ကီၢ်ပဒိၣ်ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢ ကထုးထီၣ်လီမ့ၣ်အူ ၂၂ မျးကယၤလၢ လၢၢ်သွဲၣ်လး, ဒီးန့ဆၢၣ်ဂာ်သ၀ံ

...

ကီၢ်ပဒိၣ်ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢ ကထုးထီၣ်လီမ့ၣ်အူ ၂၂ မျးကယၤလၢ လၢၢ်သွဲၣ်လး, ဒီးန့ဆၢၣ်ဂာ်သ၀ံ

Eleven Myanmar, 13 Jun 2017

URL: http://www.elevenmyanmar.com/local/9997
လီမ့ၣ်အူဒီးတၢ်ဂံၢ်ဘါကိတိာ် စံး၀ဲလၢကထုးထီၣ်လီမ့ၣ်အူ ၂၂ မျးကယၤ လၢန့ဆၢၣ်ဂာ်သ၀ံဒီး လၢၢ်သွဲၣ်လး လၢဆူညါယဲၢ်နံၣ်အ တီၢ်ပူၤလီၤ.

လၢဒီကလုာ်လီမ့ၣ်အူတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမိၢ်ပှၢ် National Electricity Master Plan အပူၤ, တၢ်ကထုးထီၣ်လီမ့ၣ်အူ ၅၄ မျးက ယၤလၢထံဂံၢ်ဘါ, ၂၂ မျးကယၤလၢ န့ဆၢၣ်ဂာ်သ၀ံဒီး
လၢၢ်သွဲၣ်လး,ဒီး ၂ မျးကယၤလၢ တၢ်သူၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂံၢ်ဘါလီၢ်လံၤတ ဖၣ်, လၢ ၂၀၂၀ ဒီး ၂၀၂၁ အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.

အခဲအံၤ, လီမ့ၣ်အူဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤလၢပဒိၣ် အိၣ်၀ဲ ၅၁ မျးကယၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤလၢ နီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤသနၢၣ်အိၣ်၀ဲ ၄၉ မျးကယၤလီၤ. တချုးလၢ ၂၀၀၈ ဘၣ်ဃး
တၢ်ထုးထီၣ်လီမ့ၣ်အူ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢပဒိၣ်ခဲလၢာ်လီၤ.

ဒီးက်ထၢၣ်ထိနဲၣ်, လၢအမ့ၢ်ကိတိာ်ခိၣ်အစၢၤလၢ လီမ့ၣ် အူဒီးတၢ်ဂံၢ်ဘါ၀ဲၤကျိၤ, လၢအတၢ်ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲတ ယံာ်ဘၣ် ကီၢ်ပယီၤစၢဖှိၣ် တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤဒီး စဲးဖီက ဟၣ်တၢ်မၤစၢ
ဖှိၣ်ကရၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry ဘၣ်ဃးတၢ်ထုးထီၣ်လီ မ့ၣ်အူဒီး တၢ်ဂံၢ်ဘါအဂ့ၢ်, စံး၀ဲ, "လၢ ၂၀၀၈
တၢ်ထုးထီၣ်လီမ့ၣ်အူအတၢ် ထိၣ်လၢ ပဒိၣ်ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤအဘၢၣ်စၢၤမ့ၢ်၀ဲ ၉၆ း ၆.၂၄ မျးကယၤ, လၢ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၇၆.၄၅ း ၂၃.၅၅ မျးကယၤလီၤ. လၢ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
အတၢ်ထိၣ်မ့ၢ်၀ဲ ၅၁.၆ း ၄၈.၄ မျးက ယၤလီၤ. အဃိဒီး တၢ်ထုးထီၣ်လီမ့ၣ်အူလၢအဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်စံးသ့လၢ ၅၀ း ၅၀ လၢပဒိၣ်ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ် လီၤ.

ဖဲ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တၢ်သူစ့နံၣ်အတီၢ်ပူၤ, တၢ်ထုးထီၣ်လီမ့ၣ်အူလၢထံဂံၢ်ဘါမ့ၢ်၀ဲ ၅၉ မျးကယၤ, လၢဂာ်သ၀ံဂံၢ်ဘါမ့ၢ်၀ဲ ၄၁ မျးက ယၤ, အဂ့ၢ် လီမ့ၣ်အူဒီးတၢ်ဂံၢ်ဘါကိတိာ်တၢ်ပာ်
ဖျါ စံး၀ဲလီၤ.

တၢ်သူလီမ့ၣ်အူလၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အါထီၣ် စးထီၣ်အယူးနံး ၆,၄၆၇ လၢ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ အတီၢ်ပူၤ တုၤလၢအယူးနံး ၁၃,၅၅၁ လၢ ၂၀၁၅-၂၀၁၆, အါထီၣ်အါန့ၢ်ဒံးအမျးကယၤ
၂၀၀ အဲဖရ့းကၠ် လၢယဲၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤလီၤ. ကိတိာ်ခိၣ်အစၢၤစံး၀ဲလီၤ.

လၢယဲၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ထံၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်သူလီမ့ၣ်အူအါထီၣ် ၁၆ မျးကယၤအ့ဖရ့းကၠ် ကိးနံၣ်ဒဲးလီၤ. ဒူသ၀ီအါဖျၢၣ် တဒိးန့ၢ် ဘၣ်လီမ့ၣ်အူညီဘၣ် ဒီးကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်
မဲာ် ဒီးမ့ၣ်အူသံဒံးဒၣ်တၢ်လီၤ.