ကိတိာ်ကဟံးန့ၢ်စ့ဒုးလိၢ် ၁၀၀ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ် လၢတၢ်ကဟ့ၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤ လၢမိၢ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး ဒီးဖိအ ဂီၢ်

...

ကိတိာ်ကဟံးန့ၢ်စ့ဒုးလိၢ် ၁၀၀ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ် လၢတၢ်ကဟ့ၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤ လၢမိၢ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး ဒီးဖိအ ဂီၢ်

Eleven Myanmar, 01 Jun 2019

URL: https://elevenmyanmar.com/news/ministry-to-take-loan-of-100-m-usd-for-pregnant-mothers-and-children-cash-assistance
တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢ တၢ်ကလိၢ်န့ၢ်စ့ ၁၀၀ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃး တၢ်ကဟ့ၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤ လၢမိၢ်လၢ အိၣ်ဒီးဟုးသး ဒီး
ဖိခံနံၣ်ဆူဖီလာ်အဂီၢ်, ဘၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်ခီဖျိ ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤကိတိာ်, ဖဲကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ် ဒိၣ်ညီနုၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁၂ ဘျီတဘျီ,
ဖဲလါမ့ၤ ၃၁ သီန့ၣ်လီၤ.

ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤကိတိာ် ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီကိတိာ်, ၡဲဲပၠးဝဲဖဲကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲၤကျိၤ လၢပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤကိတိာ်, ကမ့ၢ်ပှၤဟံးန့ၢ်မူဒါခိၣ်သ့ၣ်လၢတၢ် တိာ်ကျဲၤဝဲအံၤအဂီၢ်လီၤ.
တၢ်ဝဲအံၤမ့ၢ် ကိတိာ်တၢ်ဟံးလိၢ်စ့လၢကီၢ်ချၢအဆိကတၢၢတဘျီ, အဂ့ၢ် စဲၣ်အီၣ်, လၢအမ့ၢ် တၢ်တိာ် ကျဲၤဒီးကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီကိတိာ်ခိၣ်ခံဂၤတဂၤ, စံးဝဲလီၤ.

ဒ်သိးတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်ဘါအလုၢ်အလၢ် ဒီးတၢ်ကမၤဆူၣ်ထီၣ် ဒီကလုာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအကျိၤအကွာ်အဂီၢ်, ကိ တိာ်ကမၤလဲၢ်ထီၣ်
တၢ်ဟ့ၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျၤ လၢယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဒီးအ့ယၣ်ဝတံၣ်ကီၢ်ဒိၣ်တဖၣ်လီၤ.

ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၁၈, the EIA, the SIA ဒီးကမျၢၢ်တၢ်ပၣ်ထွဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ် တၢ်မၤအီၤအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ တၢ်ဘၣ်တၢ်
ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်စ့တၢးလီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤ တၢ်ကမၤထွဲထီၣ်အီၤစးထီၣ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တၢ်သူစ့နံၣ် တုၤ ၂၀၂၂-၂၀၃၀ တၢ်သူစ့နံၣ်လီၤ.

စ့ဒုးလိၢ်လၢတၢ်ဟံးန့ၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်စ့တၢး လၢ IDA-18 တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဖီလာ်, မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ၡူစ့ဒုးလိၢ်လီၤ.

စ့ဒုးလိၢ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အနံၣ် ၃၀, အိၣ်ဒီးတၢ်ပျဲပူၤတၢ်ဟ့ၣ်စ့ဟ့ၣ် ၅ နံၣ်, ဒီးတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်ကဒါစ့လၢ ၂၅ အတီၢ်ပူၤ လီၤ. စ့အအ့ၣ်မ့ၢ်
၁.၂၅ မျးကယၤ ဒီးတၢ်မၤန့ၢ်တၢ်အလဲမ့ၢ် ၀.၇၅ မျးကယၤလီၤ.