Formulaire de recherche

Nombre de résultats: 80

 • Myanmar plans to give the green light to three of six hydroelectric projects to begin construction on the Thanlwin River within three months
  highlight 21 Aug 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • ကီၢ်ပယီၤတိာ်ပာ်ဝဲလၢကဟ့ၣ်လီၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ကစးထီၣ်မၤထံဂံၢ်လီမ့ၣ်အူအတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤ၆ခါအကျါ၃ခါဖဲဃိၣ်လိာ်ကျိ အဖီခိၣ်လၢ၃လါအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.
  highlight 21 Aug 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • သံလွင်မြစ်အပေါ်စတင်တည်ဆောက်မည့်ရေအားလျှပ်စစ်မီးစီမံကိန်း ၆ ခုထဲက ၃ ခုကို ၃ လအတွင်းတွင်​ခွင့်​ပြု​ မည်ဟုမြန်မာကရည်ရွယ် ထားသည်။​
  highlight 21 Aug 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • Results from the pilot survey by the Mae Fah Luang Foundation (MFLF) in Mae La camp have now been released through the media
  highlight 02 Oct 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • မဲၣ်ဖၣ်လိၣ်(MFLF)တၢ်ကရၢကရိအတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အစၢလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ် အံၤဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤအီၤဖဲတၢ်ကစီၣ်အပူၤလံန့ၣ်လီၤ.
  highlight 02 Oct 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • မဲ့​ဖား​လွန်(MFLF)​အ​ဖွဲ့​​၏မယ်​လ​စ​ခန်း​​ခြုံ​ငုံ​လေ့​လာ​ခြင်း​​စမ်း​သပ်​မှု​ရ​လဒ်​သည်​သ​တင်း​ပြန်​ကြား​ရေး​မှ​တ​ဆင့်ယ္ခု​လွင့်​နေ​ပြီး​ဖြစ်​သည်။​​
  highlight 02 Oct 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • TBC releases semi-annual 6-Month Report with information on programmes, aid development and discussion on current conditions for return to Burma/Myanmar.
  highlight 04 Oct 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • ထံၣ်ဘံၣ်စံၣ်(TBC)ထုးထီၣ်ရၤလီၤဝဲ(၆)လါတဘျီအတၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်,တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတ ဖၣ်,ဒီးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဘၣ
  highlight 04 Oct 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • TBC ထုတ်​ပြန်​သည့်​​ ၆ လ​အ​တွက်​အ​စီ​ရ​င်​ခံ​စာ​တွင်​လုပ်​ငန်း​များ​ကူ​​ညီ​မှု​နှင့်​လက်​ရှိ​အ​ခြေ​အ​နေ​အ​ရ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​သို့​ပြန်​ရန်​အ​တွက်​​ဆွေး​နွေး​
  highlight 04 Oct 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • SE Consultation Meeting will be held on 17th January 2014. (Time and Venue TBC)
  highlight 16 Dec 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees