သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - သန်းခေါင်စားရင်းကောက်ယူမှုတွေ့ရှိချက်

Télécharger  (PDF, 296.50 KB)
Type de document: Population Profiling
Type de document: Burmese
Date de publication: 19 August 2014 (9 years ago)
Créé: 19 August 2014 (9 years ago)
Téléchargements: 750

သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - သန်းခေါင်စားရင်းကောက်ယူမှုတွေ့ရှိချက်

Type de document: Population Profiling
Langue(s): Burmese

Partners

  • Knowledge and Dedication for Nation-building

Groupe de population

Pays Groupes
Myanmar - Refugees (Situation)
Télécharger  (PDF, 296.50 KB)