ကီၢ်ပယီၤပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိ ၄၁ ဂၤ

...

ကီၢ်ပယီၤပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိ ၄၁ ဂၤ

Voice of America, 11 Dec 2013

URL: http://www.voanews.com/content/burma-frees-44-political-prisoners/1807886.html
ကီၢ်ပယီၤပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိ ၄၁ ဂၤဒ်အမ့ၢ်ခီၣ်ခါဆူညါတပတီၢ်လၢတၢ်မၤလၢပှဲၤထီၣ်ဝဲကီၢ် ခိၣ်သ့စ့ၣ်အတၢ်အၢၣ်လီၤလၢကပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိဖဲနံၣ်ကတၢၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

ခိၣ်နၢ်တဖၣ်စံးဝဲလၢပှၤလၢတၢ်ပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်အီၤဖဲမုၢ်ပျဲာ်အနံၤတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်မ့ၢ်ဝဲပှၤဟူးဂဲၤတၢ်ဖိလၢတၢ် ဟ့ၣ်အီၤတၢ်ကမၣ်ဒ်တၢ်ဘျၢသဲစး(၁၈)လၢအမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအမၤတၢ်ထီဒါလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးဘၣ်တဖၣ်ဘၣ်လီၤဝဲဆူဃိာ်ပူၤအအါကတၢၢ်တနံၣ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဃိာ်ဖိဖဲအလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီအံၤအိၣ်ထီၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်,ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိအါဒံအါဂၤအိၣ်တ့ၢ်ဒံးလၢကီၢ်ပယီၤဃိာ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဘိၣ်ကၠံလၢအမ့ၢ်ပဒိၣ်ပှၤကွၢ်ကဒါက့ၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိအကမံးတံာ်ဖိတဂၤစံးဝဲလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိ ၄၄ ဂၤအိၣ်တ့ၢ် ဒံးဖဲဃိာ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.