ဟံၣ်အပှ့ၤဘၣ်လၢ ပှၤစ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤအဂီၢ် တၢ်ကဆါန့ၢ်အီၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့ တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်

...

ဟံၣ်အပှ့ၤဘၣ်လၢ ပှၤစ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤအဂီၢ် တၢ်ကဆါန့ၢ်အီၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့ တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်

The Global New Light of Myanmar, 18 May 2019

URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/affordable-housing-units-for-low-income-buyers-to-be-sold-by-instalment/
ဟံၣ်အပှ့ၤဘၣ် ဒီးတၢ်ပှ့ၤအီၤန့ၢ်လၢ တကူၣ်စ့ၣ်ကဲ ဒီးလဲၣ်သၣ်ယၣ်ကီၢ်ဆၣ်, တၢ်ကဆါန့ၢ်ပှၤလၢစ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ် လီၤစ့လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်အ
ယံာ်အထၢဖီခိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, အဂ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ ဝ့ၢ်ပူၤဒီးဟံၣ်ဃီတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲၤ ကျိၤ, လၢတၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်ကိတိာ်, စံးဝဲလီၤ.

တၢ်တ့ထီၣ်ဟံၣ်ဃီတၢ်မၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤထွဲထီၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤလၢ ကီၢ်ယပၣ် ပဒိၣ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတၢ်မၤစၢၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ Offical
Development Assistance လီၤ. တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤစ့ဒုးလိၢ် လၢဆၢကတီၢ်အယံာ်အထၢအဂီၢ်, လၢတၢ် ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဖီလာ်လီၤ,
အဝဲဒၣ်စံးဝဲလီၤ.

ပှၤလၢအဲၣ်ဒိးပှ့ၤ ဟံၣ်ဒၢးဖိလၢ ဟံၣ်ဃီတၢ်တိာ်ကျဲၤအလီၢ်တဖၣ်, ကဘၣ်အိးထီၣ်တၢ်ပာ်စ့စရီ လၢတၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်, ဟံၣ်ဃီ, ဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်သူၣ်
လီၤဆီလီၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီစ့တၢး Construction, Housing, and Infrastructure Development Bank (CHID) န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအပာ်စ့လၢစ့တၢးတဖၣ် ပၢနုာ်စ့အလၢအလီၢ် ဒ်သိးကပှ့ၤ ဟံၣ်ဒၢးဖိ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ပတံထီၣ်လၢကပှ့ၤဟံၣ်ဒၢးဖိ လၢတၢ်ဟ့ၣ် အပှ့ၤအပတီၢ် ၁
ဒီး ၂ လၢယူၣ်စနၣ် ဟံၣ်ဃီလီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒီး ကနီဟံၣ်ဃီလီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတကူၣ်စ့ၣ်ကဲကီၢ်ဆၣ်, ဒီးတၢ် ဟ့ၣ်အပှ့ၤအပတီၢ် ၂ ဒီး ၃ လၢၡွ့ၣ်လ့ၣ်
ပါဟံၣ်ဃီလီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ဒီးထံလဲၡ့ၤဟံၣ်ဃီလီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢလဲၣ်သၣ်ယၣ်ကီၢ် ဆၣ်, သ့လီၤ. CHID စ့တၢး ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤဝဲ ပှၤပတံထီၣ်
တၢ်အမံၤစရီ လၢအပှ့ၤဟံၣ်ဒၢးဖိသ့ ဖဲလါမ့ၤ ၁၀, ဖဲစ့တၢးအဝဲၤ လီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်, လၢအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ဘိၣ်ကၠိၣ်အီၣ်ဆါကျဲ, ဘိၣ်တထီၣ်ကီၢ်ဆၣ်,
ဝ့ၢ်တကူၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢပှၤ ၃,၀၄၂ ဂၤလၢကပှ့ၤဟံၣ်လၢအပှ့ၤဘၣ် ဒီးပှ့ၤန့ၢ်, ဖဲတကူၣ်စ့ၣ်ကဲ ဒီးလဲၣ်သၣ်ယၣ်ကီၢ်ဆၣ်လီၤ.

ပှၤလၢန့ၢ်တၢ်ပျဲလၢကပှ့ၤဟံၣ်ဒၢးဖိတဖၣ် ကဘၣ်ဆဲးလီၤအဝဲသ့ၣ်မံၤသၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၁၃ ဒီး ၁၇ န့ၣ်လီၤ. ဝ့ၢ်ပူၤဒီးဟံၣ်ဃီတၢ်လဲၤ ထီၣ်လဲၤထီဝဲၤကျိၤ ကဘိး
ဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤပှၤအမံၤလၢ ကဖီၣ်တၢ်ဖးဖဲလါမ့ာ် ၂၀ လီၤ.