(NLD)ကရၢဃ့ထီၣ်ဝဲဒ်သိးတၢ်တမၤဃံး(၂၀၁၅)နံၣ်တၢ်ဃုထၢအဂီၢ်တၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအါကဲၣ်ဆိးတဂ့ၤအဂီၢ်

...

(NLD)ကရၢဃ့ထီၣ်ဝဲဒ်သိးတၢ်တမၤဃံး(၂၀၁၅)နံၣ်တၢ်ဃုထၢအဂီၢ်တၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအါကဲၣ်ဆိးတဂ့ၤအဂီၢ်

Irrawaddy News, 22 Jul 2014

URL: http://www.irrawaddy.org/burma/nld-urges-less-restrictive-campaign-rules-2015-elections.html
(NLD)ကရၢဃ့ထီၣ်ဝဲကီၢ်ပယီၤစၢဖှိၣ်တၢ်ဃုထၢခီမ့ရှၢၣ်လၢကဆီတလဲက့ၤဝဲတၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤဖဲတလါညါအံၤအတီၢ်ပူၤအံၤန့ၣ်လီၤ.အဝဲသ့ၣ်စံးဝဲဒၣ်လၢခဲကနံၣ်အံၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တဟ့ၣ်လီၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးကအိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့ဒီးတၢ်တီတၢ်ြတၢ်ဖဲခဲကိာ်တနံၣ်တၢ်ဃုထၢအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ဃုထၢခီမ့ရှၢၣ်(UEC)ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤဝဲတၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤဖဲလါယူၤလံထီၣ်(၁)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပၣ်တံၣ်ထီဒါတၢ်တဖၣ်ပဲာ်အၢပဲာ်သီဝဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤဒီးစံးဝဲလၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤဃံးဒိၣ်မးခီဖျိ လၢအဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖုၣ်ကိာ်လၢတၢ်ကမၤဝဲဖိးသဲစးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်န့ၣ်အဃိကဲထီၣ်ဝဲတၢ်ြတီမၤတံာ်တာ်လၢကရူၢ်ထီဒါတဖၣ်အတၢ်ကစီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်မၤတၢ်ဃုထၢအံၤကလဲၤတုၤဃီၤဆူတၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲးလၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ဃုထၢခီမ့ရှၢၣ်(UEC)အတၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢပၣ်တံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်စးထီၣ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤသ့လၢတဘၣ်ဆိန့ၢ်ဒံးအသီ(၃၀)တချုးလၢတၢ်မၤတၢ်ဃုထၢအံၤအိၣ်ထီၣ်ဒံးဘၣ်ဒီးတချုးလၢတၢ်မၤတၢ်ဃုထၢအမုၢ်နံၤဒံးဘၣ်တသီစ့ၢ်ကီး တၢ်တဘၣ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.မုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢတၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အဂီၢ်တၢ်တသ့ၣ်နံၤဖးသီဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်.ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တယာ်ပာ်လီၤဝဲကမ့ၢ်ဖဲ(၂၀၁၅)နံၣ်ဘူးကလၢာ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အံၤဃ့ထီၣ်ဝဲပှၤဒိးဃုထၢအသးဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ကိးတီၤဒဲးအပူၤတဖၣ်ကတီၣ်ထီၣ်ဝဲလံာ်ပတံထီၣ်တၢ်ဆူအဝဲသ့ၣ်အလီၢ်ကဝီၤခီမ့ရှၢၣ်ဝဲၤဒၢး,အစှၤကတၢၢ်တချုးတၢ်မၤဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ထီၣ်သးဘၣ်(၁၅)သီ န့ၣ်လီၤ.ပှၤလၢအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤလၢကကတိၤလီၤတၢ်တဖၣ်တၢ်ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ.တၢ်ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤဒီးမ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်ကသူဝဲသိလ့ၣ်တဖၣ်ဖဲမူးအံၤဧါအဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤဖဲမုၢ်ဆၣ်အနံၤအပူၤ,(NLD)ကရၢမၢန့ၢ်ဆီၣ်ခံခီမ့ရှၢၣ်အံၤဒ်သိးကဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အစှၤကတၢၢ်(၆၀)သီန့ၣ်လီၤ.ပၣ်တံၣ်အံၤစံးစ့ၢ်ကီးဝဲလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်(၃၀) သီလၢတၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ်အံၤတလၢတလီၢ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်မၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အဂီၢ်တၢ်ကဘၣ်ပတံထီၣ်ဆိပာ်အီၤ(၁၅)သီတချုးလၢတၢ်မၤအီၤဒံးဘၣ်အံၤတမ့ၢ်တၢ်လၢအညီဘၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်(၅)သီလၢတၢ်ဟ့ၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါဆိဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤကြၢးလၢလီၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

(NLD)တၢ်ပာ်ဖျါစံးဝဲ,“ခီမ့ရှၢၣ်အံၤမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးမၤလီၤတံၢ်ဝဲဒၣ်လၢတၢ်မၤတၢ်ဃုထၢအံၤကအိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့,တၢ်တီတၢ်ြတၢ်တီဒီးတၢ်ဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါအဂီၢ်အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဆီတလဲက့ၤဝဲအတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီးအတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.