Menu

တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်ဖံးမၤအံၤလီၤတပျာ်ကွံာ်ဝဲတသ့ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ကီၢ်ပဒိၣ်အပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်စံးဝဲ

...

တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်ဖံးမၤအံၤလီၤတပျာ်ကွံာ်ဝဲတသ့ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ကီၢ်ပဒိၣ်အပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်စံးဝဲ

Myanmar Times, 01 Oct 2015

URL: http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/16775-ceasefire-process-not-derailed-government-aides-insist.html
ကီၢ်ပဒိၣ်အပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်စံးဝဲဖဲမဟါတနံၤလၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤမ့ၢ်အိၣ်ဝဲစှၤဖုလၢအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအပူၤသနာ်
က့ကီၢ်ပယီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအမ့ၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်ကတိၤသကိးအံၤကဆဲးအသးဆူညါကဒီးတပတီၢ်ဒၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကတိၤသကိးဒီး(Myanmar Times)တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်,ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်(၂၉)သီလၢဝ့ၢ်ကံၢ်မဲအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်ဃး
ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအံၤကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤထဲဒၣ်(၇)ဖုကဆဲးလီၤဝဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဒီးပာ်လီၤဝဲဒၣ်အသးဂၢၢ်ကျၢၤလၢတၢ်သး
ဆူၣ်နီၢ်နီၢ်ဆူကီၢ်ပဒိၣ်အအိၣ်ဒီးကဆဲးလဲၤဝဲဒၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိန့ၣ်လီၤ.

အူလးမီၣ်ရွ့ၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလီၢ်ဒိၣ်လီၢ်ထီလၢကီၢ်ပယီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်အံၤလၢတၢ်မၤဘၣ်ဂီၢ်ဝဲတၢ်ကတိၤသကိးဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်
စုကဝဲၤ(၁၆)ကရူၢ်လၢခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤဒီးစံးဝဲဒၣ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤကဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲလါအီးကထိဘၢၣ်(၁၅)သီဒီးမ့ၢ်ဝဲတၢ်မုၢ်လၢ်လၢတၢ်က
ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၢ်လၢကီၢ်ပဒိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်နွံဒူၣ်အဘၢၣ်စၢၤဖဲလါအီးကထီဘၢၣ်သၢသီန့ၣ်လီၤ.

ကလုာ်ဒူၣ်အဂၤ(၁၀)ဒူၣ်အံၤဖဲဝ့ၢ်ကံၢ်မဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤတအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢခံခါအကတီၢ်ဝဲအံၤဒီးပာ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဝဲဒၣ်စ့ၢ်
ကီးဒီးကလုာ်ဒူၣ်(၃)ဒူၣ်လၢကီၢ်ပဒိၣ်တတူၢ်လိာ်အီၤဒံးဘၣ်.ဒီးအဂုၤအဂၤတဖၣ်တထီၣ်ဝဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်လၢအကျါပာ်ဃုာ်ဝဲဒၣ်ဒီး(UWSA),
ဒီးတအိၣ်ဒံးဝဲဒၣ်လၢတၢ်ကတိၤသကိးအပူၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.ဒီးအဂၤခံဒူၣ်လၢယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်န့ၣ်ဖဲဝ့ၢ်ကံၢ်မဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤန့ၣ်တဆၢတဲာ်ဝဲဒံး
ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

အူလၣ်မီၣ်ရွ့ၣ်စံးဝဲဒၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢခဲအံၤန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးအပတီၢ်,မ့ၢ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢအနံၣ်(၆၀)တီၢ်ပူၤအလီၢ်ခံအ
ဃိန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်အဝဲခီၣ်ဆၢနဲၣ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲအကျိၤအကျဲတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲကျဲၤသကိးထံရူၢ်ကီၢ်သဲး
တၢ်ဂ့ၢ်ကီၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးကီၢ်စၢဖှိၣ်သနူအံၤတၢ်ကမၤဘၣ်လိာ်ဝဲဒၣ်လၢအသီ(၉၀)သီအတီၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်အဝဲစံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ

ကီၢ်ပဒိၣ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်လၢဝ့ၢ်ကံၢ်မဲတၢ်ကစီၣ်အပူၤတပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်ထံၣ်နီတမံၤဘၣ်.လၢအဘၣ်ဃးဒီးကီၢ်ခိၣ်အူသ့စ့ၣ်
အတၢ်တဲဖျါထီၣ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်ဆိတၢ်အခွဲးအယာ်ဒီးမၤဝံၤမၤတဲာ်ဆိကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အတၢ်တဲသကိးတချုးဖဲလၢလါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်တၢ်ဃုထၢအံၤ
န့ၣ်တလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်.

အူသါမၠ့ၣ်အူလၢအမ့ၢ်ကီၢ်ခိၣ်အပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တဂၤအံၤစံးဘၣ်ဝဲဒၣ်မၠးမၣ်တဲ(မ်)တၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်အဝဲအံၤတ
မ့ၢ်ဝဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလၢအလၢအပှဲၤဝဲဒၣ်ဘၣ်.တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီၤထဲလၢပှၤဖီၣ်စုကဝဲၤတနီၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်အဝဲအံၤမ့ၢ်ဝဲ
တၢ်အကါဒိၣ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢတၢ်ဒါလီၤကျဲလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲသကိးလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခဲအံၤအိၣ်ဝဲဒၣ်နွံဖုလၢတၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလီၤအဂီၢ်,ထဲဒၣ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢလၢစးထီၣ်တ့ၢ်လံတၢ်ဒုးဖဲလၢကီၢ်ပယီၤဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်သဘျ့
ဖဲ(၁၉၄၈)နံၣ်န့ၣ်လီၤ.အိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီးသုးအနီၣ်ဂံၢ်ဖဲအကြၢးလၢပာ်ထီၣ်တ့ၢ်ဝဲ(၅၀၀၀)ဂၤဃာ်ဃာ်န့ၣ်လီၤ.

ကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢတဆဲးလီၤဝဲတၢ်အၢၣ်လီၤအံၤစံးဝဲဒၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်တဟဲထီၣ်ကဒါဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဖီခိၣ်တုၤဃီၤဆူကီၢ်ပဒိၣ်ပာ်ပတုာ်
ကွံာ်ဝဲတၢ်တတူၢ်လိာ်ပာ်ဃုာ်ဝဲပှၤဖီၣ်စုကဝဲၤသၢဖုလၢခဲအံၤအိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီးတၢ်ဒုးလၢအဘူးဝဲဒၣ်ဒီးကိကၣ်ကီၢ်ဆၢဟီၣ်ကဝီၤအပူၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

နဲၣ်တီမိၤ,လၢအမ့ၢ်(NMSP)အပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအံၤတအၢၣ်လီၤလၢကဆဲးလီၤဝဲဒၣ်ဘၣ်.ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲပှၤဟဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးသ့ၣ်
တဖၣ်လၢဒ်သိးဒိးသုတသါပ့ၣ်နီၣ်တၢ်လၢအပူၤကွံာ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒံးဒၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်မံသးမံဒၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်အၢၣ်လီၤဆဲးလီၤဝဲတၢ်ပတုာ်
တၢ်ခးမ့တအိၣ်ဝဲသနာ်က့ကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်ခဲလၢာ်သုတသါပ့ၣ်နီၣ်ဝဲအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အၢၣ်လီၤလၢအမ့ၢ်အတီဒီးတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိဖီတၢၣ်န့ၣ်
မ့ၢ်ဝဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအဂီၢ်န့ၣ်အဝဲစံးဝဲဒၣ်လီၤ.

အဝဲစံးစ့ၢ်ကီးဝဲဒၣ်လၢပှၤနွံဖုအံၤကဘၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤကိးမံၤဒဲးလၢကီၢ်ပဒိၣ်အအိၣ်လၢပှၤဂၤအဖုအကရၢအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်
လီၤ.ဒ်န့ၣ်အသိးအဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်အုၣ်ကီၤသးနီၢ်နီၢ်လၢထံရူကီၢ်သဲးဒီးသုးတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်
လီၤ.

ပိစံကၠူလၢအမ့ၢ်ခၠ့ဒီကလုာ်သုးမုၢ်အနဲၣ်ရွဲၣ်အိၣ်ဒီးသုးမုၢ်(၂၀၀)ဂၤအံၤပာ်လီၤအသးလၢကဆဲးလီၤဝဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးပာ်အသးဂၢၢ်ဂၢၢ်လၢ
ကလုာ်ဒူၣ်အါဖုအါကရၢအိၣ်ဒံးဝဲဒၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးန့ၣ်လီၤ.ပှၤအါဂၤဒီးပှၤဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တနီၤဆိမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ပလီၤဖး
လိာ်သးခံဖုန့ၣ်လီၤ.အဝဲအံၤတမ့ၢ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်.ပလီၤဖးလိာ်သးလၢပတၢ်ထံၣ်လၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.ပဝဲဒၣ်
ထီဘိပအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးန့ၣ်လီၤ.အဝဲစံးဘၣ်ဝဲမၠးမၣ်တဲ(မ်)အတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

အူအီၣ်ဆါမၠ့ၣ်လၢအမ့ၢ်(KNPP)အနဲၣ်ရွဲၣ်လၢအသုးအိၣ်ဝဲ(၆၀၀)လၢအဂံၢ်ဆူၣ်ဒီးထီဒါဝဲတၢ်ဆဲးလီၤဝဲအံၤဒီးတအၢၣ်လီၤဝဲလ့ၤတက့ၤန့ၣ်
လီၤ.ပစံးသ့လၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤအံၤလီၤဖးဝဲခံဖုလံန့ၣ်လီၤ.ယဆိကမိၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခါဆူညါကအိၣ်ထဲပှၤ(၁၀)ဒူၣ်န့ၣ်လီၤ.အဂၤ(၇)
ဒူၣ်တမ့ၢ်လၢကပာ်ဃုာ်ဖဲအကတီၢ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဆၢတဲာ်လၢကဆဲးလီၤဝဲကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအ
ဂ့ၢ်န့ၣ်အဝဲစံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.