ကီၢ်ယပၣ်ကဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဆူကီၢ်ပယီၤဖဲကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ယပၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်

...

ကီၢ်ယပၣ်ကဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဆူကီၢ်ပယီၤဖဲကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ယပၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်

Eleven Media, 15 Dec 2013

URL: http://elevenmyanmar.com/politics/4449-japan-to-give-more-aids-during-myanmar-japan-summit
ကီၢ်ခိၣ်သ့စ့ၣ်ဒီးကီၢ်ယပၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ရှံစိၣ်အ့ဘံၣ် (Shinzo Abe)ကမၤဝဲကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ယပၣ်ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲတ နံၤအံၤအတီၢ်ပူၤဖဲထိၣ်ကယိၣ်(Tokyo)ဖဲလၢတၢ်မုၢ်လၢ်ပာ်ဝဲဒၣ်လၢကီၢ်ယပၣ်ကဟ့ၣ်လိၣ်အါထီၣ်ဝဲစ့ဆူကီၢ်ပယီၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အကတီၢ်ခိၣ်နၢ်ခံဂၤအံၤကတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဘၣ်ဃးကီၢ်ပယီၤဒီးကီၢ်ယပၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်တ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်လၢ ၆၀ နံၣ်ဆဲးဆၢက့ၤအတီၢ်ပူၤ,ကီၢ်ယပၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီကလုာ်တၢ်က့ၤမၤဃူမၤဖိးလိာ်က့ၤ သးဖဲကီၢ်ပယီၤအပူၤ, တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်ဃးထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ဘျၢလီၤစ့ဖဲကီၢ်ပယီၤအပူၤ,ဒီးတၢ်စိာ် ကဖီထီၣ်က့ၤတၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးကသံၣ်ကသီအသနၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤကပာ်ဖျါလီၤဆီဝဲကီၢ်ယပၣ်အတၢ်ဘျၢလီၤစ့ဖဲသံၣ်လၣ်ဝၣ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်ဟီၣ်ကဝီၤလီၤဆီအံၤ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မုၢ်လၢ်ပာ်ဝဲဒၣ်လၢရှံစိၣ်အ့ဘံၣ်ကအၢၣ်လီၤအီလီၤလၢကဟ့ၣ်လီၤဝဲအမဲရကၣ်စ့ ၈၅ ကကွဲၢ်ဒီလၣ် (၆၀ billion yen ) ဆူကီၢ်ပယီၤလၢကမၤစၢၤဝဲတၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်,မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီးတၢ်မၤလီၤစှၤက့ၤတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.