Menu

ဒူသ၀ီတနီၤလၢ မိၣ်ကီၢ်စဲၢ် တၢ်ကဒုးလိၢ်ဟီၣ်ခိၣ် အနံၣ် (၃၀)

...

ဒူသ၀ီတနီၤလၢ မိၣ်ကီၢ်စဲၢ် တၢ်ကဒုးလိၢ်ဟီၣ်ခိၣ် အနံၣ် (၃၀)

Mon News Agency, 06 Jun 2016

URL: http://monnews.org/2016/06/07/30-year-land-grant-provided-specific-villages-mon-state/
ဒူသ၀ီလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်အဂ့ၢ်လၢမိၣ်ကီၢ်စဲၢ်တဖၣ် မိၣ်ကီၢ်စဲၢ်ပဒိၣ်ကဒုးလိၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်ခိၣ် လၢတၢ်မၤအီၣ်
မၤအီအဂီၢ်အနံၣ် (၃၀) အဂီၢ်, မိၣ်ကီၢ်စဲၢ်တၢ်ပၢတၢ်ြပးကလုာ်လုာ်၀ဲၤကျိၤခိၣ် စံး၀ဲဖဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး ဘၣ်ဃးအသီတကယၤ
တီၢ်ပူၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၢ် ဖဲကီၢ်စဲၢ်ပဒိၣ်၀ဲၤဒၢး အီၣ်ဆါဘျီၣ်ပူၤ မဟါတနွံအဆၢကတီၢ်လီၤ.

"အနံၣ် (၃၀) တၢ်ဒုးလိၢ်လီၤဟီၣ်ခိၣ်အံၤ, ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢထံ လီၢ်ကီၢ်ပူၤဂ့ၢ်၀ီ၀ဲၤကျိၤ ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢတၢ်ကဒုးလိၢ်လီၤဟီၣ် ခိၣ်
မ့ၢ်၀ဲကီၢ်စဲၢ်တဘ့ၣ်သ၀ီတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. သ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်သ၀ီလၢအိၣ်လၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဂ့ၢ်၀ီကိတိၤ ဒူသ၀ီဟီၣ်ခိၣ်တၢ်မၤနီၣ်
မၤဃါစရီအပူၤဒီး မ့ၢ်သ၀ီတဖၣ်လၢ ဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ် တၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီနီတအိၣ်နီတမံၤ ဒီးြကၢး၀ဲဒီးတၢ်ဒုးလိၢ်လီၤအ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်
ခိၣ်န့ၣ်လီၤ,"အူမၠ့ၣ်သၣ်၀့ လၢအမ့ၢ်ပှၤနဲၣ်တၢ်အခိၣ် ဘၣ်ဃးမိၣ်ကီၢ်စဲၢ် ပၢဆှၢတၢ်အကလုာ်ကလုာ်၀ဲၤကျိၤ, စံး၀ဲဖဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်
ဃးအသီတကယၤတီၢ်ပူၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတၢ် မၤအီၤဖဲလါမ့ၤ (၃၁) သီ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အနံၣ် (၃၀) တၢ်ဒုးလိၢ်လီၤဟီၣ်ခိၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢအသီအဖျၢၣ်တဆံ လၢကီၢ်ဆၣ်ခဲလၢာ်စုာ်စုာ် လၢမိၣ်ကီၢ်စဲၢ်
ဒီတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. သ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ, သၤသဒၤသ၀ီလၢ ကၠဲၣ်ထိၤကီၢ်ဆၣ်, အါနဲၤပီၤသ၀ီလၢ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်, ခၠီခွၢ်သ၀ီ လၢသ
ထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်, ယဲစူၢ်ခွၣ်ထ့ၢ်သ၀ီလၢ ပီၢ်ကီၢ်ဆၣ်, ကီးကၤ ပိၤသ၀ီလၢ မီၢ်လမၠဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်, မူရံၣ်ကၠံသ၀ီလၢ ခၠီစိၤကီၢ်ဆၣ်, ပီၢ် သ၀ီလၢ
ကၠဲၣ်မယီကီၢ်ဆၣ်, အါခိၢ်သ၀ီလၢ မူၢ်ဒိၤကီၢ်ဆၣ်, ပါဒၤ ငါသ၀ီလၢ သဲၤဖၠူဲၤစယၢ်ကီၢ်ဆၣ်, ဒီးန့ၢ်စိၤသ၀ီလၢ ယ့ကီၢ်ဆၣ် တဖၣ်လီၤ.