ကီၢ်ခိၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်ကမၤချ့ထီၣ်တၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ် ဒ်သိးတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ်

...

ကီၢ်ခိၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်ကမၤချ့ထီၣ်တၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ် ဒ်သိးတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ်

Myanmar Times, 28 May 2019

URL: https://www.mmtimes.com/news/president-urges-faster-reforms-build-federal-union.html
ခိၣ်နၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ တၢ်တ့တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, တၢ်ပၢတၢ်ြပး, ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်မီတ့ ပဒိၣ်အဒ့ြတၢ်တဖၣ် ကဘၣ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဘှီ ဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မၤ
ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်ဖဲဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ်, အဂ့ၢ် ကီၢ်ခိၣ်အူဝ့မၠ့ၣ် စံးဝဲလီၤ.

အဝဲကတိၤတၢ်ဝဲအံၤ ဖဲအထံၣ်လိာ်သးဒီးခိၣ်နၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢပဒိၣ်ဒ့ြတၢ်လၢ တၢ်တ့တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီၣ်တ့ ဖဲမ ဟါတနွံဒ်သိးက
တဲလီၤတံၢ် တၢ်အလိၣ် လၢတၢ်ကဘၣ်မၤချ့ထီၣ် တၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

"ပှၤတနီၤနီၤ ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢတၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ် အဃိဒီးအဝဲသ့ၣ်မၤ ယံာ်မၤနီၢ်အသး ဒီးပျံၤတၢ် (လၢကဘၣ် မၤထွဲထီၣ်တၢ်မၤ) အဂီၢ်လီၤ. အနီၢ်နီၢ်န့ၣ်,
တၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မၤ မ့ၢ်ထံကီၢ်အတံၤသကိးလၢအ ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ." အဝဲဒၣ်စံးဝဲလီၤ.

အူဝ့မၠ့ၣ်စံးဝဲ, တၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤပျံၤလၢ ထံကီၢ်အဂီၢ် ဘၣ်, မ့မ့ၢ်တခီ မ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤတဘိလၢကမၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီထံကီၢ် ဒီးက
မျၢၢ်တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအဂီၢ်လီၤ.

ပဒိၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ ကဘၣ်ကွၢ်လိတၢ်အဒိလၢ ထံကီၢ်တၢ်သဘျ့ပှၤဒူပှၤ ဃိၤသုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါ အတၢ်ပၢတၢ်ြပးလၢ အအိၣ်မီၢ်ကိာ်, လၢအမၤကျၢၤ
အသးလၢ တၢ်တီတၢ်ြတၢ် အပူၤန့ၣ်လီၤ.

"ယအဲၣ်ဒိတၢ်ပၢတၢ်ြပး ကမ့ၢ်တၢ်ဒ်တၢ်ပာ်လီၤအီၤလၢ ပထံကီၢ်ဒီးသုးခိၣ်နၢ်, ဒီးတၢ်သဘျ့အခိၣ်, သုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါအသိးလီၤ. ယအဲၣ်ဒိး
တၢ်သူၣ်လီၤဆီလီၤလၢကအိၣ်ဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး, မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်တီတၢ်ြတၢ်လီၤ." အဝဲဒၣ်စံး.

ကီၢ်ခိၣ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ခိၣ်နၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ အဝဲသ့ၣ်လုၢ်ထီၣ်အသးအါလံ လၢကအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကမၤထွဲထီၣ်တၢ်ဘှီ ဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မၤလီၤ.

"ပလုၢ်ထီၣ်တ့ၢ်ပသး ဒီးတူၢ်နးသးလၢပသးသမူဒီတကတီၢ် လၢပကတုၤထီၣ်ဘးတၢ်ဆၢကတီၢ်အဝဲအံၤလီၤ. ပကဘၣ်မၤပမူပဒါ တီ
တီလိၤလိၤ လၢစိာ်လၢခံတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ." အဝဲဒၣ်စံး.

အူဝ့မၠ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ကအိၣ်တီဒီးထံကီၢ် မ့ၢ်ဒၣ်လဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲလီၤ.

"ယနၢ်ပၢၢ် ပဒိၣ်ပှၤမၤတၢဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်လဲဒီးဟံၣ်လဲ, ဘၣ်ဆၣ်ယအဲၣ်ဒိးလၢအဝဲသ့ၣ်ကအိၣ် ဒီးတၢ်သးစွံကတုၤ
ဒီးနၢ်ပၢၢ်တၢ်အိၣ်သးဝဲအံၤလီၤ. ပှၤတနီၤနီၤမုၢ်လၢ်တၢ်တမံၤမံၤ ဒီးတနီၤနီၤဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတခါခါ ဆူပှၤ ဂၤလီၤ. ယတတဲတၢ်ဘၣ်ဃး တၢ်သီၣ်ဝံ
သဲကလၤဘၣ်. ယသ့ၣ်ညါတၢ်လၢအမၤအသးလီၤ." အဝဲဒၣ်စံးဒံးဝဲလီၤ.

အဝဲနဲၣ်လီၤ ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကမၤထွဲထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ဟီၣ်ကဝီၤဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်လီၤ.