Menu

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ကစးထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢအဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပနံၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢကီၢ်ဆၣ် ၄ ဘ့ၣ်

...

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ကစးထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢအဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပနံၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢကီၢ်ဆၣ် ၄ ဘ့ၣ်

Mon News Agency, 21 Oct 2016

URL: http://monnews.org/2016/10/21/mon-state-implement-business-stimulus-project-four-townships/
မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ် ကစးထီၣ်မၤတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ အဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဟီၣ်က၀ီၤပူၤပနံၤတၢ်ကၤတၢ်မၤ ဖဲ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ပဒိၣ်တၢ်သူစ့ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲကၠဲၣ်ထိၣ်, မူၣ်ဒိၤ, ခၠီစိၤ ဒီး မီၣ်လ်မၠဲၣ် ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်, အဂ့ၢ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ပၢဆှၢ
ဟိၣ်ထဲလ် ဒီးတမှံၤတၢ်ဟဲဟးက သုၣ်၀ဲၤကျိၤစံး၀ဲလီၤ.

တၢ်ပၢဆှၢဟိၣ်ထဲလ်ဒီး တမှံၤတၢ်ဟးကသုၣ်ကိတိၤ ဒီးအ့ၡၢၢ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီစ့တၢး Asia Development Bank
(ADB) အၢၣ်လီၤသကိး၀ဲ ကမၤသကိးတၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်တိာ်ကျဲၤ၀ဲအံၤ, ဒီးတက တီၢ်ဃီ ကဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်
ထွဲ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ် မၤအကျဲ လၢတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ် စုတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီး တၢ်တ့ တၢ်အီၣ်
တၢ်အီတဖၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

"ဒ်သိးတၢ်ကစးထီၣ်မၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢကီၢ်ဆၣ် ၄ ဘ့ၣ်အပူၤအဂီၢ်, ပ စးထီၣ်ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်မၤအဂ့ၢ်အကျိၤ ဖဲ
၂၀၁၅ အတီၢ်ပူၤလီၤ. တၢ် တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် ADB ဟ့ၣ်လီၤစ့ US$ 3 ကကွဲၢ် ဒီးပစးထီၣ်တ့၀ဲ၀ဲၤဒၢး
ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢအဂၤ လၢကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အံၤ ဒီးပကစးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ အမိၢ်လံၤမိၢ်ပှၢ် ဖဲ
တၢ်သူစ့ နံၣ်လၢကဟဲအံၤန့ၣ်လီၤ." အူဟီၣ်ကၠ့ၤမိၤ လၢအမ့ၢ်ပှၤနဲၣ်တၢ်ခံဂၤတ ဂၤလၢ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ပၢဆှၢ
ဟိၣ်ထဲဲၣ်လ် ဒီးတမှံၤတၢ်ဟးကသုၣ်၀ဲၤ ကျိၤစံး၀ဲလီၤ. အူဟီၣ်ကၠ့ၤမိၤစံးကဒီး၀ဲလၢ ဖဲစ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲအိၣ်ထီၣ်ဆူညါ
တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒံးတၢ်တိာ်ကျဲၤဒ်အံၤအသိး လၢကီၢ်ဆၣ်အဂၤဃု ဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

"ကီၢ်ချၢတမှံၤတဖၣ် သးစဲ၀ဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ ခၠီစိၤကီၢ်ဆၣ်အပူၤ, ဒ်သိးဒီး လၢၢ်သ့ၣ်ဘၣ်ဖိ, မိာ်ကျိ ဒီးခိၣ်ဖျီၣ်၀ၣ်
တဖၣ်လီၤ. တၢ်ဖိ တၢ်လံၤတဖၣ်အံၤ ပမ့ၢ်တ့လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤပတီၢ် တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အကျဲန့ၣ်ဒီး, ပဆါအီၤန့ၢ်လၢ
ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လီၤ." နဲၢ်တ့ၢ်လၢအမ့ၢ် ပှၤတ့ခိၣ်ဖျီၣ်၀ၣ်လၢခၠီစိၤကီၢ်ဆၣ်တဂၤ စံး၀ဲလီၤ.

ဒ်သိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ပှၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဟီၣ်က၀ီၤပနံၤတၢ်မၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢအမ့ၢ်
တၢ်ဆီၣ်ထွဲတမှံၤ အတၢ်ဟဲဟးလၢကီၢ်စဲၣ်ပူၤအဂီၢ်, တၢ်ပၢဆှၢဟိၣ်ထဲလ်ဒီးတမှံၤတၢ်ဟးကသုၣ်ကိတိၤ ဒီး ADB
အၢၣ်လီၤဆဲးစုမုၢ်ကျၢၢ်၀ဲ ဖဲလါမ့ၤ ၁၇ သီ, ၂၀၁၆ လီၤ.