ကမံးတံာ်သဃဲၤ လၢကဘှီဘၣ် ၂၀၀၈ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး မၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ

...

ကမံးတံာ်သဃဲၤ လၢကဘှီဘၣ် ၂၀၀၈ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး မၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ

The Global New Light of Myanmar, 21 Feb 2019

URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/joint-committee-to-amend-constitution-2008-holds-first-meeting/
ကမံးတံာ်သဃဲၤ လၢကဘှီဘၣ်ကီၢ်ပယီၤ ၂၀၀၈ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤမဟါတ နံၤဖဲ
သဲစးဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (d) ဖဲန့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ကမံးတံာ်သဃဲၤလၢကဘှီဘၣ် ၂၀၀၈ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ, ကီၢ်စၢ ဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်
ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခံဂၤတဂၤ, သဲစးဘျီၣ်ဒိၣ်လာ်ခီ ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခံဂၤတဂၤ အူထိအီၣ် (မ့တမ့ၢ်) ထိထိဟ့, က မံးတံာ်သဃဲၤ လၢဘှီဘၣ်
၂၀၀၈ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ခံဂၤတဂၤ သဲစးဘျီၣ်ဒိၣ်ထးခီ ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခံ ဂၤတဂၤ အူအ့သၤအီၣ်, ကမံးတံာ်သဃဲၤ
နဲၢ်ရွဲၣ်, နဲၢ်ရွဲၣ်သဃဲၤ ဒီးကရၢဖိလၢအမ့ၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး ဒီးပဒိၣ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ၀ဲၤဒၢးတဖၣ်လီၤ.