Menu

Search form

Number of results: 72827

 • ဘံၣ်လူခၠီထံဂံၢ်သဟီၣ်တၢ်မၤလီၢ်ကထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤဂံၢ်သဟီၣ်လၢပှဲၤ

  news The Global New Light of Myanmar, 03 Mar 2016 (6 years ago )
  ဘံၣ်လူခၠီထံဂံၢ်သဟီၣ်တၢ်မၤလီၢ်ဖဲကယါကီၢ်စဲၣ်လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤတ့ၢ်လံအသး(၅၄)နံၣ်အံၤကစးထီၣ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤကဒါက့ၤဂံၢ်သဟီၣ်(၁၆၈) မံၣ်ကၣ်ဝၣ်ဒ်အဟ့ၣ်ထီၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢအပူၤကွံာ်အသိးဖဲလၢတၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤအီၤမ့ၢ်ဝံၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢ(၂၀၁၅-၂၀၁၆)နံၣ်အတီၢ်ပူၤကီၢ်ပယီၤထုးထီၣ်ဝဲလီမ့ၣ်အူသဟီၣ်အဂံၢ်(၅,၂၃၅)မံၣ်ကၣ်ဝၣ်ခီဖျိလၢထံဂ...
 • ဘျီလၢကဟဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ကပၣ်ဃုာ်ဒီးကရူၢ်လၢတဆဲးလီၤဒံးစုမုၢ်ကျၢၢ်ဘၣ်တဖၣ်

  news Eleven Media, 18 Jan 2016 (6 years ago )
  ခိၣ်နၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်ဖဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်လၢတဆဲးလီၤဒံးစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ(NCA)ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်လၢတၢ်ကျဲးစၢးဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ် မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ဝဲဒၣ်ခီဖျိလၢ...
 • ဘျီၣ်ဒိၣ်ကွၢ်သမံးသမိးထံက့ၤစ့ဒုးလိၢ် €70m လၢကမၤဂ့ၤထီၣ်၀့ၢ်တကူၣ်

  news Myanmar Times, 27 Nov 2018 (3 years ago )
  ထံကီၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ် သုးယံာ်သုးနီၢ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်စ့ဒုးလိၢ် €70 million (K126 billion) လၢြဖၣ်စ့ၣ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီကရၢ လၢ ၀့ၢ်ပူၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ် လၢ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်, မ့ၢ်လၢတၢ်လိၣ်တၢ်ကွၢ်သမံသမိးထံက့ၤအီၤအဃိလီၤ. ဘျီၣ်ဒိၣ်ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူတံၤခိၤမၠၣ် စံးဘၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ဖဲမုၢ်ဆၣ်အနံၤလၢ စ့ဒုးလိၢ်ကလိၣ်တၢ်ကွ...
 • ဘျီၣ်ဒိၣ်ဃ့ထီၣ်ဝဲတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်နီၢ်နီၢ်အဂီၢ်

  news မံၣ်စံၣ်မၣ်တၢ်ကစီၣ်, 25 Oct 2013 (8 years ago )
  ဖဲမုၢ်လ့ဧိၤအနံၤကီၢ်ပယီၤဘျီၣ်ဒိၣ်စၢဖှိၣ်ဃ့ထီၣ်ဝဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဒ်သိးကမၤန့ၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်နီၢ်နီၢ်လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ပာ်ဖျါလီၤလီၤဆီဆီတခါအပူၤဘျီၣ်ဒိၣ်စံးဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘျၢသဲစးလၢကဒီသဒၢဝဲဒၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘျၢသဲစးအတၢ်ပညိၣ် အံၤမ...
 • ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးခီပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ လဲၤအိၣ်သကိး ထံမဲးဝါခံသဝီ, လၢလ့က့ၣ်ကီၤဝ့ၢ်သီ

  news The Global New Light of Myanmar, 22 Apr 2019 (3 years ago )
  ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးခီပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ, မါဝ့ခဲၣ်သဲ, လဲၤအိၣ်သကိးထံမဲးဝါခံ သဝီ, လ့က့ၣ်ကီၤဝ့ၢ်သီ လၢအအိၣ်လၢမၠးဝတံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ကညီကီၢ်စဲၣ်, မဟါ တနံၤ ဒီးထံၣ်လိာ်အသးဒီး ဟီၣ်ကဝီၤကမျၢၢ်တ ဖၣ်လီၤ. ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စံးဝဲလၢအတၢ်ကတိၤလီၤတၢ်အပူၤလၢ အဝဲဒၣ်သူ တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံးအခါ, ဒ်သိးကလဲၤတၢ်လၢထံကီၢ် ဒီတဘ့...
 • ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢတၢ်ကသိၣ်လိကရ့ၣ်နံၣ်ကျိာ်ဖဲတၢ်မၤလိကၠိ

  news Democratic Voice of Burma, 12 Sep 2014 (8 years ago )
  ဖဲလါစဲးစပထ့ဘၢၣ်ထီၣ်(၈)သီအနံၤကီၢ်စဲၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲဝ့ၢ်လွဲၢ်ကီၢ်အကတီၢ်ကရ့ၣ်နံၣ်အကျိာ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢတၢ်ကသိၣ်လိဝဲဒၣ်လၢတၢ်မၤလိကၠိဖဲကလုာ်ဒူၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးကမျၢၢ်ပှၤကရ့ၣ်နံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကသိၣ်လိဝဲမိၢ်ပၢ်အကျိာ်အကတီၢ်ကမျၢၢ်(၈၀)မျးကယၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲဒၣ...
 • ဘျီၣ်ဒိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်ဆှၢနုာ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဘှီဘၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးသဲစး, လၢသုးအတၢ်ညိကွံာ်အဖီခိၣ်ဒၣ်လဲာ်

  news The Global New Light of Myanmar, 29 Jan 2019 (3 years ago )
  ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်၀ဲ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဃ့ထီၣ် လၢတၢ်ကဘှီဘၣ် ၂၀၀၈ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး လၢ တၢ်တဲာ်လိာ်ဃိ လိာ်၀ဲလၢအဂ့ၢ်အါ, မ့ၢ်ဒၣ်လဲာ်သုးခၢၣ်စးခဲလၢာ် ထီဒါ၀ဲန့ၣ်လီၤ. အူအီၣ်ကၠံၤမၠ့ၣ်, ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးခီ သဲစးကမံးတံာ်ကရၢဖိ, ဆှၢနုာ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲအံၤ လၢဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ကရ...
 • ဘျံးကီးတွံၢ်လဲာ်အသး တၢ်ဘုၣ်ပလဲအလီၢ် ကတူၢ်လိာ်မုာ်တမှံၤဟဲဟး ဖဲလါအီးထိဘၢၣ်

  news Myanmar Times, 23 Aug 2018 (4 years ago )
  ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢတမှံၤဟဲဟးတဖၣ် စးထီၣ်အိၣ်သကိးတၢ်ဘုၣ်ပလဲအလီၢ် လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ဒိၣ်သ့၀ဲ ဖဲလါအီးထိဘၢၣ်, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ အဆီၣ်ထွဲ တမှံၤတၢ်ဟဲဟးတခါအသိးန့ၣ်လီၤ, အဂ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤတမှံၤတၢ် ဟဲဟးကရၢစၢဖှိၣ်စံး၀ဲလီၤ. တၢ်ဘုၣ်ပလဲအလီၢ်လၢဘျံးကီးတွံၢ်လဲာ်အသး ညီနုၢ်တအိးထီၣ်လၢကမျၢၢ် တၢ်အိၣ်သကိးအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤမၤပနံ...
 • ဘျံးကီၢ်ဆၣ်ယဲပိၣ်ကဝီၤတၢ်ဒိးန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ကဘှီထီၣ်တီၤဖုၣ်ကၠိအသီ

  news The New Light of Myanmar, 30 Jun 2014 (8 years ago )
  ဘျံးကီၢ်ဆၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်လာ်ခီဝၣ်နၣ်ကၠီၣ်ထ့ၣ်အူထ့ၣ်မၠံၣ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လီၤဝဲတၢ်မၤလိကၠိအသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအမူးအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲဘျံးကီၢ်ဆၣ်,ယဲပိၣ်ကဝီၤတိၤဖုၣ်တၢ်မၤလိကၠိန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအမူးအံၤတနီတရံၣ်ကီၢ်ခီကိတိာ်ခိၣ်အူမၠၣ်ကိၤစံးဝဲပဒိၣ်ဟံမူဒါလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကၣ်သ့အဂီၢ်တၢ်သူ တၢ်စွဲတၢ်ပီးတၢ်လီဒ်အမ့ၢ်လါလဲ,တၢ်မၤစ...
 • ဘျံးတၢ်ကိးဆါညၣ်ဖၠါ ကစးထီၣ်အိးထီၣ် ခဲမဟိတနံၣ်အခီၣ်ထံး

  news Eleven Myanmar, 17 Dec 2018 (3 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ကိးဆါညၣ်အဖၠါလၢဘျံး၀့ၢ် ကစးထီၣ်အိးထီၣ်ခဲမဟိတနံၣ်အခီၣ်ထံး, အဂ့ၢ် ဖၠါအပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤပှၤ နဲၣ်တၢ် ထ့ထ့၀့ စံး၀ဲလီၤ. ဖၠါတၢ်အိးထီၣ်အမူးတၢ်မၤအီၤဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သနာ်က့, တၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်အီၤဘၣ်ဖၢလီၤ. တၢ်ကိးဆါညၣ်အဖၠါ အနီၢ်ကီၢ်အိၣ် ပာ်လံလၢအပူၤကွံာ် ၁၈ နံၣ်လီၤ. တၢ်အိးထီၣ်ကဒါအီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်...