မိၣ်ကရူၢ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကမံးတံာ်လၢ ကဆီလီၤပာ်လီၤတၢ်ဘျၢဘၣ်ဃး ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်အဂ့ၢ်

...

မိၣ်ကရူၢ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကမံးတံာ်လၢ ကဆီလီၤပာ်လီၤတၢ်ဘျၢဘၣ်ဃး ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်အဂ့ၢ်

The Irrawaddy, 06 Sep 2016

URL: http://www.irrawaddy.com/burma/mon-groups-form-land-policy-drafting-committee.html
ကမျၢၢ်ပှၤတ၀ၢအခၢၣ်စးတကယၤဘျဲၣ် လၢမိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ် အိၣ်ဖှိၣ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃး ဟီၣ်ခိၣ်
ကပံာ်တၢ်ဘျၢအဂ့ၢ် ဖဲခံ သီတီၢ်ပူၤတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢတၢ်မၤအီၤ ဖဲမိၣ်ကီၢ်စဲၣ်၀့ၢ်ခိၣ် မီၣ်လ်မၠဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ပှၤတဆံယဲၢ်ဂၤကမံးတံာ် ဒ်သိးကဆီလီၤပာ်လီၤ တၢ်ဘျၢလၢအ
သီဘၣ်ဃး ဟီၣ် ခိၣ်ကပံာ်အဂ့ၢ်, ဒီးခီဖျိတၢ်အံၤ, မုၢ်လၢ်၀ဲလၢကမ့ၢ်ခီၣ်တဃာ်လၢ ဖဲဒရဲၣ်ထံကီၢ်တၢ်ဘျၢအဂီၢ်
ခါဆူညါလီၤ.

တၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ဲအံၤ တၢ်မၤအီၤ လါစဲးပထ့ ဘၢၣ် ၄-၅ သီ, ဒီးတၢ်ဒ်အံၤအသိး, မ့ၢ်တၢ်
အဆိကတၢၣ်တဘျီ လၢ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် New Mon State Party (NMSP) ဒီး မိၣ်ကီၢ်
စဲၣ်ပူၤ ကမျၢၢ်ပှၤတ၀ၢတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်လီၤ.

နါစ၀ီမိၣ်, မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ကမျၢၢ်ပှၤတ၀ၢ ပှၤကတိၤတၢ်ပၢတဂၤ စံး၀ဲ, "အဆိပကကနၣ် တၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်ဖီလာ်,
၀ံၤဒီးပကဆီလီၤပာ်လီၤ ဖီလ်စံၣ်လီၤ." အ၀ဲဒၣ်ၡဲပၠး၀ဲလၢ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးလၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ၀ံၤအလီၢ်ခံ,
တၢ်ကဆဲးမၤဒံးတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ် သကိးဒ်အံၤ အါထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

နါစ၀ီမိၣ် တဲအါထီၣ်၀ဲလၢ တၢ်ကတဲၤကတီၤပာ်လီၤဖီလ်စံၣ်ဒ်အံၤ ကမၤစၢၤ၀ဲပှၤမိၣ်ဖိ ဖဲထံကီၢ်ဆီတလဲအသး
ဆူ ဖဲဒရဲၣ်အကျဲ သနူနီၢ်နီၢ် မုၢ်တနံၤအဆၢကတီၢ်လီၤ.

တကတီၢ်ဃီ အ၀ဲဒၣ်ထံၣ်တမှံပာ်၀ဲ, "ဟီၣ်ခိၣ်အဖီလ်စံၣ် ကအိၣ်လီၤဆီ၀ဲလၢ ပှၤလၢအိၣ်လၢကစၢၢ်ခိၣ်တဖၣ်
အဂီၢ်, ဒီးပှၤလၢအိၣ် လၢတၢ်ပၢၤခိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.
"
မိၣ်အခိၣ်နၢ် လၢအပူၤကွံာ်တယံာ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲ ထံကီၢ်ပဒိၣ်လၢအကတီၢ်ခဲအံၤ မ့ၢ်လၢ
အ၀ဲသ့ၣ်စူးကါ၀ဲ, "လီၢ်ခၢၣ်သးတၢ်ဖီၣ်ပျံၤ ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်သနူ" အဃိလီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်စံး၀ဲ, ခီဖျိသနူ၀ဲအံၤ ပှၤ
ထူစံာ်ဖိလၢကီၢ်စဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ် တပၢဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ််နီၢ်ကစၢ်ဟီၣ်ခိၣ် ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်လၢဖဲဒရဲၣ်သနူ လၢကဟဲခါ
ဆူညါအပူၤ အ၀ဲသ့ၣ်မုၢ်လၢ်၀ဲလၢ ပှၤထူစံာ်ဖိတဖၣ် ကပၢဘၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကမံာ်တံာ်ဖိလၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲသီသီ ကထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးတၢ်သူအီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်လၢ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီ
ဘ့ၣ်အပူၤ, ကမၤ နီၣ်မၤဃါ ဟီၣ်က၀ီၤပှၤထူစံာ်ဖိတဖၣ် အတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ ဒီးအတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်
တၢ်ကျိၤလၢတၢ်မၤန့ၢ်တဖၣ် ကမၤစၢၤက မံးတံာ်လၢ ကဆီလီၤပာ်လီၤ ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဘျၢဖီလ်စံၣ်န့ၣ်လီၤ.