည့် ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်း ကဗျာဝကမ်းခြေအား လာမည့်ပွင့် လင်းရာသီအတွင်း သန့်ရှင်းသာယာရေးနှင့် စနစ်တကျဖြစ်စေ ရေးအတွက် ပြည်နယ် အစိုးရအနေဖြင့် အလေးအနက်ထား ဆောင် ရွက်သင့်ကြောင်း ရေးမြို့နယ်ရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း များက တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်သည်။ ကဗျာဝကမ်းခ...
 • ကဘီယူၤစးထီၣ်ယူၤ လၢဘျံးကဘီယူၤသန့ ဒီးဘီကီး

  news Myanmar Times, 26 Feb 2018 (4 years ago )
  ကလံၤကျါတၢ်လဲၤခီပနံၣ် အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢဘီကီး New Gen Airways စးထီၣ်ယူၤ၀ဲကဘီယူၤလိၤလိၤ လၢဘျံးကဘီယူၤ သန့ ဒီးဒီမုၢ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဘီယူၤသန့ လၢကၠီၣ်တဲၣ်၀့ၢ်ခိၣ်အဘၢၣ်စၢၤ လၢတၢ်မၤသကိးဃုာ်တၢ်ဒီး ကီၢ်ပူၤခီပနံၣ်မၤသကိးတၢ် ထိထဲၣ်တ့ၤခီပနံၣ်, အဂ့ၢ် New Gen Airways ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဂၤ စံးဘၣ် The Myanmar Times တၢ်ကစီၣ်လီၤ. ...
 • ကဘီယူၤသန့လၢခၠီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကအိးထီၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၂၀

  news Myanmar Times, 27 Feb 2019 (3 years ago )
  စဘူကဘီယူၤသန့လၢ ဖလဲကီၢ်ဆၣ်, ခၠီကီၢ်စဲၣ်, လၢအမ့ၢ်ကဘီယူၤသန့အဒိၣ်အဆိကတၢၢ်တဖျၢၣ် လၢကီၢ်စဲၣ်ပူၤ, တၢ်ကအိး ထီၣ်အီၤဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၂၀, အဂ့ၢ် အူယဲထိၣ်အီၣ်, လၢအမ့ၢ်ပှၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်ခံဂၤတဂၤ လၢကလံၤကျါတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ ၀ဲၤကျိၤ, စံး၀ဲလီၤ. တၢ်တ့ထီၣ် ကဘီယူၤသန့ လၢအလီၤလၢစ့ ၃၀ ဘ့ လယၢၢ်ကၠး, လၢတၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၂၀၁၆-၂၀၁၇, ...
 • ကမံးတံာ်သဃဲၤ လၢကဘှီဘၣ် ၂၀၀၈ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး မၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ

  news The Global New Light of Myanmar, 21 Feb 2019 (3 years ago )
  ကမံးတံာ်သဃဲၤ လၢကဘှီဘၣ်ကီၢ်ပယီၤ ၂၀၀၈ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤမဟါတ နံၤဖဲ သဲစးဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (d) ဖဲန့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ကမံးတံာ်သဃဲၤလၢကဘှီဘၣ် ၂၀၀၈ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ, ကီၢ်စၢ ဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့...
 • ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအား ဆွဲဆောင်ရန် နေရာသစ်များ မြန်မာမှ ဖန်တီးမည်

  news Mizzima, 14 Apr 2018 (4 years ago )
  မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ချက်သစ်များနှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအားဆွဲဆောင်နိုင်သည့်နေရာသစ်များကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်လျှက်ရှိသည်။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ဟိုတယ်အလုံးပေါင်း (၁၆၂၈)လုံး နှင့် တည်းခို...