Menu

Search form

Number of results: 74043

 • ကယါကီၢ်စဲၣ် ဒိးန့ၢ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ ၁၁ ခါ

  news Myanmar Business Today, 15 Jan 2019 (3 years ago )
  ကယါကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ကမံးတံာ် အၢၣ်လီၤဟ့ၣ်တၢ်ပျဲ တၢ်ဃ့ထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဘျၢလီၤစ့ခဲလၢာ် ၁၁ ခါ, ဖဲတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်မၤအီၤဖဲ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်က တၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကမံးတံာ်လံၤလံၤ, ကယါကီၢ်စဲၣ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ ၁၁ ခါ, တၢ်ဘျၢလီၤစ့လီၤလၢခဲ လၢာ် အမဲရကၤဒီလၣ် ၃ ကကွဲၢ် ဒီးစ့ပယီၤ ၁၂ ဘ့လယၢၢ်ကၠး, ဒိးအ...
 • ကယါကီၢ်စဲၣ် မၤချ့ထီၣ်တၢ်တူၢ်မူဒါလၢ စ့ဘးကၠဲးတၢ်မၤကျဲ

  news Myanmar Times, 23 Nov 2018 (4 years ago )
  ကယါဟီၣ်က၀ီၤပဒိၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲခံသီတီၢ်ပူၤတၢ်ကူၣ်လိာ်သကိးတၢ် အိၣ်ဖှိၣ် ဒီးဘၣ်တၢ်ထီၣ်ဒိကနၣ်အီၤလၢခၢၣ်စး ၇၁ ဂၤလၢ ကမျၢၢ်ပှၤတ၀ၢတၢ်ကရၢကရိ, တၢ်ကစီၣ်သန့ယ ဒီးပဒိၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်ကူၣ်လိာ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ် မဲမၤအီၤလၢ ကယါ ကီၢ်စဲၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျ...
 • ကယါကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်ဃၣ်ဃၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ(GSM)လီတဲစိၤတၢ်ဆဲးကျိးအကျိၤဖဲလၢလါစဲးပထ့ဘၢၣ်အတီၢ်ပူၤ

  news Kantarawaddy News, 15 Jul 2014 (8 years ago )
  လါစဲးပထ့ဘၢၣ်လၢကဟဲအတီၢ်ပူၤကယါ(ကရ့ၣ်နံၣ်)ကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်လၢာ်ဃၣ်ဃၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲလီတဲစိတၢ်ဆဲးကျိးအကျိၤအဂ့ၢ်,ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဆဲးကျိးပၢဆှၢတၢ်မူဒါခိၣ်အူသဲၣ်မီၣ်စံးဘၣ်ခၣ်ထၣ်ရၣ်ဝတံၣ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. အူသဲၣ်မီၣ်စံးဝဲ,“ပဆီလီၤပာ်လီၤက့ၤဝဲစဲးတဖၣ်ကဝံၤဝဲဖဲလါယူၤလံဒီးဖဲလၢလါအီကူးအတီၢ်ပူၤ,မ့စဲးခံဝဲတခီကဘၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်န့...
 • ကယါကီၢ်စဲၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်သးစဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အတၢ်ဟးလိၢ်ကွဲအဂီၢ်

  news Myanmar Times, 09 Mar 2016 (6 years ago )
  ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဟးလိၢ်ကွဲလီၢ်အမူးအဒိၣ်ကတၢၢ်ဖဲဝ့ၢ်ဘၢလ့(Berlin)အံၤအပူၤတၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢကီၢ်ပယီၤကအိးထီၣ်ဝဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤ တဝၢပှၤဟးလိၢ်ကွဲအလီၢ်ဖဲကယါကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.မူးအဝဲအံၤတၢ်ကစးထီၣ်အီၤလၢတနံၤအံၤဒီးကတုၤဝဲဖဲလါမးရှး(၁၁)သီအနံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟးလိၢ်ကွဲလီၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢအပၣ...
 • ကယါကီၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့ ၁၀၀ ကကွဲၢ်ကၠး လၢတၢ်ကတီၤသးလၢန့ဆၢၣ်တတၢၢ်တနါအဂီၢ်

  news The global New Light of Myanmar, 01 Jul 2016 (6 years ago )
  ကယါကီၢ်စဲၣ်လၢဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ကၢၢ်ရၤလၢအဒုးအိၣ် ထီၣ်တၢ်သံတၢ်ပှၢ် ဖဲမဟိတနံၣ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်အပူၤ, ဒိးန့ၢ်စ့တၢ် မၤစၢၤလၢတၢ်ကရၢကရိလၢ အဟ့ၣ်မၤစၢၤညီတၢ်တဖု ဖဲမုၢ် ပျဲၤအနံၤ လၢတၢ်ကကတီၤသးဒီးကွၢ်ဆၢ ညါ တၢ်တတၢၢ်တနါ လၢကဟဲအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤကယါကီၢ်စဲၣ် စ့ ၁၀၀ ကကွဲၢ်ကၠးအံၤ မၤအသးဖဲ KBZ Brighter Future Myanmar...
 • ကယါကီၢ်ပှၤမၤစံာ်ဖိတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သကိးသးလၢကဒုးထီဒါဝဲတၢ်လိာ်ကွီၢ်ဟံးတၢ်ကမၣ်ဒီးတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တဖၣ်

  news Myanmar Times, 07 May 2015 (7 years ago )
  ပှၤမၤစံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သကိးအသးဖဲကွီၢ်ဘျီၣ်အမဲာ်ညါလါမ့ၤထီၣ်(၄)သီအနံၤမုၢ်ဆါခီန့ၣ်လီၤ.တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲပှၤ(၆)ဂၤလၢအမၤကမၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤကဘၣ်လီၤလၢဃိာ်ပူၤ(၂၅)သီမ့တမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့အီၣ်လီး(၅၀၀)ကၠးဝံၤအလီၢ်ခံပှၤမၤစံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ပူထီၣ်ထီဒါတၢ်ဖဲဝ့ၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ကျဲမုၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်...
 • ကယါန်မၤလၤကပီၤအနံၣ်(၅၀)တၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ

  news Irrawaddy News, 05 Jun 2014 (8 years ago )
  ဖဲမုၢ်ပျဲာ်အနံၤကယါန်(Kayan)ကလုာ်ဒူၣ်လၢအကယၤဂၤတဖၣ်လၢဖဲၣ်ခူကီၢ်ဆၣ်မၤလၤကပီၤဝဲကယဲန်ဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLP)ပၢၢ်ဆၢဝဲကီၢ်ပယီၤလီၢ်ခၢၣ်သးပဒိၣ်ပှဲၤထီၣ် အနံၣ်(၅၀)ယူဘလံၣ်ထူန့ၣ်လီၤ.ယူဘလံၣ်ထူအမူးအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲစံၣ်ဘူသဝီ,ယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ကလံၤထံးန့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ“ကယါန်တၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ”အဂီၢ်(...
 • ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်တောင်သူလယ်သ​မား​များမှမင်းအောင်လှိုင်ထံသို့စိုက်ပျိုးထွန်ယက်ခွင့်ပြုရန်တောင်းခံစာတောင်း။

  news Democratic Voice of Burma, 20 Aug 2014 (8 years ago )
  ၁၉၉၃ခုနှစ်တွင်မြန်မာစစ်တပ်မှတရားမဝင်သိမ်းယူထားသောမြေများကိုတောင်သူလယ်သမားများမှပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ပေးရန်အတွက်ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်၊ဖရူးဆိုမြို့နယ်မှဒေသခံ တောင်သူများကမြန်မာ့ကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ထံသို့စာရေးပေးပို့ခဲ့ကြသည်။ ဖရူးဆိုမြို့နယ်မြောက်ဘက်ရှိဆိုလျားကူးရွာနေလူထုများက၅၃၁...
 • ကယား(ကရင်နီ)အဖွဲ့များမှမြေမြှုပ်မိုင်းအန္တရယ်ပညာပေးကွင်းဆင်းမည်

  news Karen News, 28 Mar 2014 (8 years ago )
  ကရင်နီ​အရပ်သားလူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည်ရန်ကုန်တွင်ရှိသောUSသံရုံးမှရရှိသောထောက်ပံ့ကြေးကိုအသုံးပြုပြီးကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်တွင်မြေမြှုပ်မိုင်းအသိပညာ တိုးပွားရေးစည်းရုံးရေးဆင်းရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေသည်။ ကယားခရိယာန်လူမှုဖူလုံရေးဌာန၏ပူးတွဲစီစဉ်ညွှန်ကြားသူKhu K’law Reh၏အဆိုအရစုစုပေါင်းကရင်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အစ...
 • ကယားစာပေစာသင်ကျောင်းတွင်စတင်အသုံးပြုခွင့်ရပြီ

  news Democratic Voice of Burma, 12 Sep 2014 (8 years ago )
  ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်မှစက်တင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့်အဌမအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၌ကယားစာပေကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ကျောင်းများတွင်စတင်အသုံးပြု ခွင့်ရပြီဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ကြယ်ဖိုးကြီးစာပေကိုယခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ကျောင်းများ၌သင်ကြားပေးနိုင်ရန်မူလတန်းကျောင်းများအတွက်ဘာသာပြန်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ကိုယ်ပိုင်သ...