Menu

Search form

Number of results: 4115

 • ြဖၣ်စ့ၣ်အၢၣ်လီၤ ကမၤစၢၤစ့ယူရိၣ်အကကွၢ် (၂၀၀) လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ

  news Xinhua, 17 Jun 2016 (6 years ago )
  ကီၢ်ြဖၣ်စ့ၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဂ့ၢ်၀ီဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကိတိၤ Jean-Marc Ayrault စံး၀ဲဖဲမုၢ်လ့ၢ်ဧိၤအနံၤ, ကီၢ်ြဖၣ် စ့ၣ်ကဟ့ၣ်လီၤစ့ ယူရိၣ်အကကွဲၢ် ၂၀၀ (၂၆၆ အမဲရကၤဒီလၣ်) လၢတၢ်မၤစၢၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအတၢ် မၤ လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ အဂီၢ်လီၤ. Ayrault အိၣ်ဃုာ်ဒီးအပှၤလီၢ်လၤသဃဲၤဒီးအီၤ အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ် ဖဲတၢ်ပာ်ဖျါတၢ်...
 • ၀ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ် မဖြစ်မချင်း လက်ရှိ အနေအထားကို ဆက်ထိန်းသွားမည်ဟု UWSP ပြော

  news Network Media Group, 18 Apr 2019 (3 years ago )
  “ဝ” တိုင်းရင်းသားများအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ် “ဝ” ပြည်နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် ရာသက်ပန် ကြိုးစားသွားမည်ဟု ယနေ့ (ဧပြီလ ၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော “ဝ” ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု နှစ် ၃၀ ပြည့်အခမ်းအနားတွင် UWSA/UWSP က ပြောသည်။ နှစ်သုံးဆယ်ပြည့် အခမ်းအနားတွင် “ဝ” ပြည်နယ် သွေးစည်းညီညွတ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ် ကမၤလဲၢ်ထီၣ် တၢ်ပာ်ကီၤသိလီၢ် ဒ်သိးကမၤဂၢၢ်ကျၢၤ သိပှ့ၤ

  news Myanmar Business Today, 05 Feb 2019 (3 years ago )
  ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ပဒိၣ် ကမၤလဲၢ်ထီၣ်ဒီးတ့အါထီၣ် တၢ်ပာ်သိလီၢ် ဒီး တၢ်ပာ်ကီၤအလီၢ် လၢ၀့ၢ်တကူၣ်, ဒ်သိးကမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤသိ ပှ့ၤအဂီၢ်, အဂ့ၢ် အူဖၠိမ့သ့, လၢအမ့ၢ်၀့ၢ်တကူၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်, စံး၀ဲဖဲ YBS နံၣ်ပှဲၤထီၣ်အမူးန့ၣ်လီၤ. "ပကဘသူၣ်အါထီၣ် တၢ်ပာ်သိလီၢ်အလီၢ်အကျဲ ဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်သိလီၢ်သန့လီၤ. ခီဖျိပမၤ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကအိၣ်ဒီးလီမ့ၣ်အူဂံၢ်ဘါအလၢအပှဲၤဖဲ ၂၀၂၀-၂၁ တၢ်သူစ့နံၣ်, ကိတိာ်ခိၣ်စံး

  news Eleven Myanmar, 04 Feb 2019 (3 years ago )
  ကီၢ်ခီဒိၣ်ပဒိၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကဟ့ၣ်လီမ့ၣ်အူဂံၢ်ဘါအလၢအ ပှဲၤလၢကီၢ်ခီဒိၣ်ပူၤ ဖဲ ၂၀၂၀-၂၁ တၢ်သူစ့နံၣ်, အဂ့ၢ်၀့ခဲၣ်, လၢအမ့ၢ် ကီၢ်စၢ ဖှိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ဘၣ်ဃး လီမ့ၣ်အူဒီးတၢ်ဂံၢ်ဘါကိတိာ်, စံး၀ဲဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢတၢ်မၤအီၤဖဲ ၀့ၢ်တကူၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီမ့ၣ် အူခီပရ့ၡၢၣ်၀ဲၤဒၢး, လါဖ့ၤဖီအါရံၤ ၂ သီလီၤ. ကိတိာ်ခိၣ်စံ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ် ကမၤကဲထီၣ်တၢ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ်လၢအဖိးသဲစး လၢကီၢ်ဆၣ်တနီၤနီၤ

  news Myanmar Business Today, 11 Dec 2018 (3 years ago )
  ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ် ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကဒုးကဲထီၣ်တၢ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ်လၢအဖိးသဲစး လၢကီၢ်ဆၣ်တနီၤနီၤ, အါဒၣ်တက့ၢ်လၢကီၢ် ဆၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်လၢ ကမျၢၢ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲ လဲၤတတုၤဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢ၀့ၢ်တကူၣ် တၢ်ြတီသိလ့ၣ်ယီၢ်အိၣ်လံလၢအနံၣ်လၢအဆံတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤဒိးသိလ့ၣ်ယီၢ်အါထီၣ်လၢ၀့ၢ်တကူၣ် လၢအမၤက မၣ်တၢ်ြတီန့ၣ်လီၤ. အဃိသတးဒီး,...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ကွီၢ်ဘျီၣ် 'တအိၣ်ကတီၤသး' လၢကဟ့ၣ်တၢ်တီတၢ်ြတၢ်, တၢ်ပာ်ဖျါစံး

  news Frontier Myanmar, 03 Oct 2017 (5 years ago )
  ၀့ၢ်တကူၣ် - တၢ်ပာ်ဖျါအသီလၢအဟဲထီၣ် စံၣ်ညီၣ်ဃၣ်၀ဲကီၢ်ပယီၤတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့အကျိၤအကွာ်, တဲဖျါ၀ဲလၢအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤ ဆဲးလၢ စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တဖၣ်မံကမၣ်အသးဖဲကနၣ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်သးအခါ, ပှၤတူၢ်ကွီၢ်ဘၣ်တၢ်မၤ ဆူၣ်အီၤလၢကအၢၣ်လီၤအတၢ် ကမၣ် ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အါဒၣ်တက့ၢ်လဲၤဆူတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပတီၢ် တချုးလၢပှၤလၢတၢ်ပာ်ကမၣ်အီၤ တၢ်ကျဲၤန့ၢ်လၢအဂီ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်စးထီၣ် ဘးစ်ကါတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ အကျိၤအကွာ်အသီ

  news The Irrawaddy, 16 Jan 2017 (5 years ago )
  ၀့ၢ်တကူၣ်ဘးစ်ကါတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအကျိၤအကွာ်အသီ Yangon Bus Service (YBS) ကဟံးန့ၢ်အလီၢ် လၢအပူၤကွံာ်ဘးစ် ကါတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအကျိၤအကွာ်လီၢ်လံၤ - လၢအမ့ၢ် ၀့ၢ်တကူၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲမီထိၣ်ကါကမံးတံာ် လၢဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးလၢ မးထး သး, လၢဘးစ်ကါစံၣ်ကျိၤအိၣ်၀ဲ ၆၉ ကျိၤလီၤ. ကီၢ်ခီပဒိၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲမဟါတနွံလၢ ကမျၢၢ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအကျ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒိၣ် တၢ်ကမၤ၀ံၤအီၤဖဲတနံၣ်အံၤ

  news The Nation, 05 Dec 2016 (5 years ago )
  တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖးဒိၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤ၀့ၢ်ခိၣ်, ၀့ၢ်တကူၣ်အဂီၢ်, တၢ်ကမၤ၀ံၤဒီးတၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ် အီၤ ဖဲတနံၣ်အံၤ ကတၢၢ်, အဂ့ၢ် ဖၠိမ့သ့, လၢအမ့ၢ်၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီ ကိတိၤခိၣ်ကျၢၢ်, စံး၀ဲလီၤ. ဖၠိမ့သ့စံး၀ဲ, ဖဲကီၢ်ခိၣ်ခံမၠံၣ်စွ့ၤထံၣ်လိာ်အသးဒီး ကီၢ်ပယီၤပှၤမၤပနံာ်တၢ်ကၤဖိ ဖဲမဟါတနွံတီၢ်ပူၤ, တၢ်မၤလၢတၢ်ရဲၣ် တ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ပဒိၣ်အိးထီၣ် တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်၀ဲၤလီၢ်

  news Myanmar Times, 26 Feb 2019 (3 years ago )
  ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ပဒိၣ်အိးထီၣ် ၀့ၢ်တကူၣ်၀့ၢ်တၢ်ကွၢ်တၢ်အလီၢ် Yangon City Gallery ဒ်သိးကမၤစၢၤကမျၢၢ် ဃုသ့ၣ်ညါသံကွၢ် တၢ်ကညီ ဘၣ်ဃး ဟံၣ်ဃီလၢပဒိၣ်တ့၀ဲ အလုၢ်အပှ့ၤဒီးအိၣ်သူလီၤသးအလီၢ်အဂ့ၢ်, ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ပဒိၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် အူဖၠိမ့သ့ စံး၀ဲလီၤ. "တၢ်၀ဲအံၤကမၤစၢၤကမျၢၢ် လၢကမၤလၢပှဲၤအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်မံမီၢ် လၢ ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ဖၠၣ်ဆိမိၤ တူၢ်လိာ်ကၠိဖိဆှၢထီၣ်လံာ်အတၢ်မၤ လၢလီယဲၤသန့အကျဲ

  news Myanmar Times, 23 Apr 2018 (4 years ago )
  ၀့ၢ်တကူၣ်ဖၠၣ်ဆိမိၤ ဘၣ်ဃးလီၢ်ယံၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အကျဲ, စံး၀ဲလၢကၠိဖိတဖၣ်ဆှၢထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လံာ်အတၢ်မၤလၢလီယဲၤသ န့အကျဲသ့၀ဲ, စးထီၣ်လါအ့ြဖ့ၣ်အခီၣ်ထံးကတၢၢ်တနွံ, တၢ်မၤကျဲအံၤမ့ၢ်တၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီလၢတၢ်မၤထွဲအီၤ စးထီၣ်လၢတၢ် ရဲၣ်ကျဲၤပာ်အီၤလၢအပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်လံၤလံၤလီၤ. တၢ်ဆှၢလံာ်အတၢ်မၤလၢလီယဲၤသန့အကျဲ ဖျါလၢတၢ်တိာ်ပာ်လ...