Menu

ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ခိၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလၢအဆိအချ့

...

ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ခိၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလၢအဆိအချ့

Radio Free Asia, 01 May 2014

URL: http://www.rfa.org/english/news/myanmar/nationwide-ceasefire-05012014172843.html
ကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်တဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီဘၣ်ဃးတၢ်ကတိၤဆှၢနုာ်လီၤတၢ်လဲလိာ်ဘှီသီထီၣ်က့ၤတၢ်ဘျၢသဲစးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်အံၤဒၣ်လဲာ်,ဖဲလၢမုၢ်လ့ဧိၤအနံၤကီၢ်ပယီၤကီၢ်ခိၣ်သ့စ့ၣ်
ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအတၢ်နာ်လၢအပဒိၣ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်လၢအဆိအချ့န့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်ခိၣ်ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကွဲၤလ့လိၤဒီးစံးဝဲလၢပှၤတၢၣ်ပီၣ်တဲကျဲၤသကိးတၢ်တဖၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အကျိၤအကျဲအကါဒိၣ်တပတီၢ်,ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤဝံၤဝဲတၢ်အၢၣ်လီၤ အီလီၤအလံာ်ပြတီာ်ဖဲလၢလါအ့ြဖ့ၣ်ထီၣ်သီအတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

သ့စ့ၣ်စံးဝဲ,“တၢ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဆူပတီၢ်အဝဲအံၤပာ်ဖျါထီၣ််ဝဲခံခီယၢ်ပၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီးတၢ်မၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအစၢအိၣ်ဖျါလၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.ဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်အီၤသ့ဝဲဒၣ်လၢတၢ်အံၤဟဲစိာ်ဃီၤဝဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘူးထီၣ်
ကဒီးတပတီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

“ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်အစၢအိၣ်ဖျါတဖၣ်အံၤအဖီခိၣ်,ပဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဂီၢ်အံၤကသ့ဝဲလၢအဆိအချ့န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်ပာ်ဖျါတနီၤနီၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢပဒိၣ်အဲၣ်ဒိးမၤတၢ်ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအံၤတစဲးခံန့ၢ်လါအီကူးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

သ့စ့ၣ်စံးဝဲ,“တၢ်ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်အံၤမ့ၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံပကဘှါရှဲဝဲစုကဝဲၤတၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်တဖၣ်ခီဖျိလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကျိၤအကျဲန့ၣ်လီၤ.”