ဒဝဲၢ်ကွီၢ်ဘျီၣ်တူၢ်လိာ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်ဟဲဒၣ်(Heinda)ဟီၣ်လးပနံာ်

...

ဒဝဲၢ်ကွီၢ်ဘျီၣ်တူၢ်လိာ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်ဟဲဒၣ်(Heinda)ဟီၣ်လးပနံာ်

Irrawaddy News, 22 May 2014

URL: http://www.irrawaddy.org/burma/lawsuit-heinda-mine-accepted-dawei-court.html
လီၢ်ကဝီၤကွီၢ်ဘျီၣ်တူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီအပူၤသဝီဖိတဖၣ်အတၢ်လိာ်ကွီၢ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤပ ဒိၣ်ခီပနံာ်လၢအမၤဘၣ်ဒိန့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤတဖၣ်ဖဲလီၢ်ကဝီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ

ပီၢ်ရီတ့ၤတ့ၤသဲၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်ခၢၣ်စးစံးဝဲ,ကမျၢၢ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်အံၤဃ့က့ၤဝဲစ့အီၣ်လီးလၢဟံၣ်ဃီဒီးစံၤဧိၤပှဲၤဧိၤ(ကျီး)တဖၣ်လၢအဟးဂူာ်ဟးဂီၤကွံာ်ဝဲခီဖျိဟဲဒၣ်ထးဝါ
ဟီၣ်လးပနံာ်အထံဘၣ်အၢဘၣ်သီတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.ဖိးသဲစးတၢ်လိာ်ကွီၢ်အံၤဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤလၢဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အကွီၢ်ဘျီၣ်ဖဲတလါအံၤညါအံၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢဘၣ်ဟဲဒိကနၣ်ကွီၢ်ဘျီၣ်တၢ်ဃိထံသမံသမိးတၢ်မူးတၢ်ရၢ်လၢတၢ်ကမၤအီၤခဲကိာ်တနွံအံၤပၣ်ဃုာ်ဝဲဒၣ်ဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဖီဖံၣ်ဖၣ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်မၤ
ကရၢ(Thai firm Pongpipat)ဒီးကီၢ်ပယီၤပၢဟီၣ်လးပနံာ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ် မၤနီၣ်ဂံၢ်(၂)သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ(၁၉၉၉)နံၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဖီဖံၣ်ဖၣ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်မၤကရၢအံၤဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဒီးဟီၣ်လးပနံာ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်မၤနီၣ်ဂံၢ်(၂)လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲထးဝါ(၆၅)မျးကယၤလၢဟဲဒၣ်ခီပနံာ်
ထုးထီၣ်ဝဲအံၤဒီးဆှၢဃီၤအီၤဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကရၢသဘျ့ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤတဝၢအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဖဲဒဝဲၢ်လၢအမ့ၢ်‘ဒဝဲၢ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်ကရၢကရိ’(DDA)ပၢဆှၢတၢ်မူဒါခိၣ်သဲၣ်စ့ၣ်စံးဝဲ,“တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးကရၢၢ်,စံာ်ဧိၤ
ပှဲၤဧိၤ,ထံပူၤ,ဟံၣ်ဃီသ့ၣ်တဖၣ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤကွံာ်ဝဲခီဖျိတၢ်ခူၣ်ဟီၣ်လးပနံာ်အံၤအဃိန့ၣ်လီၤ.မၠီၣ်ပၠိၣ်ထံကျိဖဲသဝီအကပၤအံၤလီၤသံးကွံာ်ဝဲခဲလၢာ်ခဲဆ့န့ၣ်လီၤ.ဖဲလၢ (၂၀၁၂)နံၣ်တၢ်စူၤခါအကတီၢ်တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီလၢထံကျိတဖၣ်,ဃုာ်ဒီးတၢ်စူၤထံဟဲလီၤယွၤဆူသဝီအပူၤဒီးဘျၢလီၤကွံာ်ဝဲတၢ်လီၢ်သၢခီၣ်ယီၢ်တုၤလၢလွံၢ်ခီၣ်ယီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

အဝဲစံးကဒီးဝဲ,“တၢ်လိာ်ကွီၢ်အံၤကမ့ၢ်တၢ်မၢန့ၢ်ဆီၣ်ခံဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢခါဆူညါခီပနံာ်လၢကဟဲမၤတၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲအံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီးခီပနံာ်ခဲကနံၣ်အံၤ တဖၣ်ဒ်သိးကလူၤပိာ်မၤထွဲဂ့ၤထီၣ်ဝဲတၢ်ပာ်ပနီၣ်အပတီၢ်ကသ့အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.”

သဝီအဖျၢၣ်(၁၀)လၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤခီဖျိတၢ်ခူၣ်ဟီၣ်လးပနံာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤအကျါ, မၠီၣ်ပၠိၣ်သဝီမ့ၢ်သဝီတဖျၢၣ်လၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ
အအါကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.ဖဲသဝီအံၤအပူၤဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဝဲ အဒူၣ်(၁၀၀)ဒီးပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၅၀၀)ဂၤန့ၣ်လီၤ.သဝီအံၤအိၣ်သူၣ်လီၤအသးဖဲတနီသရံၣ်ကစၢၢ် ကလိအကျါလၢအယံၤဝဲဒၣ်ဒီးဟဲဒၣ်ဟီၣ်လးပနံာ်လီၢ်(၂)ကံလိမံထၢၣ်န့ၣ်လီၤ.ကပံာ်ထံလၢဘၣ်အၢဘၣ်သီတဖၣ်ဟဲယွၤလီၤခီဖျိဝဲမၠီၣ်ပၠိၣ်သဝီအံၤန့ၣ်လီၤ.

လီၢ်ကဝီၤတၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢဖဲလၢလါမ့ၤထီၣ်(၈)သီအနံၤဖီဖံၣ်ဖၣ်ခီပနံာ်အံၤမၤအါထီၣ်ယဲၢ်နံၣ်ဂီၢ်လံာ် ဟ့ၣ်ခွဲးလၢတၢ်ကဆဲးခူၣ်ဟီၣ်လးပနံာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.