၂၁ ယၤဖှိၣ်ပ့ၢ်လိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် လွံၢ်ဘျီတဘျီ တၢ်ပာ်လီၤအဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ကမၤအီၤဖဲ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် မ့တမ့ၢ် ၂၀၁၉ စးထီၣ်

...

၂၁ ယၤဖှိၣ်ပ့ၢ်လိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် လွံၢ်ဘျီတဘျီ တၢ်ပာ်လီၤအဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ကမၤအီၤဖဲ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် မ့တမ့ၢ် ၂၀၁၉ စးထီၣ်

Eleven Myanmar, 25 Nov 2018

URL: https://elevenmyanmar.com/news/4th-round-of-21st-century-panglong-conference-scheduled-for-december-or-early-2019
ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် ၂၁ ယၤဖှိၣ်ပ့ၢ် လိၢ်လွံၢ်ဘျီတဘျီ တၢ်ကမၤအီၤဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် မ့တမ့ၢ် ၂၀၁၉ အခီၣ် ထံး, အဂ့ၢ် စီၤထ့လၢအမ့ၢ်ပှၤကတိၤတၢ်ပၢ လၢ ကီၢ်ခိၣ်၀ဲၤဒၢး, စံး၀ဲဖဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သး ဒီးတၢ်ကစီၣ်သန့ ဖဲကီၢ်ခိၣ်ဟံၣ် ဖဲန့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ် လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီလီၤ.

"တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်ပာ်စၢၤလၢ တၢ်ကမၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခံဘျီဖဲ ၂၀၁၈ လီၤ. တၢ်မၤအီၤတဘျီ၀ံၤလံ. ခံဘျီတဘျီကဘၣ်ဖဲလါဒံၣ်စ့ ဘၢၣ်အပူၤ မ့တမ့ၢ် ၂၀၁၉ အခီၣ်ထံးလီၤ. မ့ၢ်တၢ်ပာ်လီၤအဘျီလၢတၢ်ကဘၣ်မၤ လၢ ၂၀၁၈ အဂီၢ်လီၤ. လၢ ၂၀၁၉ တၢ်ကမၤအီၤခံဘျီဒံးလီၤ. ဒ်ထံရူၢ် ကီၢ်သဲးအတကွီၢ်အဖီခိၣ်အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ကဘၣ်မၤအီၤ အစှၤ ကတၢၢ်တနံၣ်ခံဘျီလီၤ." အ၀ဲဒၣ် စံး.

၂၁ ယၤဖှိၣ်ပ့ၢ်လိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်သၢဘျီတဘျီ တၢ်မၤအီၤဖဲလါယူၤ လံကတၢၢ်လီၤ. ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ဒ်အလီၤပလိာ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲသ ကိးအတကွီၢ်ဖီခိၣ်, တၢ်မၤန့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢ တၢ်ကမၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဘျီဒံးလၢ ၂၀၁၈, ဒီးတၢ်ကမၤအီၤခံဘျီဖဲ ၂၀၁၉ ဒ်သိးတၢ်ကပာ် လီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးသနူလၢဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် ဒီးဖဲဒရဲၣ်အကျိၤအကွာ်အဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးခီၣ်တဃာ်လၢ တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ် အဂီၢ်လီၤ.

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆-၁၈, ပဒိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ခီမၡ့ၣ် မၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤတၢ်ထံၣ်လိာ်တခါဒီး ကရနံၣ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီပၣ်တံၣ် ဒီး ကခၠ့ၣ်တၢ်သဘျ့ကရၢ, လၢအတဆဲးဒံး NCA တၢ်အၢၣ်လီၤ, ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ကီးကးက ရၢ/ယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်, ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤလီၤ.