Menu

သဝီ ၁,၃၀၀ ဖျၢၣ်ကဒိးန့ၢ် စိလၣ်ဂံၢ်ဘါလီမ့ၣ်အူ ဖဲတၢ်သူစ့နံၣ် ၂၀၁၉-၂၀ အတီၢ်ပူၤ

...

သဝီ ၁,၃၀၀ ဖျၢၣ်ကဒိးန့ၢ် စိလၣ်ဂံၢ်ဘါလီမ့ၣ်အူ ဖဲတၢ်သူစ့နံၣ် ၂၀၁၉-၂၀ အတီၢ်ပူၤ

The Irrawaddy, 27 May 2019

URL: https://www.irrawaddy.com/news/burma/1300-villages-receive-solar-generated-electricity-fy2019-20.html
မါတလ့ - သဝီ ၁,၃၀၀ ဘျဲၣ်လၢခိခိၣ်တၢ်လီၢ် ဟီၣ်ကဝီၤယဲၢ်တီၤ ကမၤန့ၢ်လီမ့ၣ်အူခီဖျိစိလၣ်ဂံၢ်ဘါ ဖဲတၢ်သူစ့ၣ်နံၣ် ၂၀၁၉-၂၀ အတီၢ်ပူၤ,
ဒ်အမ့ၢ်ဒီကလုာ်တၢ်ဟ့ၣ်လီမ့ၣ်အူတၢ်တိာ်ကျဲၤ National Electrification Project (NEP) တခါအသိး, အဂ့ၢ် လီမ့ၣ် အူဒီး
တၢ်ဂံၢ်ဘါကိတိာ်, စံးဝဲလီၤ.

ကိတိာ်ကမၤသကိးတၢ်ဒီး ခိခိၣ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲၤကျိၤ လၢဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအီၤလၢ တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး, ဘုၣ်ဖီၣ်, ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ထံ ကိတိာ်, ကဟ့ၣ်
လီၤစိလၣ်ဂံၢ်ဘါ, အဂ့ၢ် လီမ့ၣ်အူဒီးတၢ်ဂံၢ်ဘါကိတိာ် ထီဘိနဲၢ်ရွဲၣ်, အူထ့အီၣ် စံးဝဲလီၤ.

အဝဲဒၣ်စံးဝဲလၢ တၢ်အလဲလၢတၢ်ထၢန့ၢ်လၢ သဝီဖိတဖၣ်, ကကး ဘၢတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ ၂၀ မျးကယၤ, ဒီးလၢတၢ်လၢအိၣ်တ့ၢ်တ ဖၣ်ပဒိၣ်
ကမၤပှဲၤက့ၤဝဲ ခီဖျိစ့လၢတၢ်မၤန့ၢ် လၢတၢ်ထုးထီၣ်စိလၣ်ဂံၢ် ဘါလီမ့ၣ်အူန့ၣ်လီၤ.

သဝီ ၁,၃၀၀ ဖျၢၣ်လၢတၢ်တိာ်ဝဲလၢတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤလီမ့ၣ်အူ တဖၣ်, အိၣ်လၢမါတလ့, မကွ့, ပကိ, အ့ယၣ်သတံၣ် ဒီးတနီသရံၣ်ကီၢ်ဒိၣ် တဖၣ်
အပူၤလီၤ. သဝီခဲလၢာ် အိၣ်စီှၤစှၤဒီးဒီက လုာ်တၢ်ဟ့ၣ်လီမ့ၣ် ပျံၤ ၁၀ မံးလးဘျဲၣ်, ဒီးဆူညါခီအနံၣ် ၁၀ ဒၣ်လဲာ် လီမ့ၣ်အူပျံၤလဲၤတတုၤဘၣ်လီၤ,
အဂ့ၢ် အူထ့ အီၣ်စံးဝဲလီၤ.

ဒီကလုာ်တၢ်ဟ့ၣ်လီမ့ၣ်အူတၢ်ကျိာ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤထွဲထီၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်စ့တၢး ဖဲ ၂၀၁၆-၁၇, အတၢ် တိာ်ပာ်အိၣ်လၢ
ကဟ့ၣ်လီမ့ၣ်အူလၢဟံၣ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်လၢကီၢ်ပယီၤ ဖဲ ၂၀၃၀ လီၤ.

ဃုာ်ဒီးစ့ဒုးလိၢ် US$400 million (612.76 billion kyats) လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်စ့တၢး, တၢ်တိာ်ကျဲၤမုၢ်လၢ်ဝဲလၢကဟ့ၣ်လီ မ့ၣ်အူလၢဟံၣ်ဒူၣ်
၇၀၀,၀၀၀ အဂီၢ်လၢသဝီ ၈,၀၀၀ ဖျၢၣ်ဖဲ ၂၀၂၁ န့ၣ်လီၤ.

ကိတိာ်ကသူလၢာ်စ့ US$310 million လၢတၢ်ကထုးထီ ထီၣ်လီမ့ၣ်အူပျံၤ, ဒီးခိခိၣ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲၤကျိၤကသူစ့ US$90 million
လၢလီမ့ၣ်အူပျံၤချၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီမ့ၣ်အူအဂီၢ်လီၤ.

ဒီကလုာ်တၢ်ဟ့ၣ်လီမ့ၣ်အူတၢ်တိာ်ကျဲၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဆိကတၢၢ်တပတီၢ် ကဟ့ၣ်လီမ့ၣ်အူလၢဟံၣ်ဒူၣ် ၆၂၀,၀၀၀ အဂီၢ် လၢသဝီ ၅,၀၀၀ ဖျၢၣ်,
လၢဒီကလုာ်လီမ့ၣ်အူပျံၤလဲၤန့ၢ် ၂ မံးလးဝးတရံး လၢကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤလီၤ. တၢ်မၤဝဲအံၤ တၢ်ပာ်လီၤ ဝဲလၢကဝံၤ ဖဲလါယူၤခဲမဟိတနံၣ်လီၤ.

လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤခံပတီၢ်တပတီၢ်အဂီၢ်, လၢတၢ်ပာ်လီၤဝဲလၢ ကဝံၤဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၂၁, တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤလီမ့ၣ်အူလၢသဝီ လၢအိၣ်ယံၤဒီး လီမ့ၣ်
အူပျံၤ ၅ မံးလးဝးတရံးလီၤ.