Menu

ဘျံးကီၢ်ဆၣ်ယဲပိၣ်ကဝီၤတၢ်ဒိးန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ကဘှီထီၣ်တီၤဖုၣ်ကၠိအသီ

...

ဘျံးကီၢ်ဆၣ်ယဲပိၣ်ကဝီၤတၢ်ဒိးန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ကဘှီထီၣ်တီၤဖုၣ်ကၠိအသီ

The New Light of Myanmar, 30 Jun 2014

URL: http://www.myanmar.cm/newspapers/the-new-light-of-myanmar.html
ဘျံးကီၢ်ဆၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်လာ်ခီဝၣ်နၣ်ကၠီၣ်ထ့ၣ်အူထ့ၣ်မၠံၣ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လီၤဝဲတၢ်မၤလိကၠိအသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအမူးအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲဘျံးကီၢ်ဆၣ်,ယဲပိၣ်ကဝီၤတိၤဖုၣ်တၢ်မၤလိကၠိန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအမူးအံၤတနီတရံၣ်ကီၢ်ခီကိတိာ်ခိၣ်အူမၠၣ်ကိၤစံးဝဲပဒိၣ်ဟံမူဒါလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကၣ်သ့အဂီၢ်တၢ်သူ တၢ်စွဲတၢ်ပီးတၢ်လီဒ်အမ့ၢ်လါလဲ,တၢ်မၤစၢၤကျိၣ်စ့,တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မၤလိကၠီအသီ,တၢ်ဒုးထီထီၣ်တၢ်မၤလိ အတီၤပတီၢ်ဒီးတၢ်မၤပှဲၤက့ၤဝဲကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိကျိၤကျဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.အဝဲပာ်ဖျါစ့ၣ်ကီးဝဲဘၣ်ဃးဒီးပဒိၣ်ဒီးပပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်လၢတၢ်မၤလိအပူၤမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢကတၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ် ထီထီၣ်တၢ်မၤလိမၤဒီးအတီၤပတီၢ်ဒ်သိးဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အပတီၢ်ကသ့ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကတိၤဖျါထီၣ်ဝဲပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဝၣ်နၣ်ကၠီၣ်ထ့ၣ်အူထ့ၣ်မၠံၣ်အတၢ်မုၣ်လၢ်ကွၢ်စိဝံၤအလီၢ်ခံတၢမၤလိအဂီၢ်တၢ်ပီးတၢ်လီ ဒီးလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤဆူတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီကူၣ်သ့ဝဲၤမူဒါခိၣ်အူထိယံၤန့ၣ်လီၤ.ပှၤသးအိၣ် မၤစၢၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤဝဲကၠိတၢ်ပီးတၢ်လီဒီးကျိၣ်စ့(၂၅)ကလီၢ်ကၠးလၢကၠိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလိကၠိလၢအထီဒီးအလဲၢ်(၁၀၂×၃၆)ခီၣ်ယီၢ်အံၤကၠိဖိအိၣ်ဝဲ(၆၂၉၀)ဂၤဒိးကၠိသရၣ်/မုၣ်အိၣ်ဝဲ(၁၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်မၤလိတနံၣ်အံၤအဂီၢ်ခီဖျိပှၤကၠိဖိအါထီၣ်ဝဲအဃိပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဝၣ်နၣ်ကၠီၣ်ထ့ၣ်အူထ့ၣ်မၠံၣ်ဒီးယူၣ်စၣ်နၣ် ပနံာ်တၢ်ကၤကရၢဒူၣ်ဖိထၢဖိဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လီၤဝဲလၢတၢ်ဘှီထီၣ်ဝဲတၢ်မၤလိလီၢ်လၢ(၁၉၅×၉၀)ခီၣ်ယီၢ်တၢ်မၤလိအလီၢ်ဒၢး(၉)ဖျၢၣ်ဒီးဝဲၤဒၢးအဒၢးဖျၢၣ်အဂီၢ်ကျိၣ်စ့(၂၄၃)ကလီၢ်ကၠးန့ၣ်လီၤ.