Menu

ကျဲမုၢ်အသီလၢတၢ်ဒါအီၤလၢကျဲတံး လၢတၢ်လဲၤဆူသဝီတဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ် လၢအ့ယၣ်ဝတံၣ်ကီၢ်ဒိၣ် မၤစှၤလီၤတၢ် လဲၤတၢ်က့ၤအဆၢကတီၢ် ဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ လၢဟီၣ်ကဝီၤကမျၢၢ်အဂီၢ်

...

ကျဲမုၢ်အသီလၢတၢ်ဒါအီၤလၢကျဲတံး လၢတၢ်လဲၤဆူသဝီတဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ် လၢအ့ယၣ်ဝတံၣ်ကီၢ်ဒိၣ် မၤစှၤလီၤတၢ် လဲၤတၢ်က့ၤအဆၢကတီၢ် ဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ လၢဟီၣ်ကဝီၤကမျၢၢ်အဂီၢ်

The Global New Light of Myanmar, 27 May 2019

URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/new-inter-village-tar-road-in-ayeyawady-cuts-travel-time-and-costs-to-residents/
ကျဲမုၢ်လၢတၢ်ဒါလၢကျဲတံး လၢတၢ်လဲၤဆူသဝီတဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ်အဂီၢ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်လၢကၠိၤပၠီၤကီၢ်ဆၣ်, အ့ယၣ်ဝတံၣ်ကီၢ် ဒိၣ်, မဟါတနံၤ,
ဒ်အမ့ၢ်ခိခိၣ်ဒူသဝီကျဲမုၢ်ကျဲဘိ, တိာ်, ခိခိၣ်ဒူသဝီမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ် ဒီးဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတၢ်တိာ် ကျဲၤတခါအသိးလီၤ.

တၢ်တိာ်ကျဲၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ခိခိၣ်ဒူသဝီကျဲမုၢ်ကျဲဘိ တၢ်လဲၤ ထီၣ်လဲၤထီဝဲၤကျိၤ, အိၣ်ဃုာ်ဒီးစ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်စ့ တၢး လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤ
စၢၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ထီဒါထံလုၣ်ဘၢတၢ် ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ရၢ်အဖီလာ်, ကျဲမုၢ်လၢတၢ်ဒါလၢကျဲတံးအံၤ ကဒုးစဲဘူးသဝီ တဖၣ်လၢအမ့ၢ် ၡဲစူၣ်ခၠီ, စီၣ်လဲစ့ၣ်, မိ
ကၠိပၠ့ၣ်, ဒီးဘၣ်တၢ်မၢလီၤအီၤ လၢခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီလၢအမ့ၢ် မါဝ့ခဲၣ်သါ, လၢအမ့ၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးခီ ပှၤပၢၤ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကတိၤအိးထီၣ်အမူးအပူၤ, မါဝ့ခဲၣ်သါ စံးဝဲ, "လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ် မၤစၢၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဖီလာ်, ခိခိၣ်ဒူသဝီကျဲမုၢ်ကျဲဘိ တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ
ဝဲၤကျိၤ လၢတၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်ကိတိာ်, တ့ထီၣ်က ဒါ ဒီးမၤဂ့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤ ခိခိၣ်ဒူသဝီကျဲမုၢ်ကျဲဘိ လၢဘၣ် တၢ်မၤဟးဂီၤခီဖျိ န့ဆၢၣ်တၢ်တတၢၢ်
တနါလၢ မကွ့, စကဲ, ပကိ, ဝ့ၢ် တကူၣ်, ဒီးအ့ယၣ်ဝတံၣ်ကီၢ်ဒိၣ်တဖၣ်, အိၣ်ဒီးစ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲ ၇၀ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်စ့တၢး
လၢတအိၣ်ဒီးစ့ အအအ့ၣ်ဘၣ်လီၤ." ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မၤစၢၤတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ခိခိၣ်တၢ်လီၢ် ဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်သူၣ်လီၤဆီလီၤတ ဖၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ.

ကျဲမုၢ်လၢတၢ်ဒါလၢကျဲတံး လၢအဒုးစဲဘူး ၡဲစူၣ်ခၠီ, စီၣ်လဲၣ်စ့ၣ်, မိကၠိပၠ့ၣ်သဝီ အထီအိၣ် ၁၄ ကံလိမံထၢၣ်, ဒီးဘၣ်ဘျုးဝဲသဝီဖိ ၁၀,၆၂၇
ဂၤလၢဟံၣ်ဒူၣ် ၂၄၈၇ ဒူၣ် လၢသဝီ ၁၇ ဖျၢၣ် လၢအအိၣ်လၢကၠိၤပၠီၤကီၢ်ဆၣ်အပူၤအချၢတဖၣ်လီၤ. ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကိတိာ် ခိၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်ကိ
တိာ်, အူဟဲစီၣ်, ကတိၤလီၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ဒီးစံးဝဲလၢ လၢတၢ်အၢၣ်လီၤလၢတၢ်ဆဲးဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် စ့တၢးအဖီလာ်, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်စ့တၢး ကဟ့ၣ်လီၤစ့
၇၀ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ် လၢတဟံးန့ၢ်စ့အအ့ၣ်, ဒ်သိးကဘှီထီၣ်က့ၤ ခိ ခိၣ်ကျဲမုၢ်အထီ ၁၈၉ မံးလး ဒီးတိာ် ၂၉ ဘိ, လၢဘၣ်တၢ်မၤ
ဟးဂီၤအီၤလၢ န့ဆၢၣ်တၢ်တတၢၢ်တနါတနီၤနီၤ လၢပထံၣ်သ့မ့ၢ်ဂ့ၤ ပထံၣ်တသ့မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဖဲ ၂၀၁၅ အတီၢ်ပူၤ, လၢကီၢ်ဆၣ် ၄၃ ဘ့ၣ်လၢ မကွ့, စကဲ,
ပကိ, ဝ့ၢ်တကူၣ် ဒီးအ့ယၣ်ဝတံၣ်ကီၢ်ဒိၣ်တဖၣ် လီၤ.

မ့ၢ်လၢတၢ်မၤဘၣ်ဃး တၢ်တ့ထီၣ်, တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်, ဒီးတၢ်ဘှီထီၣ် ခိခိၣ်ကျဲမုၢ်ကျဲဘိဒီးတိာ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒိၣ်မးအဃိ, တၢ်တ့ထီၣ် ဘှီထီၣ်ကိတိာ်မၤ
သကိးတၢ်စုဒီးစု ဒီးကိတိာ်ဘၣ်ထွဲတဖၣ် ဒီးတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီကရၢပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်လီၤ, အဂ့ၢ် အဝဲ ဒၣ်စံးဝဲလီၤ.