'တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ်' မုၢ်လၢ်ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဒုးပျီ ဆူ လီၢ်အိၣ်ကဒု

...

'တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ်' မုၢ်လၢ်ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဒုးပျီ ဆူ လီၢ်အိၣ်ကဒု

Mizzima, 28 May 2016

URL: http://www.mizzima.com/news-domestic/%E2%80%98peace-park%E2%80%99-intends-turn-battlefield-refuge
ဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ် လၢကညီကီၢ်စဲၢ် ကီၢ်ပယီၤအပူၤ မုၢ်လၢ်၀ဲလၢကဒုးကဲထီၣ် အပူၤကွံာ်တၢ်ဒုးပျီ ဆူဒီကလုာ်သ့ၣ်
ပှၢ်ကရၢၢ် ဖဲတၢ်တၢ်မံၤလာ်တဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤန့ၣ်လီၤ.

အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်သးအိၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါအသးလၢ ဟီၣ်က၀ီၤ ခိၣ်နၢ်, ကလုာ်ဒူၣ်သုးဖိ, ဒီးပှၤဂဲၤလိာ်တၢ်အဂၤ ၃၀၀ ဂၤ ပာ်ဖှိၣ်အသးဖဲ
လါမ့ၤ ၂၃-၂၆ ဒ်သိးကတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ် ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃး လီၢ်ယံၤကစၢၢ်ကျါ မုၢ်ြတီၤကီၢ်ရ့ၣ် လၢကညီကီၢ် စဲၢ်ပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မုၢ်ြတီၤ လၢဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးအီၤလၢဖၣ်ပူၣ်, မ့ၢ်တၢ် လီၢ်လၢ သ့ၣ်ပှၢ်အိၣ်တီၣ်၀ဲအလီၢ် ဖဲကီၢ်ပယီၤ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ဆၢအဘၢၣ်
စၢၤန့ၣ်လီၤ. ဃိၣ်လိာ်ကျိယွၤခီဖျိ၀ဲတၢ်လီၢ် အ၀ဲအံၤလီၤ. ဃိၣ်လိာ်ကျိမ့ၢ် ထံကျိအထီကတၢၢ်လၢ အ့ ၡၢၢ်မုၢ်ထီၣ် လၢတဘၣ်တၢ်တ
မၢၢ်ဒံးအီၤဘၣ်, ဒီးမ့ၢ်၀ဲကလုာ်ဒူၣ် ထူလံၤလီၢ်ခံကတၢၢ်တနီၤလၢအ့ၡၢၢ်အပူၤ အိၣ်ဆိး၀ဲအလီၢ် ဒီး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိကလုာ်လၢတၢ်ထံၣ်ဘၣ်
ကီတဖၣ်အိၣ်၀ဲအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢအယံာ်ကတၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ အိၣ်၀ဲအလီၢ်အကျဲ ဒီးခဲအံၤမၤန့ၢ်တၢ်ပတုာ်တၢ်
ဒုးတၢ်ခးစၢ်ဖိဒီးကီၢ်ပဒိၣ် ထီၣ်ဘးလွံၢ်နံၣ်လံလီၤ.

တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးလၢတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ် တမ့ၢ်တၢ်အသီလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဘၣ်, သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ်ဒ်အံၤအသိးတၢ်ဒုး
အိၣ်ထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ အိၣ်၀ဲအခါ ၁၈၀ ဘျဲၣ်လံလီၤ. တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ်ဒ်အံၤအသိးမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်
ဃုာ်ပှၤကညီအတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢအမ့ၢ် တၢ်ပတုာ်ဟးဆှဲးတၢ်ထီဒုၣ်ဒါလၢဆှုၣ်မဲာ်ကဲၤမဲာ်, တၢ်ဒီသဒၢခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်, တၢ်မၤလီၤတံၢ်
တၢ်ဟံးဃာ်ပၢၤဃာ် ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဆဲးတၢ်လာ်အကံၢ်အစီ, တၢ်မၤစၢၤပှၤတ၀ၢအလီၢ် လၢတၢ်ဒုးတၢ်အိၣ်လၢၤတ ဖၣ် ဒ်သိးကဆၢထၢၣ်
သူၣ်ထီၣ်သးကန့ၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဃးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ် လၢတၢ်မၤအီၤလၢ KESAN အစၢပာ်ဖျါအ
သိး,ဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ် ကမ့ၢ်၀ဲတၢ်ဒ်သိးအီၤထဲတခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ် ကရၢၢ်အါဒၣ်တက့ၢ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲ
တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိလွံၢ်ထံၣ်အကျါထဲတထံၣ်မ့တမ့ၢ် ခံထံၣ်ဧိၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လီၤဆီ ဘၣ်ဃး ဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ် ဒ်
KESAN ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးမ့ၢ်၀ဲ, ဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ် မ့ၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ် ချၢ ထဲတခါဧိၤလၢ
အပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိလွံၢ်ထံၣ် လၢာ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်တၢၣ်ပီၣ်လိာ်ဘၣ်ဃး တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဃိၣ်လိာ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ်အဖီခိၣ်, တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲသး ပှၢ်ကီၣ်ကးက
ရၢ,နဲၢ်ရွဲၢ်ကရူၢ်, ဒီးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်, လၢ ကမၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်ကဆီလီၤပာ်လီၤတၢ်ဘျၢအဂ့ၢ်အကျိၤဘၣ်ဃး ဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်
ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ် ဒီး ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ် အံၤအဖီခိၣ် တၢ်ကဆဲးတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒံးဒီးဒူသ၀ီကမျၢၢ်တဖၣ် လၢ၂၀၁၆ဒီတနံၣ်လီၤ.