ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(KNU )သူၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးလၢသဝီဖိအိၣ်လၢလီၢ်ယံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်

...

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(KNU )သူၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးလၢသဝီဖိအိၣ်လၢလီၢ်ယံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်

Karen News, 27 Nov 2013

URL: http://karennews.org/2013/11/knu-build-remote-villagers-a-clinic.html/
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(KNU)အိးထီၣ်ဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးဒ်သိးဒီးပှၤတဝၢအိၣ်ဆိးဖဲဒူသဝီလၢစီၤစုၤယံၤသ့ၣ်တဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ် အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအံၤဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဖဲမဲၢ်ကနဲသဝီ,နိၣ်ဖိဟီၣ်ကဝီၤ, ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်,ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ဝဲၤဒၢးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်နဲၣ်ရွဲၢ်ခိၣ်ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်ကီၢ်သီစံးဝဲလၢမဲၢ်ကနဲသဝီဖိဒီးခိၣ်ဃၢၤသဝီဖိတဖၣ်ဘၣ်အိၣ်စီၤ စုၤယံၤဝဲဒၣ်ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲယံာ်တ့ၢ်မးလံဒီးအဝဲသ့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ် ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢအပူၤကွံာ်, ပှၤသဝီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးဒီးသဝီပူၤဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအမၤသကိးဃုာ်တၢ်ဒီးကညီ ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤဝဲၤကျိၤ( KDHW)အပှၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.သဝီဖိတဖၣ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤဝဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီကသံၣ်က သီဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအံၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤဟဲထီၣ်တၢ်အိးထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအမူးတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲဆူၣ်ချ့မၤစၢၤဝဲၤကျိၤခိၣ်ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်ကလုာ်ရွှ့ၣ်အူၣ်,ကီးတရံးကီၢ် ဆၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်နဲၣ်ရွဲၢ်ခိၣ်စီၤအဲၣ်ကီၢ်သီ,သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိစီၤလၣ်မ့လၢ KNLA သုးက့ ၆, BMA ခၢၣ်စးတဖၣ်,မၠၣ်ဝတံၣ်ပဒိၣ်ပှၤ ပၢဆှၢတၢ်တဖၣ်,ဂၢၤကီၢ်ဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်တိာ်ပာ်ဝဲလၢကမၤလဲၢ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤဒီးသူၣ်ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးတ ဖၣ်ဖဲနိၣ်ဖိသဝီဒီးထံမူထၣ်သဝီအပူၤဒ်သိးကအံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲပှၤဆူးပှၤဆါဖဲဟီၣ်ကဝီၤအပူၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်စးထီၣ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်ဝဲမဲၢ်ကနဲတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအံၤဖဲလါဖ့ၣ်ြဘူၣ်အါရံၣ် ၁၄ သီအနံၤ ၂၀၁၃ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်ဟ့ၣ် ကသံၣ်ဒၢးအံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအဆိကတၢၢ်တဖျၢၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်သူၣ်ထီၣ်ဝဲစးထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဒီးကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ်န့ၣ်လီၤ.