Menu

Search form

Number of results: 75224

 • ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤ ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်သး, မၤသကိးတၢ် ဒ်သိးတၢ်မၤကဆဲးအိၣ်ဒံးသးအဂီၢ်

  news Myanmar Times, 07 Mar 2019 (3 years ago )
  ထံလီီၢ်ကီၢ်ပူၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤ ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်အသး မ့တမ့ၢ် ကဘၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤတ ဖၣ် ဒ်သိးတၢ် မၤကဆဲးအိၣ်ဒံးသး ဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢဘၣ်ထွဲတဖၣ်နာ်၀ဲလၢ ကျဲဆူညါလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤ လၢအထံၣ်ဘၣ်တၢ်ၡူ မ့ၢ်လၢပှၤလဲၤတၢ်ဖိနီၣ်ဂံၢ် စှၤစှၤ ဒီးစ့တၢ်လီၤလၢအါ ၀ဲအဃိ, ကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲ ကဘၣ်ပ...
 • ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီး ကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၁၆,၀၀၀

  news Eleven Myanmar, 28 Jul 2018 (4 years ago )
  ဖဲလါမ့ၤလီၢ်ခံကတၢၢ် ဒီးလါယူၤအပူၤ, ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီးကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၢ်တၢ်မၤ ၁၆,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်, အဂ့ၢ် တၢ် ဘျၢလီၤစ့ဒီးတၢ်ပၢဆှၢခီပနံၣ်၀ဲၤကျိၤ Directorate of Investment and Companies Administration စံး၀ဲလီၤ. ကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၈,၈၆၆ ဖဲလါမ့ၤ ဒီး ၄,၄၁၅ ဖဲလါယူၤအပူၤ, ဖဲထံဖိကီၢ်ဖ...
 • ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီး ကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၁၆,၀၀၀

  news Eleven Myanmar, 28 Jul 2018 (4 years ago )
  ဖဲလါမ့ၤလီၢ်ခံကတၢၢ် ဒီးလါယူၤအပူၤ, ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီးကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၢ်တၢ်မၤ ၁၆,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်, အဂ့ၢ် တၢ် ဘျၢလီၤစ့ဒီးတၢ်ပၢဆှၢခီပနံၣ်၀ဲၤကျိၤ Directorate of Investment and Companies Administration စံး၀ဲလီၤ. ကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၈,၈၆၆ ဖဲလါမ့ၤ ဒီး ၄,၄၁၅ ဖဲလါယူၤအပူၤ, ဖဲထံဖိကီၢ်ဖ...
 • ထံၣ်ဘံၣ်စံၣ်(TBC)ထုးထီၣ်ရၤလီၤဝဲ(၆)လါတဘျီအတၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်,တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတ ဖၣ်,ဒီးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဘၣ
  highlight 04 Oct 2013 (9 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • ထံၣ်ဘံၣ်စံၣ်ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲလၢ ၂၀၁၃ နံၣ်အတီၢ်ပူၤကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိအ နီၣ်ဂံၢ်စှၤလီၤကွံာ်ဝဲ ၉,၀၄၄ ဂၤ မ့တမ့ၢ် ၇.၁ မျးကယၤ န့ၣ်လီၤ.
  highlight 04 Feb 2014 (8 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သုံးပြီး မွေး၊ သေ စာရင်း မှတ်ပုံတင်ရန် ကြိုးပမ်းမည်

  news Myanmar Times, 29 Aug 2018 (4 years ago )
  ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုဘိုင်းနည်းပညာ အသုံးပြုပြီးမွေးဖွားခြင်းနှင့် သေဆုံးမှုဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းစီမံချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုဖြင့် တယ်လီနောနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ်များ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (ယူနီဆက်) တို့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တယ်လီနောမြန်မာ၏ဥက္ကဌနှင့် တယ်လီနောလုပ်ငန်းစု၏ ဒုတိယဥက္ကဌ...
 • ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေပြု ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးစီမံကိန်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပေါင်း (၁၂၀)တွင် အကောင်အထည်ဖော်မည်

  news Myanmar Times, 03 May 2017 (5 years ago )
  ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေပြု ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးစီမံကိန်းကို ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းပေါင်း ၁၂၀ တွင် ယခုနှစ်မှ စတင်ပြီး သုံးနှစ်စီမံကိန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌဆရာတော်ဦးနာယက ကမိန့်သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကို ၂၀၁၇-၁၉ သုံးနှစ် စီ...
 • ဒဝဲၢ်ကွီၢ်ဘျီၣ်တူၢ်လိာ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်ဟဲဒၣ်(Heinda)ဟီၣ်လးပနံာ်

  news Irrawaddy News, 22 May 2014 (8 years ago )
  လီၢ်ကဝီၤကွီၢ်ဘျီၣ်တူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီအပူၤသဝီဖိတဖၣ်အတၢ်လိာ်ကွီၢ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤပ ဒိၣ်ခီပနံာ်လၢအမၤဘၣ်ဒိန့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤတဖၣ်ဖဲလီၢ်ကဝီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ ပီၢ်ရီတ့ၤတ့ၤသဲၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်ခၢၣ်စးစံးဝဲ,ကမျၢၢ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်အံၤဃ့က့ၤဝဲစ့အီၣ်လီးလၢဟံၣ်ဃီဒီးစံၤဧိၤပှဲၤဧိၤ(ကျီး)တဖၣ်လၢအဟးဂူာ်ဟးဂီၤကွံာ်ဝဲခ...
 • ဒိန်းမတ်မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည် တည်ဆောက်မှု အစီအစဉ် စတင်

  news Mizzima, 29 Sep 2016 (6 years ago )
  မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူမှု့ရေးဆိုင်ရာ အပြန်လှန် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် တိုးတက်မှုများ ရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်သည့် ဒိန်းမတ်မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည် တည်ဆောက်မှုအစီအစဉ်ကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မု့ှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ နှင့် ဒိန်း...
 • ဒီကလုာ်ကမံးတံာ်ဘၣ်ဃး တၢ်ပာ်လီၤအစှၤကတၢၢ် ပှၤမၤတၢ်ဖိတၢ်ဘူးတၢ်လဲ ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤကိးနံၤ ဒဲးတၢ်မၤအဘူးအလဲ ၄,၈၀၀ ကၠး

  news The Global New Light of Myanmar, 06 Mar 2018 (4 years ago )
  ဒီကလုာ်ကမံးတံာ်ဘၣ်ဃး အစှၤကတၢၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ တၢ်ဘူးတၢ်လဲ ဆၢတဲာ်၀ဲဖဲမဟါတနံၤ ဒ်သိးကပာ်လီၤတနံၤ ဂီၢ်တၢ်မၤအဘူးအလဲဖဲ ၄,၈၀၀ ကၠး, တနၣ်ရံၣ် ၆၀၀ ကၠးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢတဲာ်၀ဲအံၤတၢ်မၤအီၤဖဲယဲၢ်ဘျီတဘျီက မံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢကပာ်လီၤအစှၤကတၢၢ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲ, လၢ တၢ်မၤအီၤမဟါတနံၤ, န့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ်, ဒီးပှၤဟဲထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်မ့...