ကီၢ်ပယီၤပှၤမၤတၢ်ဖိ ကမၤန့ၢ်တၢ်ဘှီစဲးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကီၢ်ယပၣ်

...

ကီၢ်ပယီၤပှၤမၤတၢ်ဖိ ကမၤန့ၢ်တၢ်ဘှီစဲးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကီၢ်ယပၣ်

The Global New Light of Myanmar, 03 Jun 2019

URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/myanmar-workers-to-gain-mechanic-skills-in-japan/
လၢကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ယပၣ် SEDA တၢ်ကွၢ်ထွဲအဖီလာ်, ကီၢ်ပယီၤပှၤဘှီစဲး ကမၤန့ၢ်တၢ်မၤလိသ့သးလၢကီၢ်ယပၣ်န့ၣ်လီၤ.

"ပဆဲး MoU တၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ်ဃး တၢ်ဆှၢလီၤကီၢ်ပယီၤတၢ်မၤန့ၢ်တၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ ဒ်သိးကမၤတၢ်လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤသးပှၢ်ဝဲၤ လီၢ်လၢကီၢ်ယပၣ် အပူၤ
ကွံာ်သၢလါလီၤ. အခဲအံၤ, တၢ်ကဆှၢလီၤပှၤဘှီစဲးဆူကီၢ်ယပၣ် တဆိဖဲအဆိလီၤ. ပအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ် ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကဆှၢလီၤပှၤမၤတၢ်ဖိ
လၢအဂၤဆူကီၢ်ယပၣ် ဒီးကဟ့ၣ်လီၤတၢ်သိၣ်လိလၢကီၢ်ပယီၤပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢအအဲၣ်ဒိး မၤတၢ်လၢတၢ်အီၣ်ကျး ဒီးဟိၣ်ထဲလ်တၢ်မၤတဖၣ်လီၤ." အူအ့မ့
လၢကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ယပၣ် SEDA စံးဝဲလီၤ.

ကီၢ်ယပၣ်ပဒိၣ်ကပျဲ တၢ်မၤလၢအနးပှၤမၤတၢ်ဖိအဂၤ ၅၀၀,၀၀၀ လၢ ASEAN ထံကီၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကဟဲနုာ်ကီၢ်ယပၣ်, ပၣ်ဃုာ်လၢ ကီၢ်ပယီၤ,
ဒ်သိးကမၤတၢ်လၢတၢ်မၤ ၁၄ ကလုာ်အဂီၢ်လီၤ. ပှၤလၢ သးအိၣ်မၤတၢ်လၢကီၢ်ယပၣ် ကဘၣ်ကတိၤယပၣ်ကျိာ် ဘၣ်သ့ဂ့ၤ, ဒီးတၢ်ဃုထၢပှၤမၤတၢ်ဖိ
လၢကီၢ်ချၢ ကလၢာ်စ့ ၂,၈၀၀ အမဲရကၤဒီ လၣ်, ဒ်တၢ်လုၢ်တၢ်ပှ့ၤလၢ ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤလၢ ပဒိၣ်အသိးလီၤ.

ကီၢ်ယပၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကဒုးလိၢ်စ့လၢတၢ်လၢာ် ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် တဝာ်လီၤ.

"ပနၢ်ဟူလၢကီၢ်ယပၣ် သးအိၣ်မၢလဲကီၢ်ပယီၤပှၤဘှီစဲးလီၤ. တၢ်ဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢအလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် လၢကီၢ်ပယီၤပှၤသးစၢ် အဂီၢ်လီၤ." အူစါအူ,
လၢအမ့ၢ် Progress Automotive Technical Trading School ကၠိခိၣ်, စံးဝဲလီၤ.

မဟါတနံၤ, ကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ယပၣ် SEDA ဒီးအပှၤဘၣ်ထွဲတဖၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ယပၣ်ကျိာ်ကၠိ, တၢ်ဃုထၢကီၢ်ချၢပှၤမၤတၢ်ဖိက ရၢ ဒီးကရူၢ်ဆီၣ်
ထွဲကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်, ဆဲး MoU တၢ်အၢၣ်လီၤဖဲ စံၣ်ဒိနါဟိၣ်ထဲလ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢ ပှၤထီၣ်တၢ် သိၣ်လိ ဒီးပှၤဘှီစဲးလၢအစုသ့တဖၣ်
ဒီးဆှၢအဝဲသ့ၣ်ဆူ ကီၢ်ယပၣ်အဂီၢ်လီၤ.