Menu

ဘျီၣ်ဒိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်ဆှၢနုာ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဘှီဘၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးသဲစး, လၢသုးအတၢ်ညိကွံာ်အဖီခိၣ်ဒၣ်လဲာ်

...

ဘျီၣ်ဒိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်ဆှၢနုာ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဘှီဘၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးသဲစး, လၢသုးအတၢ်ညိကွံာ်အဖီခိၣ်ဒၣ်လဲာ်

The Global New Light of Myanmar, 29 Jan 2019

URL: https://www.mmtimes.com/news/parliament-approves-charter-change-proposal-despite-military-rejection.html
ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်၀ဲ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဃ့ထီၣ် လၢတၢ်ကဘှီဘၣ် ၂၀၀၈ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး လၢ တၢ်တဲာ်လိာ်ဃိ
လိာ်၀ဲလၢအဂ့ၢ်အါ, မ့ၢ်ဒၣ်လဲာ်သုးခၢၣ်စးခဲလၢာ် ထီဒါ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

အူအီၣ်ကၠံၤမၠ့ၣ်, ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးခီ သဲစးကမံးတံာ်ကရၢဖိ, ဆှၢနုာ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲအံၤ လၢဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ကရၢစိပၣ်တံၣ်ပၢ တၢ် အခၢၣ်စးအဂီၢ်လီၤ.

အ၀ဲဒၣ်ၡဲပၠး၀ဲလၢ တၢ်ဃ့ထီၣ်မ့ၢ် ဒ်သိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် ကမံးတံာ်တဖုလၢဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤဒ်သိး "ကရဲၣ်ကျဲၤမၤ တၢ်ဘှီဘၣ်ဂံၢ်ခီၣ် ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး
တၢ်မၤအပတီၢ်ပတီၢ်" အဂီၢ်လီၤ.

တချုးလၢကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူတံၤခိၤမၠၣ် မၤတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဃ့ထီၣ်ဒံးဘၣ်, သုးခိၣ်ဒိၣ်စိမီၣ်မီၣ်, လၢ အမ့ၢ်သုးဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး ခိၣ်နၢ်အဒိၣ်
တဂၤ, ဂဲၤဆၢထၢၣ် ဒီးဂုာ်စံး၀ဲလၢ တၢ်မၤကျဲဘၣ်ဃးတၢ်ဃ့ထီၣ်, မၤကမၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် အတၢ် မၤကျဲန့ၣ်လီၤ.

"ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး ကဘၣ်သ့ၣ်ညါဆိပာ်စၢၤ ဘၣ်ဃးတၢ်ဃ့ထီၣ်အဂ့ၢ်လီၤ." အ၀ဲဒၣ်စံး, စံးဒံး၀ဲလၢ အ၀ဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤ ဘၣ်ဃး ကမံးတံာ်
လၢတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢအဂ့ၢ် အလုၢ်အလၢ် ဒီးအတၢ်စိတၢ်ကမီၤအဂ့ၢ်တဖၣ်ဘၣ်.

သုးခိၣ်ဒိၣ်စိမီၣ်မီၣ် စံးဒံး၀ဲလၢ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်တြကၢးအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်အီၤ ခီဖျိတၢ်ဖးဘၣ်. သုးဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးခဲလၢာ်, လၢအမ့ၢ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး ၂၅ မျးကယၤ,
ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးပာ်ဖျါ၀ဲ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ညိကွံာ် တၢ်ဃ့ထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

အူတံၤခိၤမၠၣ် ဃ့ကညး၀ဲသုးခၢၣ်စး ဒီးစံးဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ ကဆ့ၣ်နီၤကဒါက့ၤ လၢတၢ်ယူးယီၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ဃ့ထီၣ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤလၢ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးလၢဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၆၀၁ ဂၤအကျါ ၃၆၉ ဂၤ, အခါဖဲခၢၣ်စး ၁၇ ဂၤ ဟ့ၣ် ၀ဲတၢ်ဖးထီဒါ၀ဲတၢ်ဃ့ထီၣ်,
ဒီးခၢၣ်စး ၃ ဂၤ ပဒ့ၣ်အသးလီၤ. သုးခၢၣ်စးတဖၣ် ထီဒါ၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးကျဲလီၤ.

ဘၣ်ဃးတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီ၀ဲလၢတၢ်ကတဲသကိးအီၤ ဖဲမုၢ်ဖီဖးအနံၤလီၤ.