Menu

ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤ ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်သး, မၤသကိးတၢ် ဒ်သိးတၢ်မၤကဆဲးအိၣ်ဒံးသးအဂီၢ်

...

ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤ ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်သး, မၤသကိးတၢ် ဒ်သိးတၢ်မၤကဆဲးအိၣ်ဒံးသးအဂီၢ်

Myanmar Times, 07 Mar 2019

URL: https://www.mmtimes.com/news/domestic-airlines-need-mergers-partnerships-sustain.html
ထံလီီၢ်ကီၢ်ပူၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤ ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်အသး မ့တမ့ၢ် ကဘၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤတ ဖၣ် ဒ်သိးတၢ်
မၤကဆဲးအိၣ်ဒံးသး ဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢဘၣ်ထွဲတဖၣ်နာ်၀ဲလၢ ကျဲဆူညါလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤ လၢအထံၣ်ဘၣ်တၢ်ၡူ မ့ၢ်လၢပှၤလဲၤတၢ်ဖိနီၣ်ဂံၢ် စှၤစှၤ ဒီးစ့တၢ်လီၤလၢအါ
၀ဲအဃိ, ကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲ ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်အသး မ့တမ့ၢ် ကဘၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဘီယူၤကျဲ တၢ်လဲၤန့ၣ်လီၤ.

ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤအါ ဒီးတၢ်ြပၢတၢ်အါသနာ်က့, လံာ်တၢ်လဲၤက့တဖၣ်အပှ့ၤဒိၣ်၀ဲ ဒီးပှၤတအဲၣ်ဒိးလဲၤတၢ်လၢ ကဘီ
ယူၤကျဲဘၣ်လီၤ. ခီပနံၣ်လၢအပၢဆှၢအူတရံး တမှံၤတၢ်ဟးလိာ်ကွဲ တၢ်မၤတဖၣ် ထံၣ်၀ဲလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤလံာ်ပျဲက့ အပှ့ၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံးထံ ကီၢ်လၢအဂၤ,
အဃိဒီးကဲတၢ်ြတီတံာ်တာ်လၢ တမှံၤဟဲဟးလိာ်ကွဲ အဂီၢ်လီၤ.

ဟိၣ်ထဲလ်ဒီးတမှံၤတၢ်ဟဲဟးတၢ်မၤကိတိာ်ခိၣ် အူအိမီၣ် စံးဘၣ် တၢ်ကစီၣ်သန့ဖဲအပူၤကွံာ်တယံာ်ဘၣ်လၢ, ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကဘီ ယူၤကျဲတၢ်လဲၤ
ကဘၣ်အူတရံးတၢ်မၤ လၢအဃူလိာ်လီၤပလိာ်ဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲအပူၤကွံာ် အ၀ဲဒၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲလၢ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤ ကဘၣ်ဃုပှၤမၤသကိးတၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲအကျါ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်အဲၣ်ဒိး
ဘၣ်သး လၢအတၢ်မၤကဆဲးလဲၤဒံးအသး ဒီးစ့တၢ်လီၤလၢကလီၤစှၤန့ၣ်လီၤ.

ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤ မၤသကိးတၢ်ဒီးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤ လၢကအူတရံးမၤတၢ်လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ကျဲမ့ၢ်သ့ဘၣ်ဆၣ်,
မ့ၢ်လၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤပနံာ်တၢ်မၤတအိၣ်အဃိ လၢတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအဂီၢ် တကဲဘျုးကဲဖှိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဟိၣ်ထဲဒီးတမှံၤတၢ်ဟဲဟးတၢ်မၤ၀ဲၤကျိၤ ပှၤနဲၣ်တၢ်ခံဂၤတဂၤ ဒီၢ်ခ့ၤသါ၀့ စံး၀ဲလၢ, ကီၢ်ပယီၤဒီး ခဲၣ်ဘိဒံယါ ဆဲးတၢ်နၢ်ပၢၢ်အ တၢ်အၢၣ်လီၤလၢ
ကဘီယူၤကယူၤလိၤလိၤလၢ ပကၣ်ဒီးအါခီၣ်အဘၢၣ်စၢၤဘၣ်ဆၣ်, တၢ်လဲၤကျဲတစးထီၣ်အူတရံးသးဘၣ် မ့ၢ် လၢပှၤလဲၤတၢ်ဖိစှၤ ဒီးတန့ၢ်တၢ်ထိးနါ
ဘၣ်အဃိလီၤ.

ဘၣ်ဃးလၢ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤ အဲၣ်ဒိးမၤသကိးတၢ်ဒီး ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကဘီယူၤကျဲတၢ်လဲၤအဂ့ၢ်, တၢ်ကျဲးစၢးမၤ လံအိၣ်တဘျုးဘျီ
ဒီးတကဲထီၣ်ဘၣ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢ All Nippon Airways ဒီး Air Asia အဘၢၣ်စၢၤလီၤ. တၢ်သိၣ်တၢ်သီစံး၀ဲ လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤပှၤမၤသကိးတၢ်
ကဘၣ်ဟံးန့ၢ်အလီၢ်လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်အပူၤ ၄၉ မျးကယၤလီၤ.