Menu

ကီၢ်ပယီၤကဘှီဘၣ်ဝဲပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢပှၤမၤတၢ်ဖိအခွဲးအယာ်အဂီၢ်

...

ကီၢ်ပယီၤကဘှီဘၣ်ဝဲပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢပှၤမၤတၢ်ဖိအခွဲးအယာ်အဂီၢ်

Xinhau News, 29 Sep 2015

URL: http://news.xinhuanet.com/english/2015-09/29/c_134671307.htm
ဖဲဝ့ၢ်တကူၣ်,လါစဲးပထ့ဘၢၣ်(၂၉)သီ,ဖဲမၢ်ယူာ်အနံၤ(Xinhua)တၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢကီၢ်ပယီၤကဘှီဘၣ်ဝဲပှၤမၤတၢ်ဖိတၢ်သိၣ်တၢ်
သီဒီးဒ်သိးတၢ်ကပာ်ပနီၣ်ဝဲအတီၤပတီၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလံာ်ဃံးဃာ်ဃုာ်ဒီးအတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိဒ်သိးကဒီသဒၢဝဲပှၤမၤတၢ်
ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကအိၣ်ဒီးအခွဲးအယာ်ဒ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤကိတိာ်ဝဲၤကျိၤ,တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲသ့ၣ်တဖၣ်ပာ်လီၤဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲအပူၤကွံာ်လွံၢ်သီလၢန့ၣ်ပၠံၣ်ဒီၣ်န့ၣ်ကီၢ်ပဒိၣ်အပှၤခၢၣ်စးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလိာ်သးဒီးစဲးဖီကဟၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကစၢ်ဒီးပှၤမၤ
တၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အဂီၢ်ဖဲလၢဒီကလုာ်သၢဖုသၢကရၢအတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲကျဲၤအဆၢကတီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လၢကီၢ်ပယီၤပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲတၢ်ဘှီဘၣ်ဝဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ဘျၢသဲစး,ပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်
ဘူးတၢ်လဲဘၣ်ဃးဒီးဘျီၣ်ဒိၣ်ထုးထီၣ်ဝဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီဖဲ(၂၀၁၂)နံၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ကရၢကရိလၢအမ့ၢ်သိၣ်မှံၤကရၢလၢ
ကီၢ်ပယီၤတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤစၢဖှိၣ်ကရၢန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်တၢ်တဆၢတဲာ်ဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤတၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢကတၢၣ်ပီၣ်သကိးဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဃးလံာ်ဃံးဃာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီဃုာ်ဒီးကီၢ်
ပဒိၣ်အပှၤခၢၣ်စးလၢတၢ်ပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီအီၤလၢအလီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်တလၢတပှဲၤလၢပှၤမၤတၢ်ဖိစၢဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢစဲး
ဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်တယံာ်တမီၢ်အံၤပှၤအဂၤတကထိလၢအတၢ်မၤတအိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်မၤအသီဒ်ဝဲၤကျိၤတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်အနီၣ်ဂံၢ်အ
သိးန့ၣ်လီၤ.