ကီၢ်ပဒိၣ်ပျဲ တၢ်ဟံးန့ၢ်ကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် လၢတၢ်တသူအီၤ ၉၅၀,၀၀၀ အ့ခၢၣ်

...

ကီၢ်ပဒိၣ်ပျဲ တၢ်ဟံးန့ၢ်ကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် လၢတၢ်တသူအီၤ ၉၅၀,၀၀၀ အ့ခၢၣ်

Myanmar Times, 24 Jan 2019

URL: https://www.mmtimes.com/news/government-approves-seizure-over-950000-acres-unused-land.html
ကီၢ်ပဒိၣ်ပျဲ တၢ်ဟံးန့ၢ်ကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်အိၣ်ကလီ, ဟီၣ်ခိၣ်အိၣ်လီၤပျီ, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်စီထံ လၢတၢ်တသူအီၤ ၉၅၀,၀၀၀ အ့ခၢၣ်, လၢဘၣ် တၢ်ငါလီၤန့ၢ်နီၢ်
သဘျ့ကရၢ လၢတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးအဂီၢ်, ဘုၣ်ဖီၣ်တၢ်မၤအဂီၢ်, ဒီးတၢ်ခူၣ်လၢၢ်ခူၣ်လ့အဂီၢ်, အဂ့ၢ် ပဒိၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ် ဒါခိၣ်နၢ်အဒိၣ်တဂၤ လၢသူၣ်ဖျး၀ဲၤကျိၤ,
စံး၀ဲဖဲမုၢ်ပျဲၤနံၤလီၤ.

အူမၠိတ့ၣ်ထိ, ထီဘိနဲၢ်ရွဲၣ်ခံဂၤတဂၤလၢ ကိတိာ်ဘၣ်ဃးတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး, ဘုၣ်ဖီၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ထံကိတိာ်, စံး၀ဲလၢ ဖဲတၢ်ငါလီၤဟီၣ် ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအခါ
တၢ်အၢၣ်လီၤစံး၀ဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကဘၣ်သူအီၣ်အီၤ လၢလွံၢ်နံၣ်တီၢ်ပူၤလီၤ.

"ဟီၣ်ခိၣ်တနီၤနီၤ တၢ်တမၤဂ့ၤထီၣ်နီတမံၤ တၢ်ပာ်အီၤဒ်န့ၣ် အါန့ၢ်ဒံးလွံၢ်နံၣ်, အခါဖဲအဂၤတနီၤနီၤတၢ်ပာ်အီၤဒ်န့ၢ်ယံာ်လၢအ နံၣ်တဆံဃၣ်ဃၣ်လီၤ.
မ့ၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်ဒ်အံၤအဃိ ပဟံးန့ၢ်ကူွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်တဖၣ်အံၤလီၤ." အ၀ဲဒၣ်စံး.

ဟီၣ်ခိၣ်လၢတၢ်ငါလီၤတနီၤနီၤ တၢ်ထုးကွံာ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢတၢ်မၤအီၤ မ့ၢ်လၢပနံာ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် တသူအီၣ်ဟီၣ်ခိၣ် ဘၣ်အဃိ, ဒီးအဂၤတနီၤနီၤတခီ
ပှၤငါတၢ်ဖိက့ၤဟ့ၣ်ကဒါက့ၤ၀ဲ လၢအကစၢ်ဒၣ်၀ဲလီၤ.

သနာ်က့, န့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ်ပှၤဘုၣ်ထိၣ်ဖိဆီဖိကစၢ်တဂၤ စံး၀ဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်လၢတၢ်ငါလီၤအါဒၣ်တက့ၢ် အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်ယံၤ, ဒီးတၢ်ငါ ဟီၣ်အလဲအပှ့ၤမ့ၢ်ဘၣ်
သနာ်က့, ပနံာ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢကအိးထီၣ် ပနံာ်တၢ်မၤဖဲန့ၣ်လီၤ.

"ကျဲတဂ့ၤဘၣ်, ဒီးထံတအိၣ်ဘၣ်. ပကဘၣ်ကျဲၤဆိတၢ်၀ဲအံၤ, ဒီးတၢ်န့ၣ်၀ံၤ ပဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ကစၢ်ခီၣ်ထံးတ ဖၣ်, ဖဲပစးထီၣ်အိးထီၣ်
ပနံာ်တၢ်မၤဖဲန့ၣ်လီၤ." အ၀ဲဒၣ်စံး.