Menu

တၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိဘၣ်ဃး ဘဲ, လုၣ်, ဒီးတၢ်ထါတၢ်လၢဖၣ်အၣ်ဝ့ၢ်

...

တၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိဘၣ်ဃး ဘဲ, လုၣ်, ဒီးတၢ်ထါတၢ်လၢဖၣ်အၣ်ဝ့ၢ်

The Global New Light of Myanmar, 30 May 2019

URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/cotton-textile-weaving-courses-to-be-offered-in-hpa-an-town/
တၢ်ထါတၢ်ဒီး တၢ်စုသ့ခီၣ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိကၠိလၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်, ကညီကီၢ်စဲၣ်, ကဟ့ၣ်လီၤတၢ်သိၣ်လိယံာ်တနံၣ် ဘၣ်ဃးဘဲ ဒီးလုၣ်, ဒီးတၢ်သိၣ်
လိယံာ်ဃုလါဘၣ်ဃး တၢ်ထါတၢ်လီၤ. ဘဲဒီးလုၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂီၢ် လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအိၣ် ၂၀ ဖျၢၣ်, ဒီးတၢ်ထါတၢ်အ ဂီၢ် လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအိၣ် ၁၀ ဖျၢၣ် လီၤ.

ပှၤထီၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂီၢ် တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤကိၣ်ပှ့ၤတလါ ၃၀,၀၀၀ ကၠးလီၤ.

တၢ်သိၣ်လိကစးထီၣ်အိးထီၣ်ဖဲလါယူၤလံ ၁ သီလီၤ. ပှၤလၢအဖျိ တီၤခၢၣ်သးကၠိ လၢသးနံၣ်အိၣ် ၁၆ ဒီး ၂၅ နံၣ်အဘၢၣ်စၢၤတဖၣ် ပ တံထီၣ်လၢက
ထီၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂီၢ်သ့လီၤ. ကၠိကရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ် တၢ် အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ် ဒီးတၢ်လိၣ်လၢအဂၤတဖၣ် လၢပှၤထီၣ်တၢ်သိၣ် လိအဂီၢ်လီၤ.

ပှၤလၢအသးစဲတဖၣ် ဆဲးလီၤအမံၤသ့လၢတၢ်သိၣ်လိအဂီၢ် ခီဖျိဆဲးကျိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် 058-21607 ဒီး 09-253525348 ဖဲလါယူၤ ၂၉ သီသ့လီၤ.