Menu

ပဒိၣ်ကရီဘှီဘၣ် တၢ်ဘျၢအဂ့ၢ်အကျိၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ခိၣ်သ့ၣ်လၢ ယူရပၤခီပနံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်

...

ပဒိၣ်ကရီဘှီဘၣ် တၢ်ဘျၢအဂ့ၢ်အကျိၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ခိၣ်သ့ၣ်လၢ ယူရပၤခီပနံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်

Myanmar Times, 13 Dec 2018

URL: https://www.mmtimes.com/news/govt-hurries-fix-regulatory-issues-which-are-main-concern-european-firms.html
ယူရပၤခီပနံၣ်လၢကီၢ်ပယီၤ အါဒၣ်တက့ၢ် စံး၀ဲ, ပနံာ်တၢ်မၤအတၢ်အိၣ်သးလၢအပူၤကွံာ်မဟိတနံၣ် အဂံၢ်အဘါစၢ်လီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်နာ်န့ၢ်အီၣ်ပနံာ်တၢ်မၤ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအစၢ, လၢဘၣ်တၢ် မၤအီၤလၢ ယူရပၤတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤကရၢလၢကီၢ်ပယီၤ European Chamber of Commerce in Myanmar, လၢအ ပၣ်ဃုာ်ယူရပၤခီပနံၣ် ၁၅၀ ဖျၢၣ်လၢအဘျၢလီၤစ့လၢ တၢ်တ့ထုး ထီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ, တၢ်ထုးထီၣ်တၢ်ဂံၢ်ဘါ, တၢ်၀ံစိာ်တီတၢ် မၤ, တၢ်ပာ်ကီၤ ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ်မၤသနၢၣ် လၢကီၢ် ပယီၤ, ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤ ဖဲမဟါတနံၤလီၤ.

အခဲ အံၤ, ကီၢ်ယူၣ်ခ့ၣ်, နဲၢ်သလဲၢ်, ဒီးကီၢ်ြဖၣ်စ့ၣ်, မ့ၢ်ယူရပၤထံကီၢ်လၢအဘျၢ လီၤစ့အါကတၢၢ် လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤလီၤ.

ဒ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအစၢဟဲထီၣ်အသိး, ယူရပၤခီပနံၣ် ၈၁ မျးကယၤ, စံး၀ဲလၢ ကီၢ်ပယီၤပနံၤတၢ်မၤအတၢ်အိၣ်သး တဂ့ၤဘၣ်, မ့တမ့ၢ် လိၣ်တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်, မ့ၢ်ထိၣ်သြတီၤဒီးလၢ ၂၀၁၇ ၇၆ မျးကယၤ, လၢ ၂၀၁၆ ၆၇ မျးကယၤလီၤ.

Regulatory concerns တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ထွဲတၢ်ဘျၢ

တၢ်ဂ့ၢ်ကီဘၣ်ဃးတၢ်ဘျၢ မ့ၢ်တၢ်တၤတၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ် လၢယူရပၤခီပနံၣ်လၢကီၢ်ပယီၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ, အဂ့ၢ် Filip Lauwerysen လၢအမ့ၢ်ပၢဆှၢပှၤနဲၣ်တၢ်လၢ Euro Cham Myanmar စံး၀ဲလီၤ.

တၢ်ကစီၣ်လၢအမုာ်မ့ၢ် တၢ်ဟံးထီၣ်လံအရ့လၢ တၢ်ကဘှါၡဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အံၤ, အဂ့ၢ်, အူမီၣ်မီၣ်လ့, လၢအမ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤကီၢ်စၢ ဖှိၣ် တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤဒီး စဲးဖီကဟၣ် ကရၢစၢဖှိၣ် Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ, စံး၀ဲလီၤ.

ကိတိာ်လၢဘၣ်ထွဲတဖၣ် ကွဲပာ်လီၤလံတၢ်မၤအကျဲဘၣ်ဃးတၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဒ်သိးကဘှါၡဲတၢ်ဘျၢအတၢ်ဂ့ၢ်ကီ လၢအိၣ်ပာ်လံတ ဖၣ်, ဒီးတၢ်တလီၤတံၢ်လီၤမံလၢ တၢ်ဘျၢလီၤစ့တၢ်မၤကျဲတဖၣ်, အဂ့ၢ် အူအီၣ်နဲၣ်အူ, လၢအမ့ၢ်ပှၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်ကျၢၢ် လၢတၢ်ဘျၢ လီၤစ့ ဒီးခီပနံၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲၤလီၢ်, စံး၀ဲလီၤ.

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, တၢ်ဘျၢလီၤစ့ဒီးကီၢ်ချၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ရ့လိာ်ကိတိာ်အသီ လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ကဟံးမူဒါလၢ တၢ်ကဒုး အိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤကျဲလၢအညီ, ဒ်သိးကဘျၢလီၤစ့လၢ တၢ်မၤသနၢၣ်အကလုာ်ကလုာ် လၢကီၢ်ပယီၤန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ် အူအီၣ်နဲၣ်အူ စံး၀ဲလီၤ.

"ကိတိာ်အသီမၤတၢ် လၢကဘှါၡဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလီၤ. တုၤမ့ၢ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့တၢ်မၤကျဲ တၢ်ပာ်လီၤ၀ံၤနံၣ်လၢကဟဲတဘျီ ကမ့ၢ်တၢ်ညီဒိၣ်တက့ၢ်လၢ တၢ်ကသုးလဲၢ်ထီၣ်လၢကီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ." အ၀ဲဒၣ်စံး.
ကိတိာ်အသီ, တၢ်ဘျၢလီၤစ့ဒီးကီၢ်ချၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ရ့လိာ်ကိတိာ်, ကဒုးအိၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီး ပဲြတီတဘ့ၣ် တၢ်မၤအကျိၤအကွာ် single-window system, မ့တမ့ၢ် တဘျီဃီအ၀ံၤ တၢ်မၤန့ၢ်တၢ်၀ဲၤလီၢ် one-stop service centre, ဒ်သိးကလူၤဘၣ် ပှၤဘျၢ လီၤစ့လၢအသီ အတၢ်လိၣ် ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ, အဂ့ၢ် အူသီထိ, လၢအမ့ၢ်ကိတိာ်ခိၣ်အသီ, စံး၀ဲမဟါတလါလီၤ.

တၢ်ဆဲးဘျၢလီၤစ့

တၢ်နာ်န့ၢ်အီၣ်ပနံာ်တၢ်အိၣ်သးလီၤစှၤဘၣ်ဆၣ်, ခီပနံၣ်အါဒၣ်တက့ၢ် အသးစဲဒံးလၢကမၤလဲၢ်ထီၣ်အတၢ်မၤ လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ လီၤ.

အနီၢ်ကီၢ်, ပှၤစံးဆၢတၢ် ၇၉ မျးကယၤ လၢအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ၀့ၢ်တကူၣ် ဒီးမါတလ့တဖၣ် စံး၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢက ဘျၢလီၤကဒါက့ၤစ့ ဆူညါသၢနံၣ်လီၤ.

ပှၤစံးဆၢတၢ် ၆၄ မျးကယၤလၢတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအပူၤ, မုၢ်လၢ်၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကန့ၢ်ဘၣ်အဖၠါအါထီၣ်, ဒီး ၆၇ မျးကယၤ မုၢ် လၢ်၀ဲလၢအစ့တၢ်ဟဲနုာ်ကအါထီၣ် ဆူမဲာ်ညါသၢနံၣ်လီၤ.

တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ တၢ်သးစဲအါထီၣ်လၢတၢ်မၤပနံာ်တၢ်မၤလၢ ယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်, ဒီးအ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဒိၣ်တဖၣ်လီၤ. သနာ်က့, ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ဒိၣ်လၢအဂၤခဲလၢာ် တၢ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်သးစဲလီၤစှၤလၢ တၢ်ကဘျၢလီၤကဒါစ့လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်သ့ၣ်လၢ ခီပနံၣ်အတၢ်သးစဲဒံးလၢကဘျၢလီၤစ့မ့ၢ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤကီၢ်ပူၤအဖၠါအဃိ, တၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအခီၣ်တဃာ် လၢတၢ်ကအူတရံးတၢ်မၤအဂီၢ်, ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ် တၢ်ဆီတလဲ အဃိလီၤ.