'ပဒိၣ်လၢတမၤကမၣ်တၢ်ဘၣ် တအိၣ်ဘၣ်' - ထံကီၢ်ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်

...

'ပဒိၣ်လၢတမၤကမၣ်တၢ်ဘၣ် တအိၣ်ဘၣ်' - ထံကီၢ်ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်

Mizzima, 10 Aug 2018

URL: https://www.bnionline.net/en/news/there-no-government-does-not-make-mistakes-state-counsellor
ထံကီၢ်ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ် စံး၀ဲလၢပဒိၣ်လၢတမၤကမၣ်တၢ်ဘၣ် တအိၣ်ဘၣ်, တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်မ့ၢ် တၢ် ကဘၣ်ဘှီဘၣ် တၢ်ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ.

အ၀ဲဒၣ်ကတိၤတၢ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်တဲဒီးက မျၢၢ် ဖဲကၠီၣ်ကဲသ၀ီ, ပခိၣ်ခူၤကီၢ်ဆၣ်, မကွ့ကီၢ်ဒိၣ် ဖဲ လါအီကူး ၉ သီလီၤ.

"ပဒိၣ်လၢအလၢပှဲၤ ဒီးတမၤကမၣ်တၢ်န့ၣ်တအိၣ် ဘၣ်. ပဒိၣ်လၢအပူၤဒီးတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်. တၢ်က တိၤဒိအိၣ်၀ဲ, ပီၣ်ရီလၢအပူၤဒီးတၢ်မၤကမၣ်တၢ်တ အိၣ်ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ပဒိၣ်တဖၣ်မၤကမၣ်တၢ်သ့ဒိၣ်န့ၢ် ဒံး ပီၣ်ရီလီၤ. တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်မ့ၢ်, တၢ်ကမၣ်မ့အိၣ်တမံၤမံၤဒီး တၢ်ကဘၣ်ဘှီန့ၣ်လီၤ. ပစံး၀ံၤစံးက့ၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်ကီ တမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ကဘၣ်ဘှီတၢ်ဂ့ၢ်ကီ မ့ၢ် တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်လီၤ."

အါန့ၢ်အန့ၣ်, ပဒိၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဃုထီၣ်လၢက မျၢၢ်, အမူအဒါအိၣ်လၢ ပှၤလၢအဃုထၢထီၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အဖီခိၣ်လီၤ, အ၀ဲဒၣ်စံး.
"ဖဲယလဲၤတပူၤလၢ်လၢ် ယသံကွၢ်ကမျၢၢ် မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် တဲတၢ်မုာ်ဒီး မၤတၢ်သ့န့ၣ်ဧါလီၤ. ပ၀ဲဒၣ်မ ကွ့ကီၢ်ဒိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဒု ဖျါလၢတဲတၢ်မုာ်ဒီးမၤတၢ်သ့လီၤ. ကမျၢၢ်ကသ့ၣ်ညါဂ့ၤန့ၢ်ဒံးယၤလီၤ.

ပပဒိၣ်ကဘၣ်စံး ဆၢ ဒီးဟံးမူဒါလၢကမျၢၢ်အဂီၢ်လီၤ. ပဒိၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်လၢကမျၢၢ် ကဘၣ်ဟံးမူဒါလၢပှၤလၢအဃုထၢထီၣ် အီၤအဂီၢ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်မၤတၢ် လၢအမၤ၀ဲသ့ကတၢၢ် ဒ်သိးကမၤဂ့ၤ ထီၣ်ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်လီၤ." အ ၀ဲဒၣ်စံး.

ထံကီၢ်ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် မၤတၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်တဲ ယဲၢ်ဘျိီလၢ ၂၀၁၇ လါယနူၤအါရံၤ ဒီးလါအ့ြဖ့ၣ် လၢ န့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ်, တဘျီမၤ၀ဲလၢပ့ၢ်လိၢ်, ယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဖဲလါဖ့ၤဖီအါရံၤ ၁၂, မၠ့ၤတဲၤကဲသ၀ီ, ၀ဲ၀့ၤကီၢ် ဆၣ်, မါတလ့ကီၢ် ဒိၣ်ဖဲလါအီကူး, ဒီး လွဲၢ်ကီၢ်, ကယါကီၢ်စဲၣ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၉ န့ၣ်လီၤ.

၀ံၤဖဲ ၂၀၁၈, တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်တဲဃုဘျီတဘျီ တၢ်မၤအီၤဖဲမၠီမၠး လါအ့ြဖ့ၣ် ၁၀, ၂၀၁၈, နွံဘျီတဘျီတၢ်မုာ်တၢ် ခုၣ်တၢ်တဲ တၢ်မၤအီၤလၢမီၣ်လ်မၠဲၣ် လါယူၤ ၁၄, ဒီးတၢ်တဲတဘျီအံၤလၢတၢ်မၤအီၤဖဲ ပခိၣ်ခူၤ ကီၢ်ဆၣ် မ့ၢ်အပှဲၤ ထီၣ်ဃိးဘျီတဘျီလီၤ.

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်တဲတမံၤဃီ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢ တၢ်ကမၤအီၤဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်, မါတလ့ ဒီး၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ် ဒိၣ်တဖၣ်လီၤ.