သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - သန်းခေါင်စားရင်းကောက်ယူမှုတွေ့ရှိချက်

التنزيل  (PDF, 296.50 KB)
نوع الوثيقة: Population Profiling
نوع الوثيقة: Burmese
تاريخ النشر: 19 August 2014 (9 years ago)
تاريخ الانشاء: 19 August 2014 (9 years ago)
عدد مرات التنزيل: 751

သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - သန်းခေါင်စားရင်းကောက်ယူမှုတွေ့ရှိချက်

نوع الوثيقة: Population Profiling
اللغة: Burmese

Partners

  • Knowledge and Dedication for Nation-building

Population Group

الدولة Group
Myanmar - Refugees (Situation)
التنزيل  (PDF, 296.50 KB)