ဒူသ၀ီအဒိလၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးပဒိၣ်ကၠိသရၣ်တလၢတလီၢ်

...

ဒူသ၀ီအဒိလၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးပဒိၣ်ကၠိသရၣ်တလၢတလီၢ်

Myanmar Times, 13 Jul 2016

URL: http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/21346-kayin-model-idp-town-short-on-government-teachers.html
ဒူသ၀ီအဒိတဖျၢၣ်လၢ အပူၤကွံာ်ဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိးလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်အဃိ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်, ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်
တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ကၠိသ ရၣ်တအိၣ်ကူအိၣ်လၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. သ၀ီလၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီသီသီ ဖဲလ့က့ၣ်ကီၤ ပဒိၣ်ဆှၢ
လီၤန့ၢ်ဒၣ်ထဲကၠိသရၣ် (၈) ဂၤဧိၤ ဒီးကၠိဖိခဲ လၢာ်မ့ထီၣ်ကၠိသၢပျၢၤ သရၣ်တဂၤကဘၣ်သိၣ်လိ၀ဲကၠိဖိအဂၤ
၁၀၀ န့ၣ်လီၤ.

"ကၠိသရၣ်ဒီးကၠိဖိနီၢ်ဂံၢ် တဘၣ်ဂီၢ်လိာ်သးဘၣ်." နီၢ်ဘံၣ်ဘံၣ်အဲလ် လၢအမ့ၢ်ကၠိသရၣ်မုၣ်ဖဲလ့က့ၣ်ကီၤသ၀ီစံး
၀ဲ ဖဲလါယူၤလံအဆိ ကတၢၢ်တနွံန့ၣ်လီၤ. "အဃိဒီး, လၢဖိသၣ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ်, ပဘၣ်လူၤဃုငါ
ကၠိသရၣ်လၢတၢ်ချၢလီၤ. ကီၢ်ပဒိၣ်ဆှၢလီၤ န့ၢ်ပှၤကၠိသရၣ်မ့န့ၢ်ဒီး ပတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤကစှၤ၀ဲလီၤ."

အါန့ၢ်အန့ၣ်, တၢ်သိၣ်လိအကျဲလၢ သရၣ်လၢပဒိၣ်ဆှၢလီၤ၀ဲဒီး သရၣ်လၢ အဟဲလၢတၢ်ချၢအဘၢၣ်စၢၤ လီၤ
ဆီလိာ်သးတစဲးလီၤ. ကၠိဖိလၢသရၣ်လၢ တၢ်ချၢသိၣ်လိ၀ဲတဖၣ် မ့ဘၣ်ဒိးစဲးပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲး မ့တမ့ၢ် တၢ်မ့ဆီတ
လဲအ လီၢ်ဆူတီၤလၢသရၣ်လၢပဒိၣ်ဆှၢလီၤ သိၣ်လိ၀ဲ ဒီးပိာ်ပဒိၣ်တၢ်သိၣ်လိ အကျဲန့ၣ်ဒီး, ကၠိဖိတဖၣ်မၤ၀ဲ
တန့ၢ်ဂ့ၤဘၣ်."

ဖဲလ့က့ၣ်ကီၤသ၀ီ, ကီးကရ့းကီၢ်ဆၣ်, တီၤဖုၣ်ဒီးဆူတီၤထီကၠိဖိအိၣ်၀ဲ ၇၀၀ ဃၣ်ဃၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပဒိၣ်ဆီၣ်ထွဲ
ကၠိသရၣ် တန့ၢ်တထီၣ်ဘးအဃိဒီး ဟီၣ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်န်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်ပၢဆှၢတၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲကၠိ
သ ရၣ်လၢတၢ်ဃုအါထီၣ်၀ဲတဖၣ် အဘူးအလဲအဂ့ၢ်, အူထ့မၠံးအီၣ် လၢအမ့ၢ်လ့က့ၣ်ကီၤသ၀ီသီ ပှၤပၢဆှၢ
တၢ်တဂၤစံး၀ဲလီၤ.

လၢလ့က့ၣ်ကီၤသ၀ီသီအပူၤ, တီၤဖုၣ်ကၠိဖိအိၣ်၀ဲ ၄၄၀ ဂၤ, တီၤခၢၣ်သးကၠိဖိ ၁၃၈ ဂၤ, ဒီး တီၤထီကၠိဖိအိၣ်၀ဲ ၉၈
ဂၤလီၤ. ကၠိသ ရၣ်လၢတၢ်ငါ၀ဲလၢတၢ်ချၢခဲလၢာ်အိၣ် (၂၅) ဂၤ ဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဘူး
တၢ်လဲအဂီၢ်မ့ၢ်၀ဲ ၃ ကကွဲၢ်ကၠးဃၣ် ဃၣ် (လီၤလၢ US$2544), အူထ့အီၣ်စံး၀ဲလီၤ.

ဘၣ်ဃးလ့က့ၣ်ကီၤသ၀ီ ကၠိသရၣ်အိၣ်တလၢတလီၢ်အဂ့ၢ်, တၢ်သ့ၣ်ညါထွဲလံခီဖျိလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်တဘ့ၣ်အပူၤ,
အူငွဲၢ်စိလၢအမ့ၢ်ကညီ ကီၢ်စဲၣ်ကူၣ်သ့ခိၣ်စၢၤ လၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကိတိၤ စံး၀ဲဒၣ်လီၤ.