Menu

Search form

Number of results: 76474

 • ကညီကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤက့ၤဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်သ့ၣ်တဖၣ်ဆူပှၤမၤစံာ်ဖိတဖၣ်

  news Karen News, 24 Oct 2014 (8 years ago )
  ကညီကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်ဒ်သိးပှၤမၤမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်ဖဲထံလိၣ်ဟီၣ်ကဝီၤ,လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်ကဟ့ၣ်လီၤက့ၤဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လၢဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်အီၤတဖၣ်အံၤဆူဟီၣ်ခိၣ်အကစၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အူကၠီၣ်စိလဲၣ်လၢအမ့ၢ်သ့ၣ်ပှၢ်ကိတိာ်ဝဲၤကျိၤခိၣ်လၢလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်စံးဘၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်လၢအူစီၣ်မ့(ကိတ...
 • ကညီကီၢ်စဲၣ်ခိခိၣ်ဒူသဝီအပူၤပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအါဂၤတမၤဘၣ်ဒံးဝဲတၢ်ဆၢတဲာ်

  news Burma News International, 20 Oct 2015 (7 years ago )
  ဆၣ်အဲးစူး - ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ဃုထၢလၢခံတလါအဂီၢ်ပှၤလၢအိၣ်ဆိးလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ကၠၣ်အ့ဆ့းကၠံကီၢ်ဆၣ်အါဒ်အါဂၤတၢ်ဆၢတဲာ် တအိၣ်ဒံးလၢကဘၣ်ဃုထၢဝဲဒၣ်ပၣ်တံၣ်ဖဲလဲၣ်တဖုလဲၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.ပၣ်တံၣ်နီၣ်ဂံၢ်အါဖုအါကရၢဟူးဂဲၤဝဲဒၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အကီၢ်ဆၣ် အပူၤန့ၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲတၢ်သးဒ့ဒီလၢပှၤတနီၤနီၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီ...
 • ကညီကီၢ်စဲၣ်ထုးဖျါ ဘးကၠဲးအသီလၢအထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်

  news Myanmar Times, 17 Oct 2018 (4 years ago )
  တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤ ဟီၣ်က၀ီၤဘးကၠဲးလၢကညီကီၢ်စဲၣ်အဂီၢ် ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်သူစ့ဘးကၠဲးလၢတၢ်ထံၣ်သ့ကွၢ်ဖျါ တၢ်တၢၣ် ပီၣ်သကိးအမူး ဒ်အမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအဒ့ပဒိၣ်အတၢ်ကျဲးစၢးတခါ ဒ်သိးတၢ်ကဒုး ထံၣ်သ့ကွၢ်ဖျါ ပှၤထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဃးတၢ်သူစ့ဘး ကၠဲးအဂ့ၢ်, အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢ The Asia Foundation (TAF) လီၤ. တၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးအမူး တၢ်မ...
 • ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ် ကတဲသကိး တၢ်ဆဲးလီၤဖိသၣ်မံၤသၣ် အဂ့ၢ်

  news Burma News International, 21 Nov 2016 (6 years ago )
  ဆူၣ်ချ့ကရၢဃုဖုလၢ ကၠီၣ်တဲၣ်-ပယီၤကီၢ်ဆၢ လၢအမၤတၢ်ဘၣ်ဃး တၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်လံာ်အုၣ်သး ဒ်သိးကမၤစၢၤဖိ သၣ်လၢတၢ်ကဆဲးလီၤန့ၢ်အမံၤလၢပဒိၣ်အလံာ်အဂီၢ်, ကတၢၣ်ပီၣ်သကိးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤ ဖဲလါ ဒံၣ်စ့ဘၢၢ် ၂၈ သီအနံၤလီၤ. တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အံၤ မၤစၢၤထုးထီၣ်ဟ့ၣ်၀ဲ အိၣ်ဖျဲၣ်လံာ်အုၣ်သးဒီးတ...
 • ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ် မၤတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးဘၣ်ဃး ဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဂ့ၢ်

  news Democratic Voice of Burma, 23 Aug 2016 (6 years ago )
  တၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးဘၣ်ဃး ဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤအဆိကတၢၣ်တဘျီ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်၀့ၢ် ခိၣ်ဖၣ်အၣ် လၢဘၣ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအီၤလၢ ဟီၣ်က၀ီၤပဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးအံၤ တၢ်မၤအီၤယံာ်၀ဲလွံၢ်သီ, စးထီၣ်ဖဲမုၢ် ဆၣ်အနံၤ ဖဲဖၣ်အၣ်တီ၀့ၤယတနၤဟိၣ်ထဲလ် တၢ်လီၢ် ဒီးပှၤဟဲထီၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးအိၣ်၀ဲ...
 • ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်အခွဲးဆူဟံၣ်လၢအလုၢ်ပှ့ၤဆံးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်သူၣ်သး

  news Myanmar Times, 28 Jan 2016 (7 years ago )
  ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲတၢ်ခွဲးဆူခီပနံၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤစှၤအံၤဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်ဝဲဟံၣ်လၢအပှ့ၤစှၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤဖဲဖၣ်အၣ်ဝ့ၢ်ခီဖျိဒီတနံၣ် အကတီၢ်တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးလၢတၢ်သးစွံကတုၤအပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲာ်အံၤဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤလၢဘူးဝဲဒၣ်ဒီးဝ့ၢ်ဖၣ်အၣ်စဲးဖီကဟၣ်ဟီၣ်ကဝီၤလၢအပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လၢသုးမုၢ်န့ၢ်ပၢတ့ၢ်...
 • ကညီကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ်တီၣ်ကလ့ဝ့ၢ်သီတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢဖၣ်အၣ်

  news Karen News, 08 Apr 2019 (3 years ago )
  တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢ တၢ်ကမၤလဲၢ်ထီၣ် တီၣ်ကလ့ဝ့ၢ်သီဟံၣ်ဃီတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢစၤြပံကရူၢ်, ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်, ဒိးန့ၢ်တၢ်ပျဲလၢ ကညီ ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ဖဲ လါအ့ြဖ့ၣ် ၃ သီလီၤ. တၢ်ဃ့ထီၣ် လၢဘၣ်တၢ်ဆှၢနုာ်လၢ အူသါနဲၣ်, ကီၢ်စဲၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီကိတိာ်ခိၣ်, ဖဲဘျီၣ်ဒိၣ်ညီနုၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁၀ ဝီတ ဝီအခီၣ်ထံး တနံၤ, ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၁ ...
 • ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤတၢ်မၤတၢ်ဃုထၢလၢတၢ်ကမၤပှဲၤဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်လီၢ်လီၤဟိအဂီၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်မၤ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ

  news Karen News, 19 Aug 2014 (8 years ago )
  ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်လွံၢ်ဖုကနုာ်လီၤပြၢဝဲတၢ်မၤပှဲၤဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်လီၢ်လီၤဟိအဂီၢ်တၢ်ဃုထၢဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ဖဲနံၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.ပၣ်တံၣ်လၢအနုာ်လီၤပြၢတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲဖလိၤ-စှီၤဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်တံးပၣ်တံၣ်(PSDP),ကညီဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်တံးပၣ်တံၣ်(KDP), ဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်အဂီၢ်တၢ်မၤသကိးတၢ်ပၣ်တံၣ်(NLD)ဒီးစၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး...
 • ကညီခိၣ်နၢ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိစီၤတၢ်မျၢ်ဘီလဲၤပူၤကွံာ်

  news Karen News, 27 Jun 2014 (8 years ago )
  သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိစီၤတၢ်မျၢ်ဘီမ့ၢ်ကညီခိၣ်နၢ်လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲအီၤအါကတၢၢ်တဂၤလဲၤပူၤကွံာ်ဝဲလံန့ၣ်လီၤ.အသးသမူဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲဖဲမုၢ်လ့ဧိၤအနံၤလါယူၤ၂၆သီမုၢ်နၤခီ(၉.၂၄)နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢဝ့ၢ်မုၢ်ယုၢ်န့ၣ်လီၤ. သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိစီၤတၢ်မျၢ်ဘီမ့ၢ်ကညီခိၣ်နၢ်လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲအီၤအါကတၢၢ်တဂၤလၢအံၤပူၤကွံာ်လံန့...
 • ကညီခၢၣ်စးကရၢဒီးပဒိၣ်ကးတံာ်ဃာ်ပဲတြီကတိၤသကိးတၢ်

  news Democratic Voice of Burma, 06 Oct 2014 (8 years ago )
  ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(KNU)ဒီးကညီစၢဖှိၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံာ်(KUPC)ခၢၣ်စးတဖၣ်ဃုာ်ဒီးကညီဘျီၣ်ဒိၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ,ကမျၢၢ်ပှၤတဝၢကရၢဖိတဖၣ်ဒီးကညီပှၤဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တဖၣ်မၤတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤပဒိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဖဲမုၢ်ဘူၣ်အနံၤ ဖဲဝ့ၢ်တီအူဒ်သိးကတၢၣ်ပီၣ်သကိးဝဲကျိၤကျဲလၢကဟဲစိာ်န့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢကညီဖိတဖၣ်အ...