ကီၢ်ပဒိၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢ ကိးနံၣ်ဒဲး ကမၤအါထီၣ်ကၠိသရၣ် ၁၀,၀၀၀ ဂၤ

...

ကီၢ်ပဒိၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢ ကိးနံၣ်ဒဲး ကမၤအါထီၣ်ကၠိသရၣ် ၁၀,၀၀၀ ဂၤ

The Myanmar Times, 01 Feb 2018

URL: https://www.mmtimes.com/news/govnment-plans-add-10000-teachers-annually.html
ဒ်သိးတၢ်ကဘှါၡဲကၠိသရၣ်တကူတလၢ ၃၀,၀၀၀ ဂၤ လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကၠိလၢကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အဂီၢ်, ကီၢ်ပဒိၣ် ကသိၣ်လိတနံၣ်ကၠိသရၣ် ၁၀,၀၀၀ ဂၤ စးထီၣ်ကၠိနံၣ်လၢကဟဲန့ၣ်လီၤ, အဂ့ၢ် အူ၀့မီၤထိ, လၢအမ့ၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကိတိာ် ခိၣ်ခံဂၤတဂၤ စံး၀ဲလီၤ.

အ၀ဲဒၣ်စံးဆၢကဒါက့ၤ ဘျီၣ်ဒိၣ်အဖီလာ်တတီၤခၢၣ်စး လၢအသံကွၢ်တၢ်ဘၣ်ဃး ကၠိသရၣ်တကူတလၢလၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဖးလီၢ်အ ပူၤအဂ့ၢ်လီၤ. "တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီး တၢ်ခးပ
နီၣ်အိၣ်၀ဲလၢ တၢ်ကမၤအါထီၣ်ကၠိသရၣ် လၢတနံၣ်ဒီးတနံၣ်အဂီၢ်လီၤ." အ၀ဲဒၣ်စံး.

တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအတၢ်ပာ်ဖျါဒုးနဲၣ်၀ဲ တၢ်ကလိၣ်ဘၣ်ကၠိသရၣ် အသီ ၃၃,၆၈၁ ဂၤလၢကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်, လၢအပၣ်ဃုာ်တီၤထီကၠိ သရၣ် ၁၁,၃၅၀ ဂၤ, တီၤခၢၣ်သးကၠိသရၣ်
၁၂,၃၃၁ ဂၤ ဒီး တီၤဖုၣ်ကၠိသရၣ် ၁၀,၀၀၀ ဂၤလီၤ. မ့ၢ်လၢခဲအံၤစ့ဘးကၠဲးတ လၢတလီၢ်အဃိ ဒီး, တၢ်ကမၤပှဲၤတၢ်လိၣ်တဖၣ်အံၤ လၢသၢ နံၣ်အတီၢ်ပူၤလီၤ.

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢတၢ်ကမၤအါထီၣ်ကၠိသရၣ် ၁၁,၂၂၇ ဂၤလၢ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ကၠိနံၣ်, ၁၁,၂၂၇ ဂၤလၢ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ နံၣ် ဒီး ၁၂,၀၂၇ လၢ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ နံၣ်လီၤ.

ကၠိသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ်အီၤအခွဲးလၢကသုးထီထီၣ်အသး လၢ တီၤဖုၣ်ဆူတီၤခၢၣ်သး, ဒီးတီၤခၢၣ်သးဆူတီၤထီသနာ်က့, အ ၀ဲသ့ၣ် ပာ်ထီၣ်ကၠိသရၣ်အလၢအလီၢ်တသ့ဘၣ်,
အဂ့ၢ် အူစ တံၤဖၤ, လၢအမ့ၢ် ကၠဲတိၤကီၢ်ဆၣ်လၢယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဘျီၣ်ဒိၣ် ခၢၣ်စး စံး၀ဲလီၤ.

"တၢ်ပာ်သးလၢကသုးထီထီၣ်ဆူတီၤထီကၠိ မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤလီၤ, ဘၣ်ဆၣ်ကၠိသရၣ်အလၢအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်, စါပၤလ့တီၤထီ ကၠိဖိ ဒိးစဲးတၢ်နုာ်လီၤခီလ့ၤကၠိတၢ်ဒိးစဲတဖျိဘၣ်, မ့မ့ၢ်
လၢကၠိဖိ လၢ၀့ၢ်ပူၤတဖၣ် ဒိးစဲး၀ဲဖျိညီကဒၣ်လီၤ." အ၀ဲဒၣ်စံး.

အူယဲ၀့ထိ, ပီၣ်ကီၢ်ဆၣ်ဘျီဒိၣ်ခၢၣ်စး, စံး၀ဲလၢကမျၢၢ်လၢအတၢ်ဖးလီၢ်က၀ီၤပူၤတဖၣ် ဃ့၀ဲလၢတၢ်ကဟ့ၣ်အါထီၣ်ကၠိသရၣ်လီၤ. "သ၀ီဖိတဖၣ်လူၤထၢစ့လၢအ၀ဲသ့ၣ်
ဖိလံၤအဂီၢ် ဒီးငါပှၤလၢဖျိထီၣ်ဒံၣ်ကရံၣ် ဒီးပှၤလၢဖျိတၢ်နုာ်လီၤခီလ့ၤကၠိတၢ်ဒိးစဲးတဖၣ် ဒ်သိး ကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အတီၤပတီၢ်အဂီၢ်လီၤ." အ၀ဲဒၣ်စံး.

တၢ်ပာ်လီၤန့ၢ် ကိးနံၣ်ဒဲးစ့ဘးကၠဲးလၢ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့သနၢၣ်တပၤ လိၣ်ဒံး၀ဲ တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢအအါလီၤ.