ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤဆဲးလဲၤဆူညါလၢဒဝဲၢ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်ဟီၣ်ကဝီၤတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ်

...

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤဆဲးလဲၤဆူညါလၢဒဝဲၢ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်ဟီၣ်ကဝီၤတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ်

Pattaya Mail, 06 Dec 2013

URL: http://www.pattayamail.com/business/thailand-myanmar-move-forward-on-dawei-economic-zone-development-32382
ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤအၢၣ်လီၤအီလီၤဝဲဒၣ်လၢကမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်မၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒဝဲၢ်ထံယိာ်ကဘီသန့တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးဃုဝဲပှၤဟဲဘျၢလီၤစ့လၢအသီတဖၣ်လၢကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤလၢအံၣ်တလံၣ်-ထဲ(Italian-Thai) အစုပူၤခီဖျိအံၣ်တလံၣ်-ထဲဆိကတီၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၤအံၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဖဲအပူၤကွံာ်တနွံကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်မၤဝဲ(JCC-Joint Coordinating Committee)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လွံၢ်ဝီတဝီ ဖဲဝ့ၢ်ဘီကီးအကတီၢ်ဒဝဲၢ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်လီၤဆီဟီၣ်ကဝီၤ( DSEZ)ခိၣ်နၢ်ဒီးဒဝဲၢ်( SCZ)တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ခီပနံာ် ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအတၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါန့ၣ်လီၤ.

ဒဝဲၢ်( SCZ)တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အံၤမ့ၢ်ဝဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤပနံာ်တၢ်ကၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဘၣ်တၢ်စးထီၣ်မၤ အီၤဒီးတၢ်ဘျၢလီၤစ့မိၢ်ပှၢ် ၁၂ ကကွဲၢ်ဘးန့ၣ်လီၤ. အူစဲးအီၣ်လၢအမ့ၢ်ကီၢ်ပယီၤလီၢ်ခၢၣ်သးစ့တၢးအခိၣ်ခံဂၤတဂၤ စံးဝဲလၢတၢ်ကွဲမုာ်ဝဲကီၢ်ယပၣ်လၢကဘျၢလီၤစ့ဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကီၢ်ယပၣ်ကဘိးဘၣ် ရၤလီၤဝဲအတၢ်တိာ်ကျဲၤဘၣ်ဃးတၢ်မၤသကိးဃုာ်တၢ်ဒီးဒဝဲၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ ပှၤဘျၢလီၤစ့အဂၤတဖၣ်,ဖဲအါစံယၢၣ်-ယပၣ်ကီၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ကမၤအီၤဖဲလါဒံၣ်စဲဘၢၣ်,ဖဲယပၣ်ကီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.