ကီၢ်ပဒိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကတ့ထီၣ်တိၤအသီတဘိထဲ မီၣ်လမၠဲၣ်ကီး

...

ကီၢ်ပဒိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကတ့ထီၣ်တိၤအသီတဘိထဲ မီၣ်လမၠဲၣ်ကီး

The Global New Light of Myanmar, 20 Mar 2017

URL: https://issuu.com/myanmarnewspaper/docs/20_mar_17_gnlm
လၢကီၢ်ပဒိၣ် ခိခိၣ်ဒူသ၀ီတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဖီလာ် တၢ်ကတ့ထီၣ်တိၤအသီတဘိ ဖဲမီၣ်လမၠဲၣ်ကီးကီၢ်ဆၣ်, လပူၣ်တၤကီၢ်ရ့ၣ်, အ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဒိၣ်, အဂ့ၢ်လီၤ.

ကီၢ်ဆၣ်ခိခိၣ်ဒူသ၀ီတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ၀ဲၤကျိၤ ကသူ၀ဲစ့ဘးကၠး ၄၈ ကကွဲၢ်ကၠး လၢကတ့ထီၣ်တိၤအသီတဘိလၢ ထးမၤစၢၤခီ ကရံး Reinforced Concrete ဖဲတၢ်လီၢ်လၢတၢ်တိာ်ပာ်၀ဲ ဒီးတၢ်ကယုၢ်တိၤအမံၤလၢ ပါနီၣ်ခီတိၤန့ၣ်လီၤ.

တိၤအ၀ဲအံၤ အထီကအိၣ် ၆၀ ခီၣ်ယီၢ်, ဒီးအလဲၢ်ကမ့ၢ်၀ဲ ၁၄ ခီၣ်ယီၢ်လီၤ. တိၤသီ၀ဲအံၤ ကဆဲးကျိး၀ဲ ကိၤည့တဲ, ၀ၣ်စ့ၤကိ, ပါနီၢ် ခီ ဒီးမၠ့ခးကိ သ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်ဆၣ်ပဒိၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် လဲၤအိၣ်သကိး၀ဲတၢ်တိာ်ကျဲၤအလီၢ် ဒ်သိးကသမံသမိး တၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်အသီ တၢ်လဲၤသး အိၣ်ထဲလဲၣ်လံ, အဂ့ၢ်လီၤ.

တိၤသီ၀ဲၤအံၤကကဲဘျုးလၢ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ လၢဒူဖိသ၀ီဖိဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လီၤ. လၢသ၀ီလွံၢ်ဖျၢၣ်ဖဲတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်, ပှၤနီၢ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၃,၆၅၂ ဂၤ, ဒီးဟံၣ်ဒူၣ်အိၣ်၀ဲ ၇၅၀ ဖျၢၣ်လီၤ.