Menu

ပဒိၣ်စးထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့အကျိၤအကွာ်အသီ လၢပှၤမၤတၢ်ဖိလၢဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဂီၢ်

...

ပဒိၣ်စးထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့အကျိၤအကွာ်အသီ လၢပှၤမၤတၢ်ဖိလၢဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဂီၢ်

Myanmar Times, 29 May 2019

URL: https://www.mmtimes.com/news/govt-launches-new-payment-system-injured-workers.html
ပှၤမၤတၢ်ဖိကိတိာ် မၤဘၣ်လီၤပလိာ်က့ၤ ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ဟ့ၣ်စ့အကျဲ ဒ်သိးကမၤဘျုးဂ့ၤထီၣ် ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးတၢ်မၤ ကစၢ်လၢအမံၤဆဲး
လီၤအသးတဖၣ်လီၤ, အဂ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်ဖိ, တၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ဒီးပှၤနီၣ်ဂံၢ်စရီကိတိာ်, စံးဝဲလီၤ.

တၢ်အကျိၤအကွာ်သီဝဲအံၤ တၢ်မၤကွၢ်အီၤလၢ လဲၣ်သၣ်ယၣ်ကီၢ် ဆၣ် လၢဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ် ဒီးပၠံၤကၠံတကိၤကီၢ်ဆၣ် လၢမါတလ့, ဖဲ ထံကီၢ်စဲးဖီက
ဟၣ်တၢ်မၤလီၢ်အါဒၣ်တက့ၢ် အိၣ်သူၣ်လီၤအသးန့ၣ် လီၤ.

ထံဂုၤကီၢ်ဂၤပှၤမၤတၢ်ဖိကရၢ International Labour Organization (ILO) ဒီးကမျၢၢ်သဘျ့ကရၢ Vision Zero Funds (VSF)
တဖၣ် ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲ လၢတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ် လီၤ. ကိတိာ်စးထီၣ်မၤ တၢ်မၤကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဖဲနွံကတၢၢ်အံၤလီၤ.

အူမီၣ်မီၣ်အ့စံးဝဲ တၢ်မၤကျဲအိၣ်ဝဲ ၅၈ ဘိလၢ တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤစ့ လၢပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအဘၣ်ဒိလၢတၢ်မၤပူၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤလီၤစှၤအီၤတုၤလၢ
တၢ်မၤကျဲ ၂၅ ဘိလီၤ.

လၢတၢ်အကျိၤအကွာ်သီအဖီလာ်, ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအမံၤဆဲးလီၤအသး လၢအဘၣ်ဒိလၢတၢ်မၤအပူၤတဖၣ် လဲၤမၤန့ၢ်တၢ်ကူစါ လၢတၢ်ကွၢ်ပှၤဆါ
အလီၢ် ဒီးတၢ်ဆါဟံၣ်လၢအဘူးကတၢၢ်တဖျၢၣ်ဖျၢၣ်သ့လီၤ.

"တၢ်မၤကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဝဲအံၤ ကယံာ်ဝဲဃုလါဃၣ်ဃၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤသးမ့ၢ်ဂ့ၤဒီး, ပကမၤထွဲထီၣ်တၢ်အကျိၤအကွာ်သီ လၢကီၢ် ဆၣ်လၢအဂၤတဖၣ်
လီၤ." အူမၠိအီၣ် စံးဝဲလီၤ.