Menu

Formulaire de recherche

Nombre de résultats: 74105

 • Being#3 a refugee musician in Mauritania

  news Youtube, 26 Sep 2016 (il y a 6 ans )
  #Being #Refugee #Episode3 How does it feel like to be forced away from your home and to be a refugee in Mauritania? The UNHCR series "Being a refugee" explores the answer.
 • Fighting Boko Haram leaves far eastern Niger in a state of humanitarian emergency

  news Oxfam, 01 Feb 2017 (il y a 5 ans )
  The devastation caused by Boko Haram and the military forces fighting them has plunged the people of far eastern Niger into a serious food crisis and has slashed their incomes to a tenth of what they were before, Oxfam warned today. In Diffa, the far eastern region of Niger, the Government has cl...
 • IOM Supports Over 70,000 Displaced Nigerians with Non-Food Aid

  news International Organization for Migration (IOM), 31 Jan 2017 (il y a 5 ans )
  Nigeria - IOM has provided mattresses, blankets, water purification tablets, mosquito nets and other essential items to 12,500 displaced families (70,073 individuals) and others affected by Boko Haram violence in Adamawa, Borno, and Yobe states, north-eastern Nigeria, over the last six weeks. Many f...
 • Playtime and pasta-making ease psychological wounds inflicted by Nigeria's Boko Haram

  news Reuters, 01 Feb 2017 (il y a 5 ans )
  Destruction of homes and killings of friends and relatives have traumatised countless adults and children across northeast Nigeria By Kieran Guilbert MAIDUGURI, Nigeria, Feb 1 (Thomson Reuters Foundation)- Puffing on the cannabis joints dangling from their mouths, a group of teenage boys hurl ...
 • 'Smart' ID တၢ်တိာ်ကျဲၤနဲၣ်ကျဲ တၢ်စးထီၣ်မၤလၢ တၢ်မၤကွၢ်အလီၢ် ၄ တီၤ

  news Myanmar Times, 13 Jan 2017 (il y a 5 ans )
  တၢ်တိာ်ကျဲၤနဲၣ်ကျဲလၢ တၢ်ကစးထီၣ်မၤအီၤဖဲ ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီတနီၤနီၤ, ကမ့ၢ်ခီၣ်ခါလၢခံတခါ လၢတၢ်ကထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤခိၣ်ဂီၤ လၢလီမ့ၣ်ကျဲ လၢခိၣ်ဂီၤစးခိအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.ပဒိၣ်ပှၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါစံး၀ဲလီၤ. အူမၠံၣ်ကၠဲၤ, လၢအမ့ၢ်ထိဘိနဲၢ်ရွၣ်လၢ ပှၤမၤတၢ်ဖိ, တၢ် နုာ်လီၤဟးထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ဒီးပှၤနီၢ်ဂံၢ်စရီကိတိာ်, စံးဘၣ် The Myanma...
 • NLD ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထံတယၢၢ်တယာ်တၢ်မၤကရူၢ်

  news The Irrawaddy, 19 Jan 2017 (il y a 5 ans )
  ကီၢ်ပယီၤပၣ်တံၣ်ပၢတၢ် NLD ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ကရူၢ်လၢ ကကွၢ်ထံတယၢၢ်တယာ် ပဒိၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီး ပှၤတ့တၢ်သိၣ်တၢ် သီလၢဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤ တဖၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤကွၢ်ထံတယၢၢ်တယာ် တၢ်မၤတၢ်ကရူၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်လၢက ရၢဖိအိၣ်ဃုဂၤ ဒီးဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ အူ၀့ထ့ၤလၢအမ့ၢ် NLD နဲၢ်ရွဲၣ် ကရၢဖိတဂၤလီၤ. က...
 • ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကပှ့ၤတခီးထိၣ်ကံၣ်အချံ လၢတနီသရံၣ်

  news The Global New Light of Myanmar, 31 Jan 2017 (il y a 5 ans )
  ကၠီၣ်တဲၣ်ပှၤမၤပနံာ် စံး၀ဲလၢကပှ့ၤတခီးထိၣ်ကံၣ်အချံ လၢတၢ်ထုးထီၣ်လၢတနီသရံၣ် ဒီးကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးတၢ်လၢ ဘၣ်ထွဲ စဲးဖီကဟၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တၢ်မၤအကျဲတကပၤ, အဂ့ၢ် ပှၤမၤစံာ်ဖိလၢအသူၣ် တခီးထိၣ်ကံၣ်တဖၣ် စံး၀ဲလီၤ. ပှၤမၤပနံာ်ဖိလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် အပူၤကွံာ်တယံာ်ဘၣ် လဲၤအိၣ်သကိးတနီသရံၣ် ဒီးသမံသမိးကွၢ်တခီးထိၣ်ကံၣ်အထူၣ် လၢ...
 • တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကိတိၤ ကဟ့ၣ် သရၣ်သိၣ်လိကလုာ်ဒူၣ်ကျိာ်လါလဲ

  news The global New Light of Myanmar, 26 Aug 2016 (il y a 6 ans )
  သရၣ်လၢအသိၣ်လိကလုာ်ဒူၣ်ကျိာ်တဖၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကိတိၤ ကဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကိးလါဒဲးအဘူးအလဲ, အဂ့ၢ်, ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကိ တိၤဘၣ်ဃးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီးကထၢၣ်မၠိသ့ကၠံ စံးဘၣ်သဲစးဘျီၣ်ဒိၣ်အဖီခိၣ်တတီၤ မဟါတနံၤန့ၣ် လီၤ. ကိတိၤခိၣ်တဲအါထီၣ် ၀ဲလၢ, လၢတၢ်ကဟ့ၣ်သရၣ်လၢ အသိၣ်လိကလုာ်ဒူၣ်ကျိာ်တဖၣ် အလါလဲအဂီၢ်, တၢ်ပာ် လီၤစဲၢ်ပာ်စၢၤစ့ဘ...
 • အမဲရကၤအတၢ်မၤစၢၤ အတၢ်ခးပနီၣ်မ့ၢ် တၢ်ဒုးထီဒါတၢ်ညၣ်ဂိၢ်တၢ်ဆါ လၢကီၢ်ဆၣ် ၃၃ ဘ့ၣ်

  news Myanmar Times, 26 Aug 2016 (il y a 6 ans )
  ကီၢ်အမဲရကၤ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်မၤစၢၤကရူၢ် ဂဲၤလိာ်၀ဲဒ်သိးကဒုးထီဒါတၢ်ညၢ်ဂိၢ်တၢ်ဆါ လၢပှၤနီၢ်ဂံၢ်သၢကကွဲၢ်အ ကျါ လၢကီၢ်ဆၣ် ၃၃ ဘ့ၣ်အပူၤ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်, ရၢၢ်ခၢၢ်ကီၢ်စဲၣ်, ဒီး တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီတဖၣ်, လၢခါဆူညါယဲၢ် နံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်အမဲရကၤတၢ်ကရၢကရိဘၣ်ဃး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ US Agency for International ...
 • USDP ဃုထၢထီၣ် အပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအသီ

  news The global New Light of Myanmar, 23 Aug 2016 (il y a 6 ans )
  ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤဒီး တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီပၣ်တံၣ် Union Solidarity and Development Part ဃုထၢ ထီၣ် အူထ့သါ ဒ်အပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအသီအသိး ဖဲပၣ်တံၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ခံဘျီတဘျီ မဟါတနံၤ, ၀့ၢ်န့ၢ်ပၠံၣ် ဒီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲခံသီတီၢ်ပူၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစ့ၢ်ကီး လီၢ် ခၢၣ်သးကမံးတံာ်, ကတီၤဆိက...