ကညီသုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစံးဝဲ-တၢ်လဲလိာ်ဘှီသီထီၣ်က့ၤတၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအဒိၣ်ကတၢၢ်

...

ကညီသုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစံးဝဲ-တၢ်လဲလိာ်ဘှီသီထီၣ်က့ၤတၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအဒိၣ်ကတၢၢ်

Karen News, 03 Jun 2014

URL: http://karennews.org/2014/06/karen-general-constitutional-reform-our-greatest-concern.html/
ဖဲလၢကညီတၢ်ကစီၣ်မၤတၢ်သမံသမိးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိအကတီၢ်,အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်အကလုၢ်,ဃ့ထီၣ်ဝဲပယီၤသုးမုၢ်ဆီၣ်ထွဲပဒိၣ်အံၤလၢကဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤထံကီၢ်တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်လၢတအိၣ်ဒီးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်အံၤ
တချုး(၂၀၁၅)နံၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်မၤတၢ်ဃုထၢအိၣ်ထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဘျၢသဲစးအံၤဟ့ၣ်လီၤသုးမုၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဖဲဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤဒီးြတီဃာ်ဝဲဒီၣ်အီၣ်စါစူးကၠံၣ်လၢကကဲထီၣ်ကီၢ်ခိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

သုးက့ခိၣ်စီကၠီၣ်ဖၠူၣ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်စံးဝဲလၢတၢ်လဲလိာ်ဘှီသီထီၣ်က့ၤကီၢ်ပယီၤတၢ်ဘျၢသဲစးအံၤမ့ၢ်ဝဲခီၣ်ခါအဆိကတၢၢ်တသွါဆူတၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လီၤထူလီၤယိာ်ဖဲလၢထံကီၢ်လၢအအိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်အါကရူၢ်အပူၤအံၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

အဝဲစံးဘၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်,“ခီဖျိလၢထံကီၢ်အံၤအိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်အကလုာ်ကလုာ်အဃိပကဘၣ်အိၣ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ပညိၣ်တမံၤဃီလၢပှၤကိးဂၤဒဲးဖဲထံကီၢ်အံၤအပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်န့ၣ်အဃိခဲကနံၣ်အံၤပတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤ လၢအဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးဒီးခါဆူညါကီၢ်ပယီၤအဂီၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်လဲလိာ်ဘှီသီထီၣ်က့ၤ(၂၀၀၈)တၢ်ဘျၢသဲစးလၢဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပာ်အီၤခီဖျိအပူၤကွံာ်ပဒိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိကၠီၣ်ဖၠူၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲဒ်သိးတၢ်ကဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤခဲကနံၣ်အံၤတၢ်ဘျၢသဲစးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢအတအိၣ်ဒီးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ဘၣ်အံၤ,ဃုာ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအြတီဃာ်ဒီၣ်အီၣ်စါစူးကၠံၣ်လၢတၢ်ကဃုထၢထီၣ်အီၤလၢကီၢ်ခိၣ်အလီၢ်, ဒီးတၢ်ဘျၢသဲစးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်လၢကအိၣ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအစိအမီၤဖဲဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤ(၂၅)မျးကယၤတဖၣ်လၢအြတီဃာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိကၠီၣ်ဖၠူၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ဝဲလၢပှၤလၢအသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ဖဲကီၢ်ပယီၤအပူၤတဖၣ်ြကၢးမၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတပူၤဃီလၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.“ထံကီၢ်အံၤအိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်အကလုာ်ကလုာ်အဃိ ပပာ်လီၤပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအတၢ်ပညိၣ်ထဲလၢပနီၢ်ကစၢ်ကလုာ်ဒူၣ်အဂီၢ်တသ့ဝဲဘၣ်န့ၣ်အဂ့ၢ်,”အဝဲစံးဝဲန့ၣ်လီၤ.